19 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Obiectivul major al mișcării sindicale este recrutarea tinerilor

Loading
Dialoguri Obiectivul major al mișcării sindicale este recrutarea tinerilor
Cotorobai

Foto: vocea.md

Interviu cu Maria Cotorobai, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Cahul

 

– Ce a reuşit să realizeze activul sindical din Cahul pe parcursul anului 2013?

– Anul care s-a călătorit a fost unul plin de evenimente. Pe parcursul aces­tui an, am reușit să captăm încrede­rea membrilor de sindicat, am lucrat pentru consolidarea organizațiilor sindicale primare, inclusiv a celor din teritoriu. S-a negociat și înregistrat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei Convenția colectivă pen­tru anii 2012-2015 la nivel teritorial. Accentul a fost pus pe organizarea se­minarelor tematice. Astfel, în cadrul acestor evenimente, activul sindical din Cahul, cu participarea parteneri­lor sociali din raion, au discutat despre consecințele muncii în condiții nocive, precum şi despre respectarea legislației muncii de către patroni și problemele cu care se confruntă angajații la acest capitol. Totodată, sindicaliştii s-au fa­miliarizat cu dezvoltarea abilităților de negociere colectivă la nivel teritorial. Un eveniment important în 2013 a fost masa rotundă dedicată Zilei Mondiale a Femeilor din mediul rural. O atenţie deosebită a fost acordată şi colaboră­rii internaționale. Astfel, sindicatele din raion au fost implicate în imple­mentarea Programului internațional a Uniunii Europene “Youth in Action” (Tineretul în acțiune). În colaborare cu AO Generația am delegat tineri la cur­surile de formare internațională, unde s-a promovat un program de activităţi de instruire cu specific european, cu implicarea trainerilor din mai multe țări. A fost un schimb de opinii și de experință pentru activitatea tinerilor.

– Care au fost cele mai proble­matice domenii ce au cerut implicarea dumneavoastră ca preşedintă a Consiliului inter­ramural al sindicatelor din Ca­hul?

– Am avut şi noi probleme caracte­ristice pentru toată țara. Cele mai mari probleme există în domeniul real al eco­nomiei, acolo unde se plătește salariul în plic, unde se încalcă legislația mun­cii în ce privește angajarea și eliberarea din serviciu şi nu se respectă legislația securității și sănătății în muncă. Am avut câteva întâlniri cu colectivele SA “Cereale” din oraşul Cahul, unde am analizat cazurile accidentelor de muncă care au avut loc la întreprinderea dată, precum și la SRL “Valiexchimp”. Am mai întâlnit dificultăţi privind eschi­varea conducerii de la negocierea Con­tractului colectiv de muncă la nivel de unitate, salariile foarte mici, datoriile la salariu, lipsa condițiilor de muncă etc. Trebuie de menționat că, în anul ce s-a scurs, a început instruirea angajaților și organizarea unor activități din par­tea partonului la capitolul securitatea și sănătatea în muncă la SA “Cerea­le” și la SRL “Valiexchimp”, în acelaşi timp, aici au început negocierile colec­tive. Restanțele la salariu s-au achitat în întregime.

 

g_dialoguri

Forța noastră este în efortul pe care îl depunem pentru a construi un dialog social de calitate

 

Există probleme și în sistemul bu­getar, și anume la capitolul restruc­turarea sistemului de învățământ – trecerea la finanțarea pe bază de cost standart per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare în modul sta­bilit pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general, unde s-au redus o parte din statele de personal. Aceste persoane, fiind angajate în baza contractelor de prestare servicii pe ter­men limitat de un an, au fost lipsite de garanțiile sociale și economice de care ar trebui să beneficieze.

– Cum poate fi caracterizată mişcarea sindicală în raionul Cahul?

– Mișcarea sindicală în raion o con­siderăm vitală. Membrii de sindicat, mai ales tinerii, nu sunt indiferenți de situația social-economică din raion, țară și cer de la patroni negocierea și încheierea contractelor colective la nivel de unitate. Totodată, urmăresc modul de punere în practică a preve­derilor contractelor. Astăzi, 90 la sută dintre colectivele de muncă au încheia­te CCM la nivel de unitate.

Forța noastră este în efortul pe care îl depunem pentru a construi un dia­log social de calitate și nu unul formal. Doar printr-o colaborare strânsă cu partenerii sociali, sindicatul poate să obțină condiții mai bune de muncă și de trai pentru membrii de sindicat şi crea­rea unui climat sănătos în organizațiile sindicale primare. Populația din ra­ion, în urma activităților organizate de CNSM, de comun acord cu mem­brii Consiliului interramural, a văzut că sindicatul contribuie la rezolvarea unui șir de probleme ce vizează situația angajaților din diferite domenii de acti­vitate. Dar încă mai avem multe de fă­cut, fiindcă omul se simte bine numai atunci când salariile sunt decente, sunt locuri de muncă disponibile, lucruri pe care, cu părere de rău, nu întotdeauna le putem obține.

– În ce proporţii sunt angajaţi ti­nerii pe piaţa muncii din raion şi care sunt problemele pe care ei le întâlnesc cel mai des?

– În raionul Cahul sunt angajați în câmpul muncii circa 30 la sută din po­pulaţia aptă. Tinerii de la noi se con­fruntă cu aceleași probleme ca și tine­rii din alte raioane și anume problema salarizării. Tinerii specialiști cu un sa­lariu mic nu au posibilitatea să înteme­ieze o familie și s-o întrețină, să achite serviciile comunale, sau să închirieze o locuință. Deaceea majoritatea iau decizia de a pleca peste hotare după câștig.

 

Cotorobai-1

Foto: vocea.md

 

O problemă este stresul legat de acti­vitatea profesională, care îi influențează negativ pe tinerii angajați. Totodată, şi instabilitatea politică din ţară, teama de a rămâne fără serviciu, neplata la timp a salariilor reprezintă o sursă ge­neratoare de stres și de oboseală care, din nefericire, afectează frecvent sănă­tatea angajaţilor.

– Ce acţiuni de modernizare sau dezvoltare a mişcării sindicale pe care o reprezentaţi se preco­nizează pentru anul curent?

– Obiectivul major al mișcării sin­dicale din raion este motivarea sindi­calismului, recrutarea de noi membri, în mod prioritar a tinerilor. Dorim să sporim încrederea acestora de a adera la sindicate.

Pentru aceasta, în anul curent, ne propunem să intensificăm conlucrarea cu partenerii sociali din raion, să infor­măm cetăţenii despre activitățile sin­dicale pe care le vom organiza și cum putem să ajutăm membrii de sindicat întru apărarea drepturilor și interese­lor lor. Vom implementa sistemul utili­zării Sindicardului. De asemenea, vom intensifica relaţiile de colaborare inter­naţională prin realizarea unor proiecte şi programe comune specifice activită­ţii sindicale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand