21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Măria Sa Cartea vine la copii

Loading
Fără categorie Măria Sa Cartea vine la copii
Măria Sa Cartea vine la copii

 

 

gradinita-de-copii

Foto: arhivă personală

Se zice: cine are carte, are parte! Este un adevăr indis­cutabil. Noi, bibliotecarii, care prin misiunea de zi cu zi suntem în împărăția Mă­riei Sale Cartea, ne bucu­răm de fiecare clipă când primim o carte, când lan­săm o carte recent editată, când oferim iubitorilor de lectură documente pentru studii sau pentru a se de­lecta prin lecturi.

 

De la o vârstă fragedă, copiii sunt pasionați de cărți. din ele învață literele, cifrele, poezii, călătoresc în lumea basmelor, cunosc fenomenele naturii. Co­piii şi educatorii de la Grădinița nr. 40 sunt cei mai bucuroși că sunt vecini cu Centrul Acade­mic Internațional Eminescu, care deține o colecție bogată de carte pentru toate vârstele. În fiecare zi au posibilitate să vină în ospeție să citească lucruri in­teresante din cărți și reviste, să vizioneze filme cu desene ani­mate, să participe și să fie ani­matori la activitățile culturale atractive.

O mare surpriză le facem și noi, bibliotecarii, când ne luăm desaga cu cărți și venim, pe neașteptate, la grădiniță. Bu­curia copiilor este de nedescris. Chiar de luni, bibliotecarele Ole­sea Bobotrân și Marcela Pleșca le-au făcut această surpriză, iar copiii, recunoscându-le, s-au așezat cuminciori pe scăunele în căsuța din curte.

Olesea Bobotrân le-a citit din cartea scriitorului Iulian FIlip „Urmele mele frumoase”, in­clusă spre lectură în Programul Copiii Chișinăului citesc o car­te. Apoi, fiecare copil a primit câte o carte din desagă, având misiunea să citească și să spună cum se numește cartea și cine a scris-o. Bibliotecarele le-au po­vestit câtă lume muncește până se face o carte, mai ales o carte pentru copii, care este atât de frumos ilustrată și interesan­tă. Fiecare dintre ei a studiat atent cartea primită, apoi, rând pe rând, au vorbit despre carte pe măsura înțelegerii lor. Fiind curioși, mai trăgeau cu coada ochiului și la cărțile care erau la copiii de alături.

Unii dintre copii au dorit să recite poezii, apoi au mai cân­tat și au încercat să spună ghi­citori. Copiii și educatorii au mulțumit, la despărțire, și ne-au rugat să mai venim la ei în ospeție, măcar în fiecare zi. A fost o bucurie și o delectare cu Măria Sa Cartea!

 

Elena DABIJA, directorul

Centrului Academic Internațional Eminescu

 

 

 

Ее величество Книга идет к детям

 

Говорят, что ученье – свет, а неученье тьма! Это несомненная истина. Мы, библиотекари, кото­рые в силу своей миссии день за днем пребываем в царстве Ее величества Книги, радуемся каждый раз, когда получаем кни­гу, когда проводим пре­зентацию книжной но­винки, когда предостав­ляем любителям чтения документы для изучения.

 

С самого раннего детства ре­бята увлекаются книгами, из книг они узнают буквы и циф­ры, изучают стихи, путешес­твуют в мир сказок, узнают природные явления. Малыши и воспитатели Детского сада № 40 больше всего рады, что находятся по соседству с Меж­дународным академическим центром им. М. Еминеску, где есть огромная коллекция книг для всех возрастов. Они мо­гут каждый день приходить сюда, читать интересные исто­рии в книгах и журналах, смот­реть мультфильмы, принимать участие или вести интересные культурные мероприятия.

Огромный сюрприз устраи­ваем и мы, библиотекари, ког­да берем сумку с книгами и не­ожиданно приходим в детский сад. Радость ребят не описать. Уже с понедельника библиоте­кари Олеся Боботрын и Марче­ла Плешка устроили девочкам и мальчикам такой сюрприз, а ребята, узнав их, послушно расселись на стульчиках в бе­седке, установленной во дворе.

Олеся Боботрын прочла им из книги писателя Юлиана Фи­липа «Urmele mele frumoase» («Мои прекрасные следы»), которая включена в програм­му Кишиневские дети чита­ют книгу. Затем каждый ребе­нок получил по книге из меш­ка, он должен был прочитать и сказать, как называется кни­га, и кто ее написал. Работники библиотеки рассказали детям, сколько людей заняты в про­цессе создания одной книги, особенного книги для детей, чтобы она стала такой красоч­ной и интересной. Каждый из них внимательно изучил полу­ченную книжку, затем, по оче­реди, дети рассказали о кни­ге по мере своего понимания. А так как детки по своей нату­ре очень любопытны, они кра­ем глаза рассматривали и кни­ги своих соседей.

Некоторые дети захотели почитать наизусть стихи, за­тем они пели и отгадывали за­гадки. Дети и воспитатели поб­лагодарили библиотекарей на прощанье и попросили чаще приходить к ним в гости, хоть каждый день. Это был день ра­дости и наслаждения с Ее ве­личеством Книгой!

 

Елена ДАБИЖА,

директор Международного академичес­кого центра им. М. Еминеску

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi