19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Prestarea serviciilor: condițiile și responsabilii de aceasta

Loading
Cetăţeanul şi legea Prestarea serviciilor: condițiile și responsabilii de aceasta
Prestarea serviciilor: condițiile și responsabilii de aceasta
getkisi.com

Vă rog să ne spuneți cine trebuie să asigure condițiile necesare de prestare a serviciilor?

Igor Sîrbu, Bălți

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Pentru a oferi un răspuns cu mai multă claritate la întrebarea adresată, considerăm oportun să subliniem că, prin contractul de prestări servicii, potrivit art. 1375 din Codul civil (CC) al Republicii Moldova, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părți (beneficiar) anumite servicii, iar aceasta se obligă să plătească retribuția convenită. Obiectul contractului de prestări servicii îl con­stituie serviciile de orice natură.

Asigurarea condițiilor necesare de prestare a serviciilor ține, de regulă, de obligația prestatorului, dacă serviciul este prestat în locul, în sediul permanent, staționar de activitate al acestuia (al prestato­rului).

Desigur, prestatorul suportă și riscurile legate de prestarea servi­ciilor. În acest sens, pot fi stabilite unele excepții prin care asigurarea condițiilor de prestare a serviciilor este o obligație a beneficiarului.

Aceste excepții (în care beneficiarul trebuie să asigure condiții de prestare a serviciilor) pot avea loc în cazurile în care serviciile sunt prestate la domiciliul, la sediul beneficiarului sau dacă această clauză este stipulată în contract sau rezultă din natura serviciului prestat.

În cazul în care beneficiarul este răspunzător pentru asigurarea condițiilor de prestare a serviciilor, acesta, potrivit art. 1378 alin. (1) din CC, trebuie să amenajeze și să întrețină astfel spațiile, echi­pamentele sau aparatele pe care trebuie să le procure pentru pre­starea serviciilor și să reglementeze astfel prestarea serviciilor care trebuie efectuată sub conducerea și în conformitate cu dispozițiile sale, încât prestatorul să fie protejat contra riscurilor pentru viață și sănătate în măsura în care natura serviciului prestat o permite.

 

Beneficiarul suportă toate riscurile legate de prestarea serviciilor

 

Scopul acestei asigurări a condițiilor de prestare a serviciilor este protejarea intereselor prestatorului. Astfel, în astfel de cazuri, bene­ficiarul suportă toate riscurile legate de prestarea serviciilor.

Este important de menționat că aceste obligații cu privire la asi­gurarea condițiilor de prestare a serviciilor, care revin beneficiarului, potrivit alin. (2) al aceluiași articol din CC, nu pot fi excluse sau limi­tate în prealabil printr-un contract.

Prin urmare, în cazul în care beneficiarul este responsabil de asi­gurarea condițiilor de prestare a serviciilor, se aplică o normă im­perativă a legislației civile și părțile nu pot deroga de la dispoziția acesteia.

În această ordine de idei, este de menționat: caracterul juridic al obligațiilor cu privire la asigurarea condițiilor de prestare a servicii­lor, care revin beneficiarului, diferă de cel al obligațiilor cu privire la asigurarea condițiilor de muncă, ce revin angajatorului în temeiul legislației muncii, inclusiv al contractului individual de muncă.

Dispoziția alin. (3) al art. 1375 din CC stabilește, în acest sens, că contractele de muncă sunt reglementate prin legislația muncii.

Astfel, conținutul contractului individual de muncă, potrivit art. 49 alin. (1) din Codul muncii, este determinat prin acordul părților, ținându-se cont de prevederile legislației în vigoare, și stipulea­ză: compensațiile și alocațiile, inclusiv pentru munca prestată în condiții grele, vătămătoare și/sau periculoase; regimul de muncă și de odihnă, inclusiv durata zilei și a săptămânii de muncă a salari­atului etc.

Mai mult, art. 10 alin. (2) din Codul muncii stabilește, cu destulă claritate, obligațiile angajatorului, cum ar fi: să asigure salariaților condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de securita­te și sănătate în muncă; să asigure salariații cu utilaj, instrumente, documentație tehnică și alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă; să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților și alte sarcini, care nu sunt prevăzute de legislația în domeniu pentru beneficiar în cazul de prestare a serviciilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand