17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate

Loading
Fără categorie Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate
Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate
masa-rotunda

Foto: arhivă personală

Recent, la Şcoala profesională din Cupcini, raionul Edineţ, a avut loc o masă rotundă cu ge­nericul: „Realizări şi perspec­tive ale Şcolii profesionale Cupcini în colaborare cu agen­ţii economici din regiunea economică nord a Moldovei”. Aceasta a avut drept obiective formarea şi dezvoltarea unor abilităţi, competenţe şi aptitu­dini profesionale specifice ca­drelor de muncitori calificaţi pentru ramurile economiei din zona de nord, ghidarea în carieră şi facilitarea angajării pe piaţa muncii, soluţii pentru asigurarea unei cariere dura­bile a specialiştilor formaţi prin învăţământul vocaţional-tehnic.

 

 

La dezbateri au participat Viorica Condruc, specialist principal în Di­recţia învăţământ secundar profesi­onal la Ministerul Educaţiei, Radu Drumea, de la Confederaţia Naţiona­lă a Patronatului din Moldova, Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului in­terramural teritorial al sindicatelor din raionul Edineţ, Wolfgang Dres­sel, manager de proiect-parteneriat de instruire a meşteşugarilor din Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Ro­tenburg /Germania/, Galina Mustea­ţă, şeful AOFM Edineţ, conducători ai agenţilor economici de la între­prinderile din teritoriu: SA „Natur-Bravo”, Fabrica de conserve Cupcini, SA „Moldova-Zahăr”, SA „Inlac”, SA „Volan”, diferite întreprinderi indi­viduale, Boris Potapov, preşedintele sindicatului „Bussines- sind” Edineţ, maiştri de producere, Camera de Co­merţ şi Industrie filiala Edineţ.

Mihail Bilevschi, directorul școlii, a făcut o trecere în revistă a succese­lor, precum şi a problemelor cu care se confruntă şcoala în prezent. Va­lerian Odobescu, director-adjunct, a menţionat rezultatele implementării proiectelor cu suportul diferitelor organizaţii din Danemarca, Suedia, Liechtenstein, Germania.

În prezent, proiectul Parteneri­at de instruire a meşteşugarilor din Germania a fost prelungit pe încă trei ani, având drept scop optimizarea formării profesionale în domeniul prelucrării lemnului şi a metalelor, sporirea cooperării întreprinderilor cu şcoala profesională. Actualmen­te, şcoala întreţine legături cu 35 de agenți economici. Datorită imple­mentării acestui proiect, în şcoală a fost modernizată baza tehnico-ma­terială conform cerinţelor actuale. S-au organizat şcolarizări, cursuri de formare continuă pentru profesori şi maiştri.

Viorica Condruc a vorbit despre reforma învăţământului profesional tehnic, despre cheltuielile mari pe care le suportă statul în pregătirea muncitorilor, care apoi nu se pot în­cadra în câmpul muncii.

De aceea, agenţii economici ar trebui să contribuie la armonizarea dintre cerere și ofertă pe piața mun­cii, să ceară de la minister numărul de elevi ce urmează a fi pregătiţi, cu confirmarea că ulterior aceştia vor avea de lucru.

Stela Ciobanu, preşedinta Consi-liului interramural teritorial al sin-

dicatelor din raionul Edineţ, a con­statat mai multe probleme ale învă­ţământului vocaţional/ tehnic care au fost abordate şi parţial soluţionate atât în cadrul Comitetului de branşă al instituţiilor de învăţământ din ca­drul FNSAA „Agroindsind”, cât şi de Comisia pentru consultări şi negoci­eri colective de nivel teritorial.

Ea a menţionat că s-a reușit ca în contractele colective de muncă agen­ţii economici să includă capitolul „Formarea profesională”, să deter­mine anual necesităţile de formare profesională a angajaţilor, de recali­ficare în cazul reducerii locurilor de muncă, precum și alocarea fonduri­lor speciale în acest scop.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate mai multe probleme ce ţin de întărirea legăturii între sectorul economic şi instituţiile de învăţă­mânt profesional în scopul dezvoltă­rii şi modernizării lor, prognozarea evoluţiei pieţei muncii şi necesităţile de pregătire a muncitorilor în per­spectivă, situaţia tinerilor pe piaţa muncii în raion, conlucrarea AOFM cu aceste instituţii.

 

Galina Cugal,

maistru superior,

Şcoala profesională Cupcini, raionul Edineţ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și