16 iunie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali au revenit la masa de dialog, după o lungă pauză

Loading
Social Partenerii sociali au revenit la masa de dialog, după o lungă pauză
Partenerii sociali au revenit la masa de dialog, după o lungă pauză
sindicate.md

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-a întrunit, recent, pentru prima dată în acest an. Reamintim că acti­vitatea comisiei a fost relansată pe 22 decembrie 2021, după o pauză de aproape doi ani. A fost luat însă angajamentul ca de acum înainte partenerii sociali să se întrunească cu regularitate.

În cadrul ședinței de pe 28 ianuarie, s-a vorbit despre examinarea Planului de activi­tate al CNCNC pentru semestrul I al anului 2022, racordarea cadrului normativ național în domeniul securității și sănătății în mun­că la prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), inițierea pro­cesului de ratificare a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă și alte subiecte de interes pentru partenerii sociali.

O atenție aparte a fost acordată chesti­unii cu privire la racordarea cadrului nor­mativ național (Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001) la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 pri­vind inspecția muncii în agricultură, prin ex­cluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012.

 

Contradicții dintre legislația națională și standardele internaționale

La acest subiect, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai OIM au subliniat că actualul cadru în domeniul funcționării Inspecției de Stat al Muncii nu este racor­dat la recomandările OIM și la standarde­le internaționale în domeniul securității în muncă, fapt ce lezează drepturile salariaților și le pune în pericol viața și sănătatea la lo­cul de muncă.

„Sunt un șir de restricții, cum ar fi interdicția efectuării controlului fără notifi­carea prealabilă, a efectuării controlului mai mult decât o dată pe an, interdicția efectu­ării controalelor în baza petițiilor anonime, interdicția aplicării sancțiunilor și măsurilor respective în cazul efectuării controalelor în primii trei ani de activitate etc. Este nevoie de a elimina contradicțiile dintre legislația națională și standardele internaționale pentru îmbunătățirea calității și eficienței Inspecției Muncii. Or Inspectoratul de Stat al Muncii este la vârsta de 30 de ani și tre­buie să fie modern și în strictă concordanță cu principiile internaționale în acest dome­niu”, a menționat Igor Zubcu, președintele CNSM.

Solicitarea CNSM de a înlătura carențele respective este susținută de OIM. În același timp, reprezentanții Guvernului și ai Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova sunt de părere că ac­ceptarea acestor demersuri va duce la pre­judicierea intereselor mediului de afaceri. Până la urmă, este necesar să fie găsită o soluție acceptată de toți partenerii sociali.

 

Toleranță zero față de violență

De asemenea, reprezentanții CNSM au propus să fie examinată chestiunea cu privire la inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eli­minarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Respectiva Convenție OIM a fost adoptată la Geneva în 2019. Noua normă internațională a muncii stabilește standarde globale minime pentru crearea unui climat general de toleranță zero față de violență și hărțuire, punând un accent deosebit pe necesitatea de combatere a violenței bazate pe gen.

„Legislația Republicii Moldova recunoaște dreptul persoanelor la demnitate în muncă, inclusiv în Codul muncii. Conside­răm drept oportună și emergentă ratifi­carea Convenției OIM nr.190, astfel încât aceasta să completeze lacunele existente în legislația națională”, a afirmat Igor Zubcu.

În cadrul dezbaterilor, unde au fost ex­puse diferite viziuni, nu s-a ajuns însă la un consens nici la subiectul dat, acesta urmând a fi examinat pe parcursul acestui an.

 

Planuri ambițioase pentru anul 2022

Membrii CNCNC au trasat un plan ambițios pentru semestrul I al anului 2022. E vorba de crearea mecanismelor extrajudi­ciare de soluționare a litigiilor individuale de muncă, modificarea și completarea ca­drului legal referitor la minimul de existență, inițierea procesului de ratificare a mai multor Convenții ale OIM, perfecționarea cadrului normativ național privind promo­varea dialogului social, a negocierilor co­lective, a convențiilor colective și a contrac­telor colective de muncă între sindicate și patronate.

De asemenea, partenerii sociali și-au propus să examineze mersul implementă­rii Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și propu­nerile de perfecționare a acestuia, mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, proiectul Convenției colective (nivel național) privind sporurile de com­pensare pentru munca în condiții nefavo­rabile, examinarea proiectului Legii privind Casa Socială a Constructorilor, inclusiv mai multe subiecte ce vizează activitatea me­diului de afaceri din Republica Moldova.

Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă struc­turi tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propu­neri vizând domeniul muncii şi problemele social-economice de interes naţional, de ramură şi teritorial, promovarea parteneri­atului social la toate nivelurile, asigurarea participării societăţii civile la promovarea politicilor naţionale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand