24 iulie 2024
Chisinau
Social

Realizările companiei naționale de resort în domeniul sănătății

Loading
Social Realizările companiei naționale de resort în domeniul sănătății
Realizările companiei naționale de resort în domeniul sănătății

cnam

 

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigu­rări în Medicină (CNAM) a apro­bat raportul privind executarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 al Strategiei de dezvoltare instituţională a CNAM. Astfel, printre cele mai importante ac­tivităţi desfășurate în 2016 şi prezentate în cadrul şedinţei se numără revizuirea, în comun cu Ministerul Sănătăţii, a Pro­gramului unic al asigurării obli­gatorii de asistență medicală (AOAM).

 

Acesta a dus la majorarea pachetului de servicii medicale prestate persoanelor asigurate, la elaborarea propunerilor de modificare a listei serviciilor medicale de înaltă performanță, la extinderea listei de medicamente compensate.

Potrivit directorului general al CNAM, Dumitru Parfentiev, pe lângă extinderea listei de medicamente compensate cu 47 de noi denumiri comune internaţiona­le (DCI), alte modificări importante ope­rate în listă se referă la majorarea până la 18 ani a vârstei copiilor care beneficiază de medicamente compensate, compen­sarea medicamentelor corespunzătoare DCI, cum ar fi acidul ursodeoxycholicum, pentru toți pacienții cu hepatită și ciroză hepatică, precum şi diazepamul, pentru toți pacienții cu epilepsie.

În 2016, au fost delimitate sursele de finanţare a programelor naţionale şi spe­ciale, şi anume bugetul de stat şi fonduri­le asigurării obligatorii de asistenţă me­dicală. Astfel, din fondurile AOAM sunt finanţate medicamentele compensate pentru profilaxia şi combaterea diabetu­lui zaharat, prevenirea şi controlul boli­lor cardiovasculare, prevenirea şi reduce­rea mortalităţii şi a morbidităţii copiilor, combaterea hepatitelor virale.

În vederea încadrării tuturor cetățeni-lor în sistemul AOAM, pe parcursul anu­lui au fost operate mai multe modificări ale actelor legislative din domeniu. În context, mediatorii au fost incluși în cate­goriile de persoane fizice care au obligația să se asigure în mod individual.

În cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de sănătate în Republica Moldova”, CNAM a participat la 

revizuirea schemei de plată pentru rezultate în asistența medicală primară. Totodată, a fost formată echipa de lucru şi inițiat exercițiul de stabilire a costurilor pentru serviciile spitaliceşti contractate în baza sistemului DRG (Grupurile Înrudite de Diagnostic).

 

Condiţii mai bune

de funcţionare

a sistemului

de asistență medical

 

Pe parcursul anului curent, au fost desfăşurate un şir de activităţi de comu­nicare şi informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiile în sistemul de asi­gurare obligatorie de asistenţă medicală. De asemenea, a fost lansată campania „Aceeaşi substanţă activă! De ce achitaţi mai mult?”, axată pe informarea cetăţe­nilor despre faptul că în farmacie pot so­licita toată gama de medicamente cu ace­eaşi substanţă activă şi alege preparatul la un preţ convenabil.

Realizarea cu succes a scopului stra­tegic general și a obiectivelor organiza-ționale este posibilă prin aplicarea unui management eficient al resurselor uma­ne. În acest sens, au fost revizuite Codul de etică al angajaţilor CNAM, Regula­mentul intern al companiei, a fost institu­ită Comisia de disciplină în cadrul CNAM și aprobat regulamentul acesteia.

În 2016 a avut loc migrarea pe platfor­ma guvernamentală MCloud 2 a sisteme­lor informaţionale ale CNAM, şi anume „Asigurarea obligatorie de asistenţă me­dicală”, „Raportarea şi evidenţa servicii­lor medicale în sistemul DRG” şi „Veri­ficarea on-line a statutului de asigurat în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, pentru a se crea condiţii mai bune de funcţionare a acestor sisteme.

În scopul fortificării relațiilor de cola­borare cu instituțiile omoloage din alte ţări, a fost inițiat proiectul de colaborare dintre CNAM și Fondul de asigurări în medicină din Estonia (Eesti Haigekassa) pentru următorii doi ani. De asemenea, s-au purtat discuții cu CNAS din Româ­nia și cu Fondul de asigurări medicale obligatorii din Lituania privind organiza­rea unor vizite de studiu axate pe refor­mele în sănătate din aceste ţări.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand