22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Păturile vulnerabile și compensațiile la energia electrică

Loading
Cetăţeanul şi legea Păturile vulnerabile și compensațiile la energia electrică
Păturile vulnerabile și compensațiile la energia electrică
tv8.md

Cum se atribuie categoria de vulnerabilitate energetică și cine poate beneficia de compensații?

Cristina Tîmbur, Ungheni

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Atribuirea categoriei de vulne­rabilitate energetică se efectuează în baza Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulne­rabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la ener­gie este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022.

Pentru atribuirea categoriei re­spective, solicitantul poate opta pentru una dintre următoarele modalități de înregistrare în Siste­mul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE):

 1. înregistrare individuală pe platforma compensatii.gov.md;
 2. depunerea unei cereri, com­pletate pe suport de hârtie, la registrator (lucrătorul social, bi­bliotecar sau altă persoană com­petentă).

La înregistrare, solicitantul de­clară pe propria răspundere că locuiește în locuința indicată în cerere și achită facturile pentru energia consumată, include în componența gospodăriei casnice numai persoanele care locuiesc cel puțin opt luni pe an sau cel puțin patru luni pe durata perioadei reci a anului.

La completarea cererii, solici­tantul declară veniturile obținute de către fiecare membru al gospo­dăriei casnice, estimate ca venitul mediu lunar pe ultimele 6 luni. În veniturile declarate se includ: sala­riile, prestațiile de asigurări socia­le, dividendele, încasările din acti­vitatea de antreprenoriat, ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului și alte surse de venit. Nu se includ: indemnizația unică la nașterea copilului, ajutorul oferit la deces, plățile oferite la lichidarea consecințelor calamităților natu­rale sau a situațiilor excepționale, alte plăți unice.

Solicitanților înregistrați în SIVE le va fi atribuită o categorie de vulnerabilitate energetică în funcție de informația indicată în cerere și cea obținută din siste­mele informaționale de stat, prin parcurgerea următoarelor etape de procesare:

 1. testul de nonvulnerabilitate;
 2. stabilirea nivelului minimului de cheltuieli al gospodăriei casni­ce;
 3. stabilirea venitului global lu­nar al gospodăriei casnice;
 4. calculul venitului disponibil pentru achitarea energiei;
 5. calculul costului energiei în perioada rece a anului pentru gos­podăria casnică;
 6. stabilirea raportului dintre cheltuielile pentru resursele ener­getice și venitul disponibil pentru achitarea energiei;
 7. atribuirea categoriei de vul­nerabilitate energetică.

I. Testul de nonvulnerabilitate – în cazul prezenței unuia dintre următoarele criterii:

 1. membrii gospodăriei casnice dețin cote-părți în patru sau mai multe imobile cu destinație locati­vă diferite;
 2. membrii gospodăriei casnice dețin cote-părți în bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de patru milioane de lei cumulativ;
 3. solicitantul a cerut să-i fie atribuită categoria de consumator fără vulnerabilitate energetică.

II. Nivelul minim de cheltuieli al gospodăriei casnice pentru solici­tant se stabilește după cum urmea­ză: cheltuielile de consum pentru trimestrul IV al anului precedent, total pe țară, publicate de Biroul Național de Statistică, cu exclude­rea cheltuielilor pentru locuință, apă, electricitate și gaze, majorate cu rata creșterii prețurilor de con­sum în luna septembrie a anului în curs față de luna decembrie a anu­lui precedent.

Pentru fiecare alt membru al gospodăriei casnice, nivelul minim de cheltuieli va constitui 70% din valoarea solicitantului.

III. La calcularea venitului global lunar al gospodăriei casnice sunt luate în considerare tipurile de venituri nete (după achitarea im­pozitului pe venit și a altor taxe și contribuții obligatorii) enumerate mai sus.

IV. Calculul venitului disponibil pentru achitarea energiei

VDAE = VGL – MCF – RLCI,

unde:

VDAE – venitul disponibil pen­tru achitarea energiei;

VGL – venitul global lunar al gospodăriei casnice;

MCF – nivelul minimului de cheltuieli al gospodăriei casnice;

RLCI – rata lunară a creditului imobiliar al gospodăriei casnice.

V. Calculul costului energiei în perioada rece a anului pentru gos­podăria casnică

Pentru calcularea costului gaze­lor naturale, a energiei termice și energiei electrice în perioada rece a anului, se vor lua în considerare media volumului lunar de energie consumat de gospodăria casnică în precedenta perioadă rece a anu­lui, în limitele plafoanelor eligibile pentru fiecare tip de energie, și tarifele/prețurile la energie apro­bate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în vi­goare la data de 15 noiembrie a anului în curs.

VI. Stabilirea raportului dintre cheltuielile pentru resursele ener­getice și venitul disponibil pentru achitarea energiei

R (%) = CEPRA / VDAE,

unde:

R este raportul, exprimat în procente, dintre cheltuielile pentru resursele energetice și venitul dis­ponibil pentru achitarea energiei;

CEPRA – costul energiei în peri­oada rece a anului;

VDAE – venitul disponibil pen­tru achitarea energiei.

VII. Atribuirea categoriei de vul­nerabilitate energetică

 1. consumatorilor casnici cu coeficientul R mai mare sau egal cu 90% li se atribuie categoria de vulnerabilitate energetică foarte ridicată;
 2. consumatorilor casnici cu co­eficientul R mai mare sau egal cu 35%, dar mai mic decât 90% li se atribuie categoria de vulnerabilita­te energetică ridicată;
 3. consumatorilor casnici cu co­eficientul R mai mare sau egal cu 20%, dar mai mic decât 35%, li se atribuie categoria de vulnerabilita­te energetică medie;
 4. consumatorilor casnici cu co­eficientul R mai mare sau egal cu 10%, dar mai mic decât 20%, li se atribuie categoria de vulnerabilita­te energetică scăzută;
 5. consumatorilor casnici cu co­eficientul R mai mic de 10% li se atribuie categoria de consumatori fără vulnerabilitate energetică.

Conform Hotărârii Guvernu­lui nr. 813 din 23.11.2022 pentru modificarea Regulamentului cu privire la atribuirea categorii­lor de vulnerabilitate energetică şi modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022, atribuirea categoriilor de vulnera­bilitate energetică în conformitate cu procedurile prevăzute în pre­zenta secţiune se face lunar, până la data de 15 a lunii următoare celei de gestiune, în baza datelor disponibile în SIVE la data de 25 a fiecărei luni.

Pentru luna noiembrie 2022, lo­curilor de consum care nu au fost înregistrate de solicitanți în Siste­mul informațional de vulnerabili­tate energetică (SIVE) li se atribuie categoria de vulnerabilitate ener­getică medie. Începând cu luna decembrie 2022, pentru locurile de consum neînregistrate în SIVE se atribuie categoria de vulnerabi­litate energetică scăzută.

Studiu de caz

Să presupunem că venitul fa­miliei constă din salariul soțului și pensia soției: 10000 de lei – sala­riul solicitantului și 3000 de lei – pensia soției. Total, 13000 de lei.

Calcularea cheltuielilor solici­tantului: 3326,4 – (475,9 x 124,69%) = 2733 de lei

 • 3326,4 – cheltuielile de con­sum pentru trimestrul IV al anului precedent (Biroul Național de Sta­tistică);
 • 475,9 – cheltuielilor pentru locuință, apă, electricitate și gaze (BNS);
 • 124,69% – rata creșterii pre-țurilor de consum în luna septem­brie a anului în curs față de luna decembrie a anului precedent (BNS).

2733 x 70% = 1913,10   (soției solicitantului)

Total cheltuielile gospodăriei: 2733 + 1913,10 = 4616,10 lei

13000 – 4616,10 -0 = 8383,90 lei (din venituri se exclud cheltu­ielile).

Să presupunem că costului energiei în cazul exemplului nos­tru = 6000 de lei.

R = 6000 : 8383,90 = 72% (gospodăriei date i se atribuie ca­tegoria de vulnerabilitate energe­tică ridicată).

Hotărârea Guvernului nr. 814 din 23.11.2022 cu privire la apro­barea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consu­matorii casnici în funcție de cate­goria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2022 – martie 2023 prevede:

Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale – 180 metri cubi/lună/loc de consum.

Prețul pentru consumatorii cas­nici de gaze naturale, în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică, în limita plafonului prevăzut, se stabilește după cum urmează:

 • categoria de vulnerabi­litate energetică foarte ridicată – 12 lei/metru cub;
 • ridicată 14 lei/metru cub;  medie 17 lei/metru cub;
 • scăzută 24 lei/metru cub
 • fără vulnerabilitate –  preț regle­mentat.

Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici deenergie termică racordați la rețelele distribuitorilor de energie termică în sistem centralizat de alimentare cu energie termică se stabilește la 1,3 Gcal/lună/loc de consum.

Tariful pentru consumatoriicasnici de energie termică în funcție de categoria de vulnera­bilitate energetică se stabilește după cum urmează: categoria de vulnerabilitate energetică

 • foarte ridicată – 1450 de lei/Gcal;
 • ridi­cată – 1700 de lei/Gcal;
 • medie – 1950 de lei/Gcal;
 • scăzută – 2500 de lei/Gcal;
 • fără vulnerabilitate – tarif reglementat.

Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de energie electrică – 75 kWh/lună/loc de consum.

Prețul compensat pentru con­sumatorii casnici de electricitate în baza  categoriei de vulnerabilitate energetică se stabilește în funcție de valoarea prețului reglementat al energiei electrice pentru consu­matorii casnici după cum urmea­ză:

Prețul reglementat la energia electrică până la 5,00 lei/kWh:

Pentru categoria de vulnerabi­litate energetică foarte ridicată – 3,3 lei/kWh; ridicată – 3,7 lei/kWh; medie – preț reglementat; scăzută – preț reglementat; fără vulnerabi­litate – preț reglementat.

Prețul reglementat la ener­gia electrică între 5,01 lei/kWh – 6,00 lei/kWh:

Pentru categoria de vulnerabi­litate energetică foarte ridicată – 3,7 lei/kWh; ridicată – 4,2 lei/kWh; medie – preț reglementat; scăzută – preț reglementat; fără vulnerabi­litate – preț reglementat.

Prețul reglementat la ener­gia electrică între 6,01 lei/kWh – 7,00 lei/kWh: pentru categoria de vulnerabilitate energetică foarte ridicată – 4,2 lei/kWh; ridicată – 4,7 lei/kWh; medie – 5,2 lei/kWh; scăzută – preț reglementat; fără vulnerabilitate – preț reglementat.

Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabileşte la 1000 kWh/lună pentru consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire pe perioada rece a anului, conform cererii depuse pe compensatii.gov.md;
 2. consumatorii casnici au în­registrat un consum mediu lunar de electricitate de cel puţin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă;
 3. consumatorii casnici nu sunt conectaţi la furnizarea centraliza­tă de energie termică sau au în­registrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece pre­cedentă;
 4. consumatorii casnici au înre­gistrat un consum la gazele natu­rale mai mic de 80 m3/lună în pe­rioada rece precedentă.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand