14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Protecția drepturilor sindicale. Încetarea înainte de termen a contractului de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Protecția drepturilor sindicale. Încetarea înainte de termen a contractului de muncă
legislatie

Foto: legestart.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Protecția drepturilor sindicale ale funcționarilor publici

 

guestion

Sunt funcționar public și doresc să aflu ce garanții pre­vede Convenția nr. 151 a Organizației Internaționale a Muncii, care, după cum am aflat, a fost ratificată de Re­publica Moldova.

 

Valentin Topor, Chișinău

 

Convenția OIM nr. 151 a fost ratificată de ţara noastră prin Hotă-rârea nr. 17-XV din 7 februarie 2003 a Parlamentului. Această convenție vizează relațiile de muncă în funcția publică și are ca obiect de reglementare, în esență, protecția funcționarilor publici care își exercită dreptul sindical, promovarea principiului non-ingerinței autorităților publice în acest cadru, dreptul la negociere sau partici­parea la determinarea condițiilor de muncă, instituirea unor garanții pentru reglementarea diferendelor ce pot apărea pe parcursul exerci­tării funcției publice.

Asemănător Convenției nr. 98, care vizează aplicarea principiilor dreptului la organizație și de purtare a tratativelor colective, Convenția nr. 151 dispune că agenții publici trebuie să beneficieze de o protecție adecvată contra oricăror acte de discriminare care ar putea să aducă atingere libertății sindicale și dreptului la negociere colectivă.

În sensul convenției, prin agent public sunt desemnate toate persoanele încadrate de autoritățile publice, sub rezerva că fiecare legislație națională poate determina măsura în care garanțiile institu­ite prin convenție se vor aplica anumitor agenți, cum ar fi personalul din forțele armate, poliție sau înalți funcționari publici, cum sunt, spre exemplu, demnitarii.

Organizațiile agenților publici trebuie să fie protejate contra ori­cărei ingerințe a autorităților publice în constituirea, funcționarea și administrarea acestora, beneficiind de o completă independență. În condiții identice cu cele ale lucrătorilor, organizațiile agenților publici trebuie să beneficieze de toate drepturile civile și politice considerate esențiale pentru exercitarea normală a libertăților sindicale, cu sin­gura rezervă a respectării obligațiilor ce decurg din statutul și natura funcțiilor pe care le exercită. Aceste organizații trebuie să aibă acces la facilitățile necesare exercitării libere a dreptului sindical.

Republica Moldova, ca stat care a ratificat această convenție, este chemată să asigure sau să încurajeze negocierile colective privind condițiile de muncă ale funcționarilor publici sau să identifice soluții prin care reprezentanții acestora să poată participa la determinarea acestor condiții. Reglementarea eventualelor diferende dintre autori­tatea publică și agenții publici trebuie să constituie obiect al negoci­erilor colective sau, în orice caz, soluționarea acestora trebuie să se realizeze după o procedură care să se caracterizeze prin independență și imparțialitate de genul medierii, concilierii sau arbitrajului.

 

Încetarea înainte de termen a contractului de muncă pe termen determinat

 

guestion

Poate oare înceta înainte de termen contractul individu­al de muncă pe durată determinată, pe motivul reduce­rii numărului sau a statelor de personal?

 

Inga Donici, Hîncești

 

Conform art. 83, alin. (5) din Codul muncii, contractul individual de muncă pe durată determinată poate înceta înainte de termen în cazurile prevăzute la art. 82 (în circumstanțe ce nu depind de voința părților), 821 (prin acordul scris al părților), 85 (demisie) şi 86 (con-cediere) din Codul muncii, inclusiv pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand