25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Participarea salariaților și a sindicatelor la administrare

Loading
Cetăţeanul şi legea Participarea salariaților și a sindicatelor la administrare
Participarea salariaților și a sindicatelor la administrare
posta-romana.ro

Care sunt drepturile salariaților și formele de parti­cipare a acestora la administrarea unității și ce acte normative reglementează participarea sindicatelor la administrarea treburilor publice?

Nicolai Burlacu, Alexandru Suvac, activiști sindicali, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Participarea salariaților la administrarea unității constituie unul din drepturile de bază ale salariaților. Dispoziția art. 9, alin. (1), lit. j) din Codul muncii (CM) dispune, în acest sens, că salariatul are dreptul la participare în administrarea unității, în conformitate cu CM și cu contractul colectiv de muncă.

CM stabilește modalitățile legale de participare a salariaților la ad­ministrarea unității. Potrivit acestor reglementări, dreptul salariaților la administrarea unității se realizează, de regulă, prin intermediul organizațiilor reprezentative (organizațiilor sindicale primare) în co­respundere cu actele normative, inclusiv cu contractul colectiv de muncă.

În acest sens, sunt relevante prevederile art. 20, alin. (2) din CM, care stabilesc că interesele salariaților unității în cadrul parteneri­atului social – la negocierile colective, la încheierea, modificarea și completarea contractului colectiv de muncă, la efectuarea controlului asupra îndeplinirii lui, precum și la realizarea dreptului de participare la administrarea unității – sunt reprezentate de organul sindical din unitate, iar în lipsa acestuia – de alți reprezentanți aleși de salariații unității.

Deși CM prevede mai multe particularități ale reglementărilor legale în materia participării salariaților la administrarea unității, la negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă, părțile aces­tuia (reprezentanții salariaților și reprezentanții angajatorului) urmea­ză să concretizeze, cu destulă claritate, drepturile salariaților la admi­nistrarea unității și formele de participare la aceasta.

 

Drepturi și garanții în asigurările sociale de stat pentru anul 2023

 

Mai mult, reprezentanții salariaților și reprezentanții angajatorului la negocierea contractului colectiv de muncă, în materia participă­rii salariaților la administrarea unității, trebuie să țină cont de fap­tul că asigurarea dreptului salariaților de a participa la administrarea unității în formele prevăzute de lege constituie un principiu de bază al reglementării raporturilor de muncă (art. 5, lit. i) din CM). În te­meiul acestui principiu, angajatorul, potrivit art. 10, alin. (2), lit. m) din CM, este obligat să creeze condiții necesare pentru participarea salariaților la administrarea unității în modul stabilit de CM și de alte acte normative.

Or, participarea salariaților (a reprezentanților acestora) la admi­nistrarea unității este consacrată de CM, ca una dintre formele de re­alizare a parteneriatului social în sfera muncii (art. 19, lit. d) din CM).

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din CM, participarea salariaților la administrarea unității poate fi realizată prin:

  1. parti­ciparea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de uni­tate în domeniul social-economic; a prim) participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate în cazurile prevăzute de CM și de alte acte legislative sau normative;
  2. informarea și consultarea salariaților referitor la chestiunile menționate la art. 42 prim  din CM;
  3. colaborarea cu angajatorul în cadrul parteneriatului social.

În vederea asigurării dreptului salariaților la administrarea unității, art. 42 prim din CM stabilește condițiile și cazurile principale în care angajatorul este obligat să informeze și să consulte salariații referitor la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unității.

Prevederile acestei norme reglementează procedura de consulta­re a salariaților, dreptul reprezentanților salariaților în procesul consultării, informarea și consultarea în cadrul Comitetului pentru se­curitate și sănătate în muncă (în cazul în care în unitate există un asemenea comitet) și altele.

Participarea la administrarea treburilor publice constituie unul din drepturile universale ale omului. În acest sens, art. 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țarii sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși.

Dreptul la administrarea treburilor publice este consacrat, de ase­menea, prin mai multe acte de drept internațional referitoare la drep­turile și libertățile fundamentale ale omului.

Potrivit art. 25 din Pactul Internațional nr. 31 din 16.12.1966 cu privire la drepturile civile și politice, orice cetățean are dreptul, fără restricții nerezonabile: de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanți liber aleși; de a ale­ge și de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufra­giu universal și egal și cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinței alegătorilor; de a avea acces, în condiții generale de egalitate, la funcțiunile publice din țara sa.

 

Sindicatele au dreptul de a participa la formarea politicii sociale și economice a statului

 

În legislația națională, participarea la administrarea treburilor publi­ce constituie un drept constituțional consfințit în art. 39 din Constituția Republicii Moldova, sub denumirea Dreptul la administrare.

În conformitate cu prevederile acestui articol din Constituție, cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor.

În acest sens, art. 13 din Legea sindicatelor dispune că sindicatele, în condițiile legii, au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice, la formarea politicii sociale și economice a statului, a politicii în domeniul muncii.

Același articol din Legea sindicatelor dispune că „Sindicatele pot promova reprezentanții lor în autoritățile publice de toate nivelurile”.

Astfel, din cuprinsul dispozițiilor art. 13 din Legea sindicatelor rezul­tă că, în condițiile legii, sindicatele au dreptul: de a participa la admi­nistrarea treburilor publice; de a participa la formarea politicii sociale și economice a statului; de a participa la formarea politicii în domeniul muncii; să-și promoveze reprezentanții lor în autoritățile publice la toate nivelurile.

Dreptul sindicatelor de a participa la formarea politicii sociale și economice a statului decurge din cuprinsul art. 126 din Constituție, care stabilește, în special, că economia Republicii Moldova este eco­nomie de piață, de orientare socială și statul trebuie să asigure inclu­siv sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții etc.

În ceea ce privește dreptul sindicatelor de a participa la formarea politicii în domeniul muncii, sunt relevante prevederile art. 43 din Constituție, care garantează dreptul persoanei la muncă și protecția muncii, precum și dreptul de a negocia în materie de muncă și carac­terul obligatoriu al convențiilor colective și altele.

Mai mult, dreptul sindicatelor de a participa la formarea politicii sociale și economice a statului și politicii în domeniul muncii rezul­tă și din unele acte de drept internațional la care Republica Moldova este parte prin aderare sau ratificare, inclusiv convențiile Organizație Internaționale a Muncii, și anume: Convenția nr.95/ 1949 privind protecția salariului; Convenția nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă; Convenția nr. 117/1962 privind obiectivele și normele de bază ale politicii sociale; Convenția nr. 144/1976 privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii; Convenția nr. 150/1978 privind administrarea muncii și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand