24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Opinii ale delegaților Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

Loading
Без рубрики Opinii ale delegaților Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei
Opinii ale delegaților Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei

 

 

Maria Sârbu, președintele Consiliului municipal Chișinău al SEȘ: ”Persistă rezerve nevalorificate”

 

sirbu

Foto: vocea.md

Evenimentul istoric al desfășurării Congresului VI al SEȘ este un prilej de a face sinteză a activităților realizate pe parcurs de cinci ani, dar, mai important, de a releva rezervele nevalorificate şi de a identifica soluţii.

Probabil că rezultatele obţinu­te ar fi fost mai prodigioase, dacă organizaţiile sindicale de nivelul doi din învăţământ ar fi conlucrat la unison, și ar fi reușit să se soli­darizeze plenar pentru acţiuni și revendicări comune până la o vic­torie susținută.

Constatările elucidate în rapor­tul de activitate al Sindicatului sec­torial sunt un prilej de satisfacţie, dar, în acelaşi timp, scot în eviden­ţă o serie de probleme rămase în suspans.

Noul Cod al Educaţiei se con­centrează pe implementarea unui sistem modern şi calitativ de pre­dare şi evaluare a cunoştinţelor în şcoli şi universităţi, pe formarea continuă şi recunoaşterea merite­lor cadrelor didactice, pe respon­sabilizarea instituţiilor de învăţă­mânt faţă de părinţi şi comunitate. Pentru noi, sindicalişti, este impor­tant să regăsim în acest document de maximă valoare propunerile şi sugestiile înaintate, precum ar fi, primordial, drepturile și garanțiile sociale pentru cadrele didactice, inclusiv dreptul la salariu de debut în activitatea didactică egal cu sala­riul mediu pe economie.

Din păcate, au rămas multe as­pecte în umbră, care ies la iveală şi creează impedimente la imple­mentarea prevederilor nomina­lizate, și anume: dificultăţi întru implementarea art.55 al Codului Educaţiei-normarea activităţii di-dactice, ce presupune munca cad-rului didactic intr-un interval de 7 ore zilnic.

Este o clauză care a indus confu­zii, revolte pe motiv că nu s-a ţinut cont de sarcina didactica, specifi­cul instituţiilor, lipsa condiţiilor de activitate conform legislaţiei în vi­goare, modalitatea de salarizare ş.a.

Un alt aspect ambiguu pentru Sindicat este excluderea reprezen­tanţilor angajaților din sectorul educațional din Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de direc­tor şi director-adjunct în instituţia de învăţământ general, din Consi­liul de administraţie al unităţii.

O altă problemă este situaţia personalului nondidactic şi didac­tic auxiliar din instituţiile de învă­ţământ.

Pentru a veni în sprijinul acestei categorii de personal, ne adresăm Consiliului General al SEȘsă soli­cite Guvernului şi Parlamentului ca, în regim de urgenţă, să decidă: instituirea unor dispoziţii deroga­torii, astfel încât personalul nondi­dactic și auxiliar din învăţământul preuniversitar să beneficieze de spor pentru munca prestată peste durata normală a timpului de lu­cru; modificarea grilei de salariza­re pentru personalul nondidactic şi auxiliar.

 

Natalia Matcaș, președintele CR Cantemir al SEȘ: ”Este inerentă sincronizarea reformelor la coerența actului legislativ”

 

matcas

Foto: vocea.md

Apreciez înalt diversitatea for­melor de instruire practicate de către conducerea CG al SEŞ din R. Moldova, cât și rolul important al CNSM în formarea liderilor sin­dicali activi, pentru care fapt îmi exprim recunoştinţa, dar şi încre­derea că acest proces va continua şi prin nişte cursuri bine structu­rate, care să finalizeze cu obţinerea unei calificări într-un domeniu concret.

Raionul Cantemir e unul dintre cele 2 unităţi administrativ-teri­toriale în care conducerea CG al SEŞ, în anii 2010-2011, a lansat implementarea Programului-pilot cu genericul ,,Elaborarea, negocie­rea, semnarea şi realizarea CCM în cadrul instituțiilor de învăţământ preuniversitar”, la care au fost mo­bilizaţi toţi partenerii sociali din teritoriu.

Sperăm ca în timpul apropi­at (până la enunțarea Bugetului de Stat) să dispunem de o nouă Convenție colectivă nivel ramural, sincronizată la Codul Educaţiei şi actele normative ce urmează a fi aprobate.

Trezeşte îngrijorare modalita­tea de angajare prin concurs a ca­drelor de conducere. Îndrăznesc să afirm că în diverse sfere sociale numirea cadrelor în funcţii de con­ducere deseori se face după cri­teriul apartenenţei politice. Şi în domeniul Educaţiei se abuzează de această regulă nescrisă. În raionul Cantemir, în decurs de 5 ani, s-au ”manifestat” cinci şefi de Direcţie învăţământ. Asemenea fenomene se întâmplă şi în alte raioane. Or, despre care coerenţă, eficienţă şi durabilitate în promovarea şi im­plementarea reformelor poate fi vorba?!

Excluderea preşedinţilor orga-nelor sindicale de nivelul II din componenţa Comisiei de organi­zare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de direc­tor şi director- adjunct în instituţiile de învăţământ general contravine principiilor de bază ale partene­riatului social expuse în art.17 din Codul muncii al R. Moldova.

Legislaţia naţională stipulează existenţa organelor de parteneriat social, cum ar fi Comisiile naţiona­lă, ramurală şi teritorială de con­sultări şi negocieri colective, însă mecanismul de constituire şi de reglementare a activităţii acestora este foarte greoi şi opac. Este ne­cesar ca problema respectivă să fie mai profund analizată şi discutată de către partenerii sociali, deoare­ce până în prezent aceasta încă nu și-a găsit locul și rolul în dezvolta­rea sistemului de parteneriat social la toate nivelurile.

 

Oxana Miron, președintele comitetului sindical al angajaților US ”B.P.Hasdeu” din Cahul: ”Transformăm provocările prezentului în beneficii de viitor”

 

miron

Foto: vocea.md

 

Autonomia financiară aplica­tă de către instituțiile universitare va fi urmată în curând de imple­mentarea consecutivă a celorlalte trei componente ale autonomiei universitare moderne, promovate prin Declarația de la Lisabona a Asociației Universităților Europene (2007), și anume: organizațională, academică și resurse umane.

Care va fi rolul organizațiilor sindicale în aceste condiții de acti­vitate?

Comitetul sindical, de comun cu Rectoratul Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu”, a trasat direcțiile principale de ac­tivitate pentru următorul man­dat, redeterminând locul și rolul organizației sindicale întru asigu­rarea condițiilor benefice pentru implementarea modificărilor în mediul universitar și transformând provocările momentului în benefi­cii de viitor.

Actualmente ne confruntăm cu mai multe probleme specifice in­stituţiilor de învăţământ superior, și nu numai. Referindu-ne la ela­borarea şi semnarea Contractului colectiv de muncă, constatăm pro­blema provocată de discrepanţa dintre Codul muncii şi Convenţia colectivă nivel de ramură. Sub inci­denţa Convenţiei şi, evident, a Con­tractelor colective de muncă elabo­rate în baza acestei Convenţii, cad, doar membrii de sindicat. Însă în Codul muncii, art. 33 alin. (7) este scris negru pe alb: „Sub incidenţa Contractului colectiv de muncă în­cheiat pe unitate, în ansamblu, cad toţi salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia.”

Un singur cuvânt – doar și toți, dar câte incertitudini provoacă la semnarea CCM!

Consider că Sindicatul Educaţi­ei şi Ştiinţei trebuie să lupte pentru modificarea art. 33 alin. (7) al Co­dului muncii, pentru ca şi liderul sindical, şi administratorul insti­tuţiei să aibă drept legal să încheie CCM doar în favoarea membrilor de sindicat. În acest caz n-o să mai avem nevoie de argumente supli­mentare pentru a convinge per­soanele din colectivele noastre de a adera sau de a nu părăsi rândurile Sindicatului.

În contextul autonomiei univer­sitare, constatăm un șir de proble­me și întrebări, apărute o dată cu adoptarea Codului Educației.

În conformitate cu prevederi­le Codului Educaţiei, personalul ştiințifico-didactic din sfera învă­ţământului superior se pomenește total dezavantajat. În loc să fim stimulați pentru muncă didactică asiduă efectiv combinată cu cer­cetarea ştiinţifică, Codul Educaţiei ne pune în condiţii de normare şi salarizare net inferioare față de învăţământul general și mediu de specialitate!

În vederea fortificării parteneri­atului și dialogului social echitabil, cerem să fie acceptată propunerea noastră de a organiza întruniri sis­tematice de informare și sensibili­zare reciprocă asupra situației reale cu membrii Consiliului Rectorilor, de comun cu președinții Comitete­lor sindicale universitare.

 

Natalia Vornicova, preşedintele Consiliului teritorial UTA Găgăuzia al SEŞ: „Suntem scutul de protejare a omului muncii”

 

vornicova

Foto: vocea.md

Orice muncă înseamnă succese și regrese, avânt și căderi. Cert e că Sindicatul Educației și Științei este cea mai reprezentativă forța sindi­cală din republică, care poate ține piept la multe încercări. Așa s-a întâmplat că în rândurile noastre s-a produs o sciziune, și anume în anul 2005. Vorba e despre un atac raider din partea sindicatului de alternativă ”Viitorul”, cu utilizarea masivă a resurselor administra­tive. Astfel, după capturarea unei bune părți a efectivului sindical al SEȘla nivel teritorial, din 113 de organizații sindicale prima­re din instituțiile de învățământ ale Găgăuziei, am rămas cu 61 de organizații (2101 membri). ”Viito­rul” a acaparat 49 de organizații cu un efectiv de 2000 de membri de sindicat, 3 instituții educaționale renunțând definitiv la apartenență sindicală. Ne-am pomenit cu o problemă majoră: cum să conso­lidăm sindicatul Educației în UTA Găgăuzia, conștientizând că doar toți împreună putem obține ceea ce ne dorim. Sciziunea produsă în Sindicatul nostru convenea doar structurilor administrative, dar ni­cidecum mișcării sindicale din sfe­ra educațională, în ansamblu.

N-așvrea să-mi amintesc despre momentele neplăcute pe care le-am trăit, cât de dificil ne-a fost să activăm, dar, vorba ceea, totul ce se face – se face spre bine. Am reușit să rezistăm și să-i convingem pe mulți să revină în sânul SEȘ. Sin­dicalismul de ramură este scin­dat nu doar în Găgăuzia, dar și la Dondușeni, Edineț, Rezina, Bălți, Ocnița. În prezent, suntem dispuși să împărtășim colegilor sindicaliști experiența pe care am acumulat-o la capitolul reafilierea membrilor de sindicat și consolidarea Sin­dicatului ramural din Găgăuzia. Deja 82 de organizații primare cu un efectiv de 3472 de membri sunt parte din SEȘ, pe când ”Viitorul” și-a menținut prezența doar în 18 instituții (700 de membri) din Găgăuzia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand