25 iunie 2024
Chisinau
Social

Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE

Loading
Social Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE
Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE
Vocea poporului

Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Resur­se Energetice (FSCRE) a organizat recent un seminar informativ on-line, cu genericul: „Protecția social-economică a salariaților, factor im­portant în activitatea sindicală”. Evenimentul a fost condus de Mar­gareta Strestian, președinta FSCRE.

La seminar au participat președinții organizațiilor sindicale din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică și Resurse Energetice, invitați din cadrul Federației „SINDGEO­CAD” și ai Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Ușoară.

Unul dintre formatorii seminarului, Liuba Rotaru, i-a informat pe participanți despre modificările în actele legislative ce țin de protecția salariaților, reexaminarea pensiilor, acordarea indemnizațiilor, a ajutoarelor, alocațiilor și a altor prestații sociale, despre Legea cu privire la protecția socială a unor categorii de populație.

Tamara Strungaru, reprezentantă a Casei Naționale de Asigurări Sociale, a vorbit la seminar despre unele prevederi ale Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, des­pre alte prestații de asigurări sociale, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale. Totodată, formatorul a detaliat care sunt categorii­le de pensii: pentru limită de vârstă, pen­tru dizabilitate, pensiile de urmaș.

Reprezentanta CNAS a menționat că asiguraţii din sistemul public de asigu­rări sociale au dreptul la următoarele prestaţii: indemnizaţie pentru incapa­citate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţie pentru preveni­rea îmbolnăvirilor (carantină), prestaţie pentru recuperarea capacităţii de mun­că, indemnizaţie de maternitate, indem­nizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, indem­nizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutor de deces ș. a.

 

Indemnizații pentru incapacitate de muncă

Conform articolului 13 din Legea pri­vind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte dife­renţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează: 60% din baza de calcul stabilită conform art.7,  în cazul unui stagiu de cotizare de până la cinci ani, 70% din baza de calcul stabi­lită conform art.7,  în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cinci şi opt ani, 90% din baza de calcul stabilită conform art. 7,  în cazul unui stagiu de cotizare de peste opt ani. Cuantumul indemni­zaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pricinuită de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip, este de 100% din baza de calcul, stabilită conform art. 7 din aceeași lege.

Potrivit art.14 din legea sus-men-ționată, în scopul prevenirii îmbolnă-virilor, asiguratul are dreptul la indem­nizaţie pentru carantină. Această indem­nizaţie se acordă asiguratului căruia i se interzice să-şi continue activitatea din ca­uza carantinei, pe o durată stabilită prin certificat de concediu medical, eliberat conform legislaţiei în vigoare. Indemni­zaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor se stabileşte în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute la art.13 alin.(1). Indemnizaţia pentru carantină nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în con­cediu neplătit, în concediu pentru îngri­jirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă. Nor­ma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial.

Participanții la seminar au apreciat utilitatea informației, venind cu unele propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ al Republicii Moldova și cu su­biecte ce urmează a fi discutate la întru­nirile ulterioare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand