16 iunie 2024
Chisinau
Social

Membrii Consiliului General al FSCRE au trasat o serie de obiective

Loading
Social Membrii Consiliului General al FSCRE au trasat o serie de obiective
Membrii Consiliului General al FSCRE au trasat o serie de obiective
fscre.md

Membrii Biroului Executiv și ai Consiliului General al Federației Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) s-au întrunit recent într-o ședință or­dinară, în care au evaluat activitatea organelor de conducere și au trasat obiective ce vizează realizarea Programului strategic al FSCRE pentru anii 2020-2025.

În prima parte a ședinței, membrii Biroului Executiv au examinat și adop­tat hotărâri privind executarea bugetului sindical al FSCRE în anul 2021, au apro­bat bugetul sindical al Federației pentru anul 2022, precum și statele de personal și salarizarea persoanelor elective ale angajaților FSCRE.

Conform ordinii de zi a ședinței Consi­liului General, liderii sindicali au ales orga­nele de lucru, au supus dezbaterilor și au adoptat 11 hotărâri cu referire la: modifi­carea componenței nominale a Consiliu­lui General al FSCRE, alegerea delegaților la Congresul IV al CNSM, desemnarea reprezentanților FSCRE în Consiliul Gene­ral al CNSM, raportul de activitate al Con­siliului General al FSCRE pentru perioada iunie-decembrie anul 2021, repartizarea biletelor de tratament balneosanatorial în perioada anului 2022, cu privire la asigu­rarea securității și sănătății membrilor de sindicat la locul de muncă etc.

Președinta FSCRE, Margareta Strestian, a prezentat un raport amplu cu referire la activitatea Consiliului General și a punc­tat principalele realizări în perioada de referință, se arată într-un comunicat al Federației.

„Cu toții trecem printr-o perioadă in­stabilă și destul de anevoioasă, din cauza infecției Covid-19, a crizei în sistemul ener­getic, care afectează economia mondială și condițiile social-economice din țară, dar mai ales condițiile de muncă și salariale ale membrilor de sindicat din ramură. În consecință, mulți specialiști, muncitori, ti­neri calificați din cadrul organizațiilor din ramură migrează în țări din UE. În plus, au apărut și probleme suplimentare, legate de numărul mare de refugiați din cauza războiului din Ucraina, întreaga societate s-a implicat activ să-i susțină. Situația so­cial-economică în care s-a ajuns a afectat salariații-membri de sindicat și a devenit mult mai necesară asigurarea unei protecții sociale adecvate”, a subliniat Margareta Strestian.

 

Asigurarea unei protecții sociale adecvate, un imperativ al timpului

 

În raportul prezentat de președintă au fost expuse detaliat acțiunile întreprinse de FSCRE în perioada de referință pe diferi­te direcții de activitate sindicală.

Totodată, Margareta Strestian a relevat importanța consolidării mișcării sindicale și a dezvoltării parteneriatului social la nivel ramural și național.

Membrii Consiliului General al FSCRE au scos la iveală activitățile desfășurate de or­ganele sindicale, realizările, provocările și obiectivele pentru anul 2022.

O problemă stringentă pe care au reite­rat-o liderii sindicali rămâne a fi remune­rarea muncii salariaților din sistemul ener­getic.

Pe adresa FSCRE au parvenit mai multe demersuri din partea organizațiilor sindica­le primare, prin care se solicită să fie între­prinse măsuri suplimentare pentru majora­rea salariilor și sporirea garanțiilor sociale.

Urmare a celor expuse, membrii Con­siliului General al FSCRE au decis să sesizeze partenerii sociali privind asigurarea unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării, pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor.

În cadrul aceleiași ședințe, liderii sin­dicali au fost informați despre derularea procesului de negocieri cu  partenerii so­ciali pentru încheierea Convenției Colecti­ve (nivel ramural) pentru anii 2022-2025 și următoarea rundă de discuții și întruniri în cadrul Comisiei de negocieri și consultări colective.

Consiliul General al FSCRE și-a onorat obligațiunile și angajamentele statuta­re față de membrii de sindicat, protejarea membrilor de sindicat rămânând a fi un obiectiv principal și o prioritate pentru toa­te organizațiile sindicale membre.

La finele ședinței, membrii Consiliului au organizat un flashmob de solidarizare cu cetățenii ucraineni, făcând apel la pace: „Vrem pace întregii lumi”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand