21 iulie 2024
Chisinau
Sanatate

Programul naţional privind sănătatea mintală trebuie să prevadă şi facilităţi pentru angajaţi

Loading
Sanatate Programul naţional privind sănătatea mintală trebuie să prevadă şi facilităţi pentru angajaţi
Programul naţional privind sănătatea mintală trebuie să prevadă şi facilităţi pentru angajaţi
la-medic

Foto: biz.ro

 

Ministerul Sănătăţii a propus spre dezbateri publice proiectul Programului naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2017–2021. Scopul programului este de a promova bunăstarea mintală a populației, de a preve­ni tulburările mintale, de a oferi oportunități egale la servicii ac­cesibile de calitate și de a pro­teja drepturile persoanelor cu probleme de sănătate mintală și familiile acestora.

 

Potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aproximativ 300 de milioane de persoane în lume suferă de tulburări mintale şi de comportament. Anual, în ţările Uniunii Europene se si­nucid aproximativ 58 de mii de persoane, ceea ce reprezintă un număr mai mare decât cel determinat de accidentele ruti­ere, crimă sau HIV/SIDA. Țările cu cea mai mare rată de suicid din lume se află pe continentul european.  Rata anuală de suicide în aceste țări este de 13,9 la 100 de mii de populație. Șomajul, datoriile fi­nanciare și inechitatea socială sunt factori de risc pentru apariția depresiei, care este asociată cu suicidul.

În anul 2015, în Republica Moldova erau înregistrate peste 150 de  mii de per­soane cu tulburări mintale şi de compor­tament, dintre care 8,5% – copii, numărul bărbaţilor care suferă de astfel de maladii fiind mai mare decât cel al femeilor.

Proiectul programului urmăreşte insti­tuirea unui sistem de servicii comunitare de sănătate mintală în toate localitățile țării, ajustate la standardele internaţiona­le şi europene, pentru persoanele cu pro­bleme de sănătate mintală.

 

Forme noi de asistenţă psihiatrică

 

Totodată, planul de acţiuni din cadrul programului prevede elaborarea unei nor­me legislative de includere în tratament fără liberul consimţământ, revizuirea Codului penal şi a Codului de procedură penală, în vederea introducerii formelor noi de asistenţă psihiatrică în condiţii de ambulatoriu şi de supraveghere obligato­rie psihiatrică. Documentul mai prevede revizuirea actelor normative cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciilor de sănătate mintală, racordarea Legii cu privire la sănătatea mintală la tratatele şi convenţiile internaţionale.

În proiectul Codului sănătăţii va fi in­trodus un capitol aparte privind 

sănăta­tea mintală, vor fi elaborate standarde de calitate şi mecanisme de finanţare pentru serviciile destinate copiilor care suferă de autism, standarde minime de calitate şi indicatori de performanţă a serviciilor de sănătate mintală, conform recomandări­lor internaţionale. Proiectul mai prevede instituirea unor servicii de prevenire a ca­zurilor de suicid şi a liniei telefonice de ur­genţă pentru persoanele aflate în situaţii de risc suicidal.

Costul estimativ al realizării programu­lui constituie circa 960 de milioane de lei. Finanțarea programului se va efectua din bugetul public național, în limita mijloa­celor aprobate anual, precum și din alte surse.

Potrivit notei informative, ataşate la proiect, în urma realizării acțiunilor in­cluse în program, persoanele cu probleme de sănătate mintală vor avea acces echi­tabil la servicii comunitare funcţionale şi sustenabile (asistenţă primară, îngrijire comunitară, servicii spitaliceşti acute de sănătate mintală în spitalele raionale), în conformitate cu necesităţile lor.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, Aurel Popovici, preşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, a men­ţionat: „Cu părere de bine, salariaţii de la spitalele de psihiatrie nu sunt agresaţi de pacienţi, cele mai multe cazuri de violen­ţă fizică şi verbală din partea pacienţilor fiind înregistrate în spitalele de copii, în secţiile de urgenţă şi în spitalele pentru bolnavii care suferă de cancer sau anume acolo unde medicii şi asistentele medicale nici nu se aşteaptă să fie agresaţi”.

Mihail  Dutca, consilier principal al Fe­deraţiei Sindicale „Sănătatea”, a opinat că Programul naţional cu privire la sănătatea mintală ar trebui să prevadă şi anumite facilităţi pentru personalul medical care lucrează cu pacienţii cu tulburări mintale, pentru a face mai atractivă profesia de psi­hiatru. „Există raioane care nu au nici un psihiatru sau nici un psihoneurolog. Toto­dată, se vorbeşte că astfel de pacienţi tre­buie să se afle mai mult în familie, în co­munitate şi mai puţin în spitalele de profil. Autorităţile publice centrale şi cele locale ar trebui să fie mai active şi să susţină me­dicii şi asistentele medicale, pentru că e vorba de sănătatea populaţiei. De exem­plu, autorităţile publice locale ar putea să le aloce nişte suplimente la salarii medi­cilor psihiatri, ar putea să le ofere gratis locuinţă”, a menționat Mihail Dutca.

În acelaşi timp, sursa citată a specificat că, potrivit Convenţiei colective la nivel de ramură pentru anii 2014-2017, nego­ciată şi semnată de Federaţia „Sănătatea” şi Ministerul Sănătăţii, psihiatrii, psiho­neurologii, psihoterapeuţii şi asistentele medicale de profil au o zi de muncă re­dusă, de şapte ore, şi un concediu anual  suplimentar plătit de 18 zile. Totodată, ei mai beneficiază şi de suplimente la salariu pentru condiţii nocive de muncă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand