15 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor

Loading
Fără categorie Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor
Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor
sedinta-ialoveni

Foto: vocea.md

Sindicaliştii trebuie să fie uniţi pentru a putea contri­bui la rezolvarea probleme­lor existente şi la ridicarea nivelului de trai al salaria­ţilor. Declaraţia aparţine lui Petru Chiriac, vicepreşedin­te al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul şedinţei de dare de seamă şi alegeri desfăşurată de Consiliul in­terramural Ialoveni.

 

„De aceea, noi susţinem ideile de solidarizare în scopul promovă­rii iniţiativelor axate pe provocări­le legislative, economice sau finan­ciare ce stau în faţa sindicatelor”, a specificat vicepreşedintele CNSM.

În prezent, salariul, care este baza principală a economiei, con­stituie cea mai mare problemă din ţara noastră. Acolo unde sunt sa­larii mici, oamenii nici nu acceptă să se angajeze. În contextul actual sunt necesare politici bine gândite de consolidare şi dezvoltare a eco­nomiei, pentru ca oamenii să nu fie nevoiţi să plece peste hotare. Şi sindicatele trebuie să contribuie la realizarea acestei sarcini, a accen­tuat vorbitorul.

Petru Chiriac a apreciat că este o ruşine pentru ţara noastră să se afle pe ultimul loc în Europa după nivelul de salarizare. Acum, anga­jaţii sunt remuneraţi chiar şi cu 22 de eurocenţi pentru o oră de mun­că, în timp ce în statele europene şi în SUA acest indicator este de 10-15 euro sau 10 dolari pe oră. „În mod normal, orice formă de eco­nomie trebuie să înceapă de la om, dar să nu fie împotriva lui”, a argu­mentat vicepreședintele CNSM.

 

Reprezentanţii salariaților

 

Singurul organ din ţara noas­tră care poate să apere drepturile şi interesele salariaţilor este sin­dicatul, a constatat Petru Chiriac. Liderii sindicali dispun de pârghii pentru a-şi proteja colegii expuşi riscului de a fi concediaţi fără să le fie realizate drepturile, precum și pe pensionarii din sistemul de în­văţământ cu care nu s-a procedat corect.

Şi în medicină au loc procese care au condus la reducerea sala­riilor. Întrebaţi despre majorarea fondurilor pentru remunerarea medicilor pe seama scumpirii din acest an a primei de asigurare obli­gatorie, reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medici­nă au motivat că nu au făcut calcu­le în acest sens.

Astfel, salariul minim din siste­mul de ocrotire a sănătăţii a rămas în urma tuturor. Dacă în sfera bu­getară acesta e de 900 de lei, cel al medicilor e de numai 825 de lei, a accentuat vicepreşedintele CNSM.

 

Contractele collective

 

Contractul colectiv de muncă este singurul document ce regle­mentează relaţiile de muncă şi legea, dar şi convenţiile interna­ţionale prevăd ca acesta să fie în­cheiat. Acolo unde nu există acest act la nivel de unitate, nimeni nu-şi asumă vreo responsabilitate să asigure stabilitate.

Cei care nu dispun de suficien­tă experienţă de negociere şi în­cheiere a contractelor colective de muncă trebuie să solicite sprijin, dar e nevoie de mai multă iniţia­tivă. „Noi trebuie să ne sprijinim reciproc, să organizăm mai multe seminare, întâlniri, discuţii şi să recurgem la abordări noi, astfel încât problemele cu care se con­fruntă salariaţii să fie soluționate”, a menţionat Petru Chiriac.

În ţara noastră sunt 28 de sin­dicate de ramură. Anual, sunt în­cheiate convenţii colective la nivel naţional. La cel de ramură sunt semnate 13, iar la nivelul consilii­lor interramurale au fost aprobate 17 convenţii interne.

 

Bilanțul activităţii

 

La rândul său, preşedinta Con­siliului interramural al sindicate­lor Ialoveni, Nina Miroliubov, a raportat drept cel mai important rezultat faptul că, în 2012, profe­sorii pensionari din acest raion nu au fost concediaţi în legătură cu un controversat ordin al Ministerului Educaţiei. Ulterior, aceşti salari­aţi membri de sindicat au semnat contracte individuale de muncă, dar termenele acestora au fost mai mari decât recomanda iniţial mi­nisterul respectiv.

Nina Miroliubov a adăugat că, pentru 2008, în urma negocierilor, a fost operată o creştere cu 20 la sută a salariilor pentru cadrele di­dactice şi angajaţii din cultură din resursele Consiliului raional. Pen­tru 2009, a fost obţinut un ajutor material în mărime de un salariu pentru toţi angajaţii din cultură şi învăţământ, cu ocazia Paştelui.

 

Solidaritate şi activism

 

În opinia Ninei Miroliubov, sin­dicatele de ramură din raionul Ia­loveni sunt dintre cele mai recep­tive atunci când este necesar să se sprijine reciproc. Acestea au par­ticipat şi la activităţile organizate de CNSM, precum: marşul de soli­daritate şi cel pentru promovarea unei munci decente sau pichetarea instituţiilor statului în scopul ob­ţinerii unor măsuri de protecţie a salariaţilor.

„Pentru viitor, ne propunem să continuăm procesul de consolida­re a organizaţiilor sindicale din te­ritoriu. În acest scop, am planificat pentru 2014 mai multe seminare privind legislaţia muncii, securita­tea şi sănătatea în muncă, precum şi organizarea unei spartachiade”, a precizat Nina Miroliubov.

O problemă primordială pentru sindicatele din raionul Ialoveni ră­mâne a fi negocierea unei conven­ţii colective de muncă la nivel de teritoriu. Acest document nu poa­te fi încheiat pentru că nu a fost creată încă o structură teritorială a patronatelor.

Conducerea raionului a promis însă că va mobiliza în acest sens agenţii economici din teritoriu, a conchis preşedinta Consiliului in­terramural Ialoveni.

În cadrul şedinţei, Nina Miro­liubov a fost realeasă în funcţia de preşedintă a Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Ialoveni.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și