23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Remunerare echitabilă, solicitată pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare

Loading
Без рубрики Remunerare echitabilă, solicitată pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare
Remunerare echitabilă, solicitată pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare
comitet-confederal

Ion Preguza, şeful Depar­tamentului juridic al CNSM

 

O propunere privind ini­ţierea procedurii de exclude­re din Codul muncii  a unei prevederi ce limitează drep­tul lucrătorilor de a benefi­cia de remunerare echitabilă pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare a fost apro­bată, joi, în cadrul şedinţei Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Ion Preguza, şeful Depar­tamentului juridic al CNSM, a menţionat în context că, în prezent, alineatul 6 al ar­ticolul 111 din Codul muncii stabileşte că „în cazul în care zilele de sărbătoare nelu­crătoare coincid cu cele de repaos săptămânal, salariul mediu pentru acestea nu se menţine”. Această prevede­re contravine însă normelor dreptului internaţional pe care ţara noastră şi-a asumat să le respecte ca urmare a ratificării. Astfel, art.7, lit. Ddin Pactul internaţional cu privire la drepturile econo­mice, sociale şi culturale sti­pulează că „statele-parte la pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţii de mun­că juste şi prielnice. Acestea asigură îndeosebi: …d) odih­na, timpul liber, limitarea raţională a duratei muncii şi concediile periodice plătite, precum şi remunerarea zile­lor de sărbătoare”.

Totodată, art. 24 din De­claraţia Universală a Drep­turilor Omului prevede că „Orice persoană are dreptul la odihnă şi la timp liber şi îndeosebi la o limitare rezo­nabilă a timpului de muncă, precum şi la concedii perio­dice plătite”.

Şi art. 2 alin (2) din Carta Socială Euro­peană (revizuită) statuează că „în vederea asigurării efective a dreptului la condiţii de muncă echitabile, părţile se angajează: …2) să prevadă zile de sărbătoare plătite”.

 

g_cnsm

Sindicatele propun aducerea unor prevederi din legislaţia naţională în concordanţă cu normele dreptului internaţional

 

Alin. 6 al art. 111 din Codul muncii nu numai că contravine prevederilor normelor dreptului internaţional, dar nu are nici su­port constituţional, a remarcat Ion Preguza. În această ordine de idei, Curtea Constituţi­onală, prin Hotărârea nr.11 din 31.05.2011, a menţionat mai multe aspecte în acest sens.

De exemplu, în Republica Moldova, drep­tul de a beneficia de zile de sărbătoare ne­lucrătoare şi de o remunerare echitabilă pentru acestea este garantat de art. 43, alin. (1) şi alin. (2) din Constituţie. Acesta oferă fiecărei persoane posibilitatea de a-şi exerci­ta dreptul de muncă în condiţii echitabile şi satisfăcătoare.

În acelaşi timp, art. 47, alin. (1) din Con­stituţie prevede crearea unui nivel de trai decent, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală şi alte beneficii ce decurg din asigurarea materială a persoa­nei.

Zilele de sărbătoare nelucrătoare sunt in­stituite de stat pentru binele societăţii, pen­tru educarea patriotică şi alt gen de educaţie, necesară pentru edificarea unei societăţi ci­vilizate în care primează dreptul. Fiind insti­tuite întru binele întregii societăţi, zilele de sărbătoare nelucrătoare nu trebuie să încalce dreptul persoanei la o remunerare echitabilă şi la un nivel de trai decent.

În aceeași ordine de idei, Curtea Consti­tuţională relevă că dreptul fiecărui salariat la o remunerare echitabilă pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare constituie una din măsurile de protecţie a muncii prevăzute de art. 43, alin. (2) din constituţie. Exclude­rea alin. (6) al art. 111 din Codul muncii ar contribui la menţinerea imaginii Republicii Moldova de stat în care este garantată res­pectarea standardelor internaţionale.

 

Şcoala sindicală

 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost exami­nată o chestiune privind rezultatele activită­ţii Şcolii Sindicale din Moldova şi acţiunile CNSM pentru sporirea eficienţei procesului educaţional.

Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM, a subliniat că, recent, s-a încheiat cea de-a treia ediţie a Şcolii Sindicale din Moldova, iar rezultatele acesteia sunt ex­primate prin cele 13 proiecte individuale şi de grup elaborate şi prin cei 19 absolvenţi. Numărul total al acestora pentru perioada 2012-2015 este de 53 de persoane. În sep­tembrie 2015, urmează să fie dat startul unui nou an de instruire în cadrul acestei şcoli.

Şcoala Sindicală din Moldova este un pro­iect educaţional realizat de CNSM, în coope­rare cu organizaţia neguvernamentală Wel­tumspannend arbeiten din cadrul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Austria, Agenţia de Dezvoltare Austriacă şi Fundaţia Friedri­ch Ebert Stiftung. Şcoala în cauză a preluat modelul austriac de instruire, ce presupune desfăşurarea acesteia sub forma unor şe­dinţe serale, după orele de serviciu, în anu­mite zile, cu scopul de a dezvolta spiritul de echipă, de a studia, de a dezvolta capacităţile profesionale, aprofunda cunoştinţele în dife­rite domenii şi de a socializa.

În scopul asigurării unei legături dintre te­orie şi practică şi al aplicării cunoştinţelor şi a abilităţilor obţinute în activitatea sindicală, participanţii elaborează, în mod individual sau în grup, proiecte menite să consolideze organizaţiile primare.

Această chestiune a generat dezbateri aprinse din partea membrilor Comitetului Confederal şi a conducerii CNSM. În conse­cinţă, au fost formulate un şir de propuneri de perfecţionare şi eficientizare în continua­re a activităţii Şcolii Sindicale din Moldova. Ele se referă la stimularea financiară a or­ganizaţiilor sindicale din care provin absol­venţii cu rezultate remarcabile, precum şi la selectarea în viitor şi a unor participanţi din afara capitalei.

În cadrul şedinţei de joi a Comitetului Confederal al CNSM, au mai fost examinate chestiuni privind înaintarea de propuneri în vederea ratificării Protocolului din 2014 cu referire la Convenţia Organizaţiei Internaţi­onale a Muncii nr. 29 privind munca forţată şi obligatorie. Totodată, a fost luată o decizie cu privire la delegarea unor reprezentanţi ai CNSM în componenţa grupurilor de lucru create în conformitate cu Acordul de Asoci­ere a Republicii Moldova cu Uniunea Euro­peană.

Ordinea de zi a mai inclus chestiuni pri­vind aprobarea Planului de activitate a CNSM pentru semestru doi al anului curent, despre asigurarea respectării reglementărilor legale cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în cadrul CNSM etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand