25 iunie 2024
Chisinau
Social

Mișcarea sindicală și-a demonstrat eficiența în cei 30 de ani de activitate

Loading
Social Mișcarea sindicală și-a demonstrat eficiența în cei 30 de ani de activitate
Mișcarea sindicală și-a demonstrat eficiența în cei 30 de ani de activitate
Vocea poporului

Sindicatele constituie o componentă importantă a societății, o forță ce nu poate fi neglijată. De aceasta s-au convins toate guvernările care s-au perindat în ultimii 30 de ani de la proclamarea Independenței, vârstă pe care o au și sindicatele din țara noastră. Despre evoluția mișcării sindicale, despre situația angajaților, despre relațiile sociale și perspectiva acestora am discutat cu Oleg Budza, președintele CNSM.

– Domnule președinte, puteți să faceți un bilanț al activității sindicatelor în 30 de ani? Care au fost cele mai importante evenimente?

– Istoria Sindicatelor din Republica Moldo­va este parte componentă a istoriei noastre naționale. Aceasta pornește de la afirmarea principiilor general-umane și democratice, de echitate socială și demnitate a oamenilor muncii, dar și de la evidențierea rolului sindi­catelor de apărător al oamenilor muncii.

Metamorfozele din viața politică și social-economică a Republicii Moldova, tranziția la economia de piață, modificările din legislație, stabilirea și dezvoltarea unor noi relații so­ciale și politice au impus trasarea unor noi căi de dezvoltare și activitate a sindicatelor. Restructurarea și transparența, democrati­zarea și dezvoltarea sistemului politic, pro­clamarea independenței Republicii Moldova, recunoașterea țării noastre ca subiect al drep­tului internațional, trecerea la economia de piață au pus în fața sindicatelor noi sarcini, au deschis noi direcții de cooperare pentru apă­rarea intereselor oamenilor muncii.

Pe parcursul celor 30 de ani s-au desfășurat multe evenimente majore, dar cred că cel mai semnificativ este unificarea și consolidarea mișcării sindicale. CNSM a fost constituită la 7 iunie 2007, prin fuziunea a două centre sin­dicale naţional–interramurale: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Con­federaţia Sindicatelor Libere  din Republica Moldova „Solidaritate”. De atunci, a început, practic, o nouă perioadă în evoluția sindica­lismului din țară.

Pentru sindicate, cea mai reprezentativă instituţie a societăţii civile, obiectivul de bază este apărarea drepturilor salariaţilor, folosind dialogul social ca instrument constructiv și eficient. În comun cu partenerii sociali, aces­tea au drept scop primordial soluționarea problemelor stringente ale membrilor de sin­dicat ce vizează relaţiile de muncă, protecția socială, angajarea în câmpul de muncă, salarii decente, sănătatea și securitatea la locurile de muncă.

Membrii de sindicat ne cer 3-4 lucruri vitale: să aibă salarii decente, securitatea locului de muncă, o bună calificare și să avem perspecti­va zilei de mâine, adică să fie păstrate locurile de muncă. O reușită a noastră este creșterea salariului tarifar. Au fost majorate salariile pe­dagogilor, ale medicilor, ale polițiștilor și ale angajaților din serviciile comunale. Majora­rea nivelului de salarizare însă nu e suficientă pentru un trai decent.

Printre cele mai importante chestiuni, pen­tru care CNSM pledează ferm, sunt vectorul european de dezvoltare a țării, dezvoltarea sustenabilă a țării, respectarea standardelor internaționale în muncă și realizarea Acordu­lui de Asociere cu Uniunea Europeană. Noi considerăm că aceasta este calea corectă pe care trebuie să mergem.

– Cum percepe societatea, în special, sindicatele, vectorul european al țării?

– CNSM susține plenar integrarea eu­ropeană a Republicii Moldova. Sindicatele contribuie la implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Este incontestabil că după semnarea Acordului de Asociere RM-UE, cetățenii au avut multiple beneficii și garanții. Plecările în străinătate grație pașaportului bi­ometric au devenit mai accesibile. Dar nu este o mare victorie pentru majoritatea cetățenilor, care nu pleacă peste hotare. Pleacă cu anumi­te probleme doar 10%, celelalte 90% rămân acasă. Aceștia sunt vârstnicii, care au nevoie de pensii, de salarii, tineretul, care are nevoie de locuri de lucru. Principalele probleme cu care se confruntă societatea sunt investițiile de care are nevoie Moldova în vederea formă­rii locurilor de muncă, calitatea personalului și garanțiile juridice. Se cer mari investiții, dar și stabilitate politică.

– Sindicatele din toată Europa trec printr-o perioadă dificilă, în urma glo­balizării. În ce măsură sunt afectate de acest proces sindicatele de la noi?

– Da, una dintre cele mai grave provocări cu care ne confruntăm este plecarea masivă a populației active. Pleacă tineri, personal cali­ficat, câte 100-150 de persoane zilnic. Asta ne dă mari bătăi de cap și nouă, sindicaliștilor, și patronilor. Noi am pierdut mulți membri de sindicat nu de aceea că oamenii au pă­răsit organizația în mod conștient, că nu le mai place sindicatul, ci pentru că au plecat în căutarea unui trai mai bun. Am citit undeva că suntem printre primele 5-6 țări din lume unde este înregistrat cel mai mare exod al brațelor de muncă în raport cu numărul to­tal al populației. În al doilea rând, investitorii străini care vin la noi nu privesc cu ochi buni sindicatele, le pun tot felul de piedici, interzic asocierea angajaților în sindicat. Iar salariații se tem să meargă împotriva angajatorului. Însă fiind uniți în sindicat, împreună ei își pot apăra mai ușor interesele la locul de mun­că. În Danemarca, de pildă, 98 la sută dintre angajați sunt membri de sindicat. Chiar dacă nivelul de trai e cu totul altul, rolul sindicate­lor este unul major acolo.

– Trăim într-un moment de criză fără precedent creată de COVID-19, care a afectat condițiile de muncă și salariații. Ce acțiuni ale partenerilor sociali considerați că sunt necesare pentru a re­stabili situația de până la pandemie?

– Dialogul social eficient și cooperarea dintre sindicate, guvern și patronate s-au dovedit indispensabile pentru a concepe și implementa strategii și politici adecvate care să abordeze criza COVID-19. Sindicatele con­sideră că este important ca la nivel de stat, toți partenerii sociali să se asigure că măsurile temporare adoptate ca răspuns la pandemia COVID-19 să aibă o temelie solidă, axată pe o perspectivă pe termen mediu și lung, inclu­siv în conformitate cu prioritățile Organizației Internaționale a Muncii și a Organizației Mon­diale a Sănătății pentru a răspunde la criza COVID-19.

În plus, agenda sindicatelor la nivel național vizează contribuirea la consolida­rea mecanismelor de dialog social, creșterea capacității reprezentative, continuarea pro­movării priorităților lucrătorilor, extinderea parteneriatelor, implicarea în procesele de­marate de ONU privind dezvoltarea durabilă, diseminarea informațiilor și organizarea unor măsuri de prevenire a situațiilor de criză.

– În ce măsură s-a răsfrânt pandemia asupra activității CNSM?

– Provocările cărora s-a expus Republica Moldova au afectat salariații din toată țara, urmare a restricțiilor impuse de autorități pen­tru limitarea răspândirii COVID-19, reducând astfel activitatea economică și diminuând veniturile populației. În această perioadă di­ficilă, eforturile sindicatelor au fost îndreptate în vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor lucrătorilor afectați urmare a sus­pendării activității, șomajului tehnic, încetării raporturilor de muncă și muncii la distanță, neadmiterii diminuării drepturilor salariaților, precum și susținerii lucrătorilor antrenați în prima linie de combatere a pandemiei.

Pentru Confederația Națională a Sindicate­lor din Moldova, criza pandemică creată de COVID-19 a însemnat adaptarea priorităților și activităților sindicale ca răspuns la pande­mie, în contextul apărării drepturilor mem­brilor de sindicat conform Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022. Ne bucurăm enorm că activul sindical s-a unit și s-a solidarizat pentru a susține lucrătorii din prima linie și nu numai. În această perioadă CNSM a avut o co­operare eficientă și valoroasă cu organizațiile internaționale și partenerii externi, printre care: Organizația Internațională a Muncii, Confederația Internațională a Sindicate­lor, Consiliul Regional Pan-European, Banca Mondială, Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, PNUD Moldova, Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic și altele.

– În actualele condiții de criză, când lu­mea nu mai are încredere nici în politici­eni, nici în justiție, cum se poziționează sindicatele, care sunt apolitice, dar ele constituie totuși o componentă a societății, o forță ce nu poate fi negli­jată?

– Pentru mine, este important un lucru: sindicatele nu trebuie să fie politizate. Noi suntem ca niște meseriași care activează în­tr-un anumit domeniu. De pildă, când vii la medic, acesta nu te întreabă de ce credință ești, din ce partid faci parte, ce naționalitate ai etc. El tratează maladia. La fel și noi, sindica­tele, trebuie să apărăm drepturile și interesele membrilor de sindicat în muncă, să-i protejăm împotriva abuzurilor în raporturile de muncă și să fie respectată legislația muncii. O atenție deosebită acordăm provocărilor social-eco­nomice. Este foarte important faptul că cele 24 de centre sindicale național-ramurale au fost solidare în toată această perioadă în tra­sarea unor obiective de importanță națională în favoarea tuturor cetățenilor și în realiza-rea lor.

– Care sunt obiectivele CNSM pentru viitor?

– Depășirea crizei pandemice și relansarea economică a țării urmează a fi principalele direcții de activitate a partenerilor sociali din țară. Obiectivul de bază al CNSM este și va rămâne în continuare asigurarea respectării drepturilor și promovarea intereselor mem­brilor de sindicat la locul de muncă, indiferent de circumstanțe, pentru a asigura un trai de­cent și a preveni exodul populației din țară. Pentru următoarea perioadă ne-am propus să atingem mai multe obiective: promova­rea și impulsionarea parteneriatului social la toate nivelurile; neadmiterea liberalizării excesive a legislaţiei muncii în detrimentul drepturilor și intereselor salariaților; neadmi­terea promovării spre adoptare, sub pretextul

dezvoltării mediului de afaceri şi a clima­tului investiţional, a proiectului noului Cod al muncii. Totodată, drept obiective pot fi menționate: promovarea negocierilor și în­cheierii convențiilor colective (nivel național) pe diferite subiecte; cooperarea continuă cu organismele internaționale și partenerii ex­terni; recrutarea noilor membri de sindicat; pregătirea pentru Congresul IV al CNSM.

– Ce mesaj doriți să comunicați membri­lor de sindicat cu ocazia aniversării?

– Să avem curaj, competență, dorința de a schimba viața salariaților din Republica Mol­dova spre bine, să fim uniți, să nu permitem dezbinarea sindicatelor, să cunoaștem reali­tatea vieții – calea spre UE este una corectă, dar noi trebuie să depunem eforturi conside­rabile pentru a nu admite adoptarea legilor în detrimentul salariaților. Să fie o adevărată democrație în structurile sindicale! Sindicatele rămân un pilon important într-un stat demo­cratic.

 

Interlocutor: Tatiana MARIAN

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand