21 iulie 2024
Chisinau
Social

Reguli noi de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor expuşi factorilor de risc

Loading
Social Reguli noi de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor expuşi factorilor de risc
Reguli noi de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor expuşi factorilor de risc

medici

 

Noi cerinţe de supraveghere a sănătăţii persoanelor expuse diferitelor pericole pentru sănătate la locul de muncă, precum şi acţiuni de preve­nire a bolilor profesionale cauzate de factorii de risc din mediul ocupa­ţional, vor fi implementate în ţara noastră. Un regulament sanitar pri­vind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor factorilor profesionali de risc a fost aprobat recent de membrii Guvernului. 

 

Anterior, aceste aspecte erau reglementa­te printr-un ordin din 1996 al Ministerului Sănătăţii, ce prevedea examene medicale obligatorii la angajare şi periodice, dar care era depăşit din mai multe puncte de vedere, a precizat Ruxanda Glavan, ministra Sănă­tăţii.

Astfel, ordinul în cauză conţine mai mulţi factori profesionali de risc care nu mai există în economia naţională. Totodată, pentru că nu a fost actualizat din momentul aprobării, în acest act normativ nu sunt prevăzuţi unii factori de risc profesional noi. De asemenea, nomenclatorul investigaţiilor de laborator şi funcţionale nu mai era caracteristic factori­lor profesionali de risc.

 

Disciplină şi responsabilitate

 

Noul regulament a fost aprobat prin ho­tărâre de Guvern pentru a putea impune o mai bună disciplină şi responsabilitate în ceea ce priveşte evaluarea stării de sănăta­te a lucrătorilor expuşi factorilor de risc în rândul tuturor actorilor implicaţi. Printre aceştia se numără specialiştii din comisiile medicale şi din centrele de sănătate publică, a accentuat Ruxanda Glavan.

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunilor factorilor profesionali de risc stabilește cerințele de instituire a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea securității și a sănătății în muncă.

Regulamentul prevede efectuarea exa­menului medical și a investigațiilor de la­borator în strictă concordanță cu factorii de risc la care este supus lucrătorul. Pe lângă aceasta, organizarea examenelor medicale stabilite în acest document va spori calita­tea evaluării eficiente a stării de sănătate a angajaților pe durata activității profesiona­le, precum și depistarea la timp a bolilor și tratarea acestora.

 

Evaluarea factorilor de risc

 

Un element important stabilit în regula­mentul respectiv vizează evaluarea deplină și calitativă a factorilor de risc la locuri­le de muncă și aplicarea de măsuri pen­tru îmbunătățirea condițiilor de lucru, în baza rezultatelor examinării medicale a angajaților.

Potrivit autorilor acestui act normativ, costuri suplimentare, altele decât 

cele pre­văzute în bugetul de stat, legate de elabora­rea, aprobarea şi implementarea prezentului regulament nu sunt necesare. Nici finanţa-re suplimentară din fondurile publice nu va fi alocată, deoarece cheltuielile pentru efec­tuarea examenelor medicale vor fi suportate de angajatori, conform legislaţiei în vigoare.

Conform datelor oficiale, în ultimii ani, în ţara noastră a crescut morbiditatea şi mortalitatea în rândul persoanelor apte de muncă, care depăşesc cu mult nivelul mediu european. De asemenea, a crescut rata inca­pacităţii temporare de muncă, s-a micşorat cea a acoperirii cu examene medicale profi­lactice a persoanelor supuse acţiunii factori­lor de risc profesional, iar prezenţa factori­lor de nocivitate de la locurile de muncă nu s-a micşorat.

 

Sănătatea lucrătorilor

 

Necesitatea ca Guvernul să intervină în soluţionarea problemelor de sănătate în muncă este determinată de prevederile Le­gii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi ale Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Acţiunile întreprinse au drept scop îmbunătăţirea stării de sănătate a angaja­ţilor şi a populaţiei apte de muncă, a asis­tenţei medico-sanitare acordate angajaţilor, precum şi a condiţiilor de muncă.

Autorităţile statului se aşteaptă ca în urma aprobării şi implementării prezentu­lui document să crească rata de acoperire cu asistenţă medico-sanitară a contingentului supus acţiunii factorilor de risc profesional, precum şi indicii de sănătate a angajaţilor şi a populaţiei apte de muncă.

În acelaşi timp, specialiştii în materie speră că noile reguli vor contribui la scăde­rea incidenţei bolilor profesionale, a morbi­dităţii generale şi cu incapacitatea tempora­ră de muncă, a traumatismelor suportate în timpul serviciului, precum şi a mortalităţii populaţiei apte de muncă.

Aprobarea noului regulament va avea beneficii asupra supravegherii sănătăţii persoanelor în raport cu riscurile pentru sănătate prezente la locurile de muncă. În opinia specialiştilor de la Ministerul Sănă­tăţii, acest document va contribui, în primul rând, la creşterea responsabilităţii angajato­rilor legate de crearea condiţiilor de muncă, ceea ce va avea impact pozitiv asupra sănă­tăţii angajaţilor.

În urma aprobări acestui act normativ, vor fi implementate acte normative privind pregătirea şi instruirea specialiştilor în do­meniul patologiilor profesionale.

Autorii documentului dau asigurări că, în corespundere cu cerinţele noului regu­lament, cheltuielile suportate de angajator pentru organizarea şi efectuarea examenului medical se vor micşora de aproximativ două ori. Or, lista serviciilor medicale profilactice obligatorii acordate persoanelor în funcţie de expunerea profesională la factorii de risc din mediul ocupaţional din noul regulament include un volum de servicii mai mic decât până acum.

Astfel, în prezent, costul anual al exame­nelor medicale ale lucrătorilor este în medie de peste 12 mln. de lei.

 

Prioritate naţională

 

Sănătatea angajaţilor este una dintre pro­blemele prioritare pentru ţara noastră şi o componentă importantă legată de potenţia­lul forţei de muncă. Un aspect principial în prevenirea morbidităţii profesionale, trau­matismului sau invalidităţii primare îl con­stituie organizarea eficientă a examenelor medicale la angajare şi periodice ale lucră­torilor care sunt supuşi acţiunii factorilor de risc profesional la locul de muncă.

Până acum, sănătatea şi igiena muncii nu au fost monitorizate suficient, examene­le medicale profilactice efectuate în diverse ramuri ale economiei naţionale erau incom­plete. Fiecare unitate medicală, care efectu­ează examene medicale, funcţiona în baza unor planuri şi regulamente proprii.

Examenele medicale efectuate la angaja­rea în muncă nu sunt suficiente, pe motiv că în majoritatea cazurilor ele sunt asigurate de un singur medic, fără aplicarea investiga­ţiilor de laborator şi funcţionale în raport cu factorii de risc profesional la care angajatul urmează să fie expus în procesul de muncă. Astfel, la încadrarea în muncă nu sunt apre­ciate criteriile biologice individuale de refe­rinţă pentru urmărirea în cadrul controlului medical periodic a modificărilor survenite în urmă expunerii angajatului la acţiunea agenţilor nocivi din mediul ocupaţional.

În consecinţă, nivelul de înregistrare a morbidităţii profesionale nu relatează situ­aţia veridică şi nu corespunde stării reale a condiţiilor de muncă. Totodată, la efectua­rea examenelor medicale nu sunt depistate cazuri de boală profesională. În acelaşi timp, în alte state, cum ar fi, de exemplu, Republi­ca Belarus, morbiditatea profesională este depistată în proporţie de peste 80 la sută în cadrul examenelor medicale periodice şi nu­mai în 16 la sută – la adresare.

Prezentul act normativ este obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică. Conducătorii şi spe-cialiştii întreprinderilor vor trebui să însu­şească şi să aplice în practică regulamentul sanitar aprobat de Guvern. Organele de stat cu funcţii de control vor putea verifica res­pectarea prevederilor stabilite în acest regu­lament.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand