24 iulie 2024
Chisinau
Social

Majorări salariale obţinute prin negocieri colective continue

Loading
Social Majorări salariale obţinute prin negocieri colective continue
Majorări salariale obţinute prin negocieri colective continue

negocieri

 

Majorări de la 12 la 18 la sută a salariului tarifar pentru prima categorie de calificare sunt obţinute în fiecare an în urma negocierilor colective desfăşurate de par­tenerii de dialog social din sectorul agroindustrial.

 

Din 2012 şi până în prezent, la inițiativa Federației „Agroind­sind”, Convenţia colectivă de ra­mură a fost modificată de patru ori. Astfel, în textul acestui docu­ment au fost introduse noi clauze favorabile membrilor de sindicat.

Datorită negocierilor purtate pe marginea Convenţiei colecti­ve, salariaţilor membri de sindicat le-au fost stabilite salarii care au pornit, în mod obligatoriu, de la mărimea celui tarifar minim din fiecare branşă în parte.

În pofida diverselor dificultăţi cu care se confruntă în perma­nenţă sectorul agroindustrial, economia naţională, în general, au fost obţinute majorări ale sala­riului tarifar pentru prima catego­rie de calificare după cum urmea­ză. Pentru agricultori, de la 1150 de lei în 2011 până la 1950, iar ulterior 2100 – în 2016, iar pentru lucrătorii din industria prelucră­toare, inclusiv alimentară – de la 1350 de lei în 2011 până la 2800 de lei în 2016.

Pe parcurs, în cadrul branşelor au fost negociate diverse mărimi ale salariilor tarifare minime. De asemenea, pentru organizaţiile care deservesc sectorul agroin­dustrial din alte ramuri conexe, afiliate la Federaţia „Agroind­sind”, au fost negociate majorări în medie cu aproape 30 la sută a salariilor pentru prima categorie de calificare.

În consecinţă, majorarea sala­riilor prin intermediul Convenţiei de ramură şi al contractelor co­lective de muncă a determinat o 

creştere semnificativă a salariilor din sectorul agroindustrial.

 

Beneficii adiţionale

 

Totodată, prin modificări şi completări noi, în convenţie au fost introduse prevederi pentru ca în salariul tarifar pentru pri­ma categorie de calificare să nu fie incluse adaosurile, sporurile şi alte plăţi de stimulare şi com­pensare.

Reprezentanţii „Agroindsind” au obţinut în cadrul Comisiei de consultări şi negocieri la nivel de ramură ca „Lista lucrărilor şi a lo­curilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pen­tru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare”, aproba­tă de Guvern, să fie completată cu 18 poziţii noi. Aceste preve­deri au fost incluse în Convenţia colectivă încheiată la nivel de ra­mură.

În acelaşi timp, s-a dobândit ca, pentru unele categorii de sa­lariaţi care muncesc în unităţile cu flux continuu, durata pauzei de masă să fie inclusă în timpul de muncă.

 

Motivarea tinerilor

 

De vreme ce multe unităţi se confruntă cu probleme legate de insuficienţa cadrelor calificate, completările la convenţia colecti­vă de ramură pentru 2015-2017 prevăd ca tinerii specialişti, la împlinirea unui an de activitate, să poată beneficia de un spor la salariu de cinci-zece la sută pen­tru vechime în muncă. Asta în condiţiile în care s-a constatat că, la începutul activităţii în cadrul unităţilor, tinerii specialişti sunt plătiţi mai puţin decât cei care au o vechime în muncă de peste cinci ani.

De asemenea, partenerii soci­ali au decis să suplimenteze con­cediul de odihnă pentru lucrătorii care desfăşoară activitate în orele de noapte. Astfel, atât celor care muncesc în ore nocturne, cât şi celor cu regim de lucru în schim­buri, le va fi majorat concediul anual de odihnă cu până la patru şi, respectiv, două zile.

În cadrul negocierilor s-a ajuns la înţelegerea ca în Convenţia co­lectivă să fie introduse capitole noi axate pe munca femeilor şi a copiilor şi formarea profesională. Acestea prevăd, între altele, achi­tarea, din bugetul unităţii, către femeile care ies în concediu de maternitate a unui ajutor materi­al în mărimea unui salariu minim tarifar stabilit la nivelul branşei respective. Ziua de muncă a fe­meilor angajate care au copii de până la 1,5 ani a fost redusă cu două ore.

 

Mai multe facilități

 

Partenerii sociali au convenit să acorde sprijin Comitetului sec­torial din ramură pentru formare profesională. Mai mult, pentru a fi susţinut şi dezvoltat parteneriatul social, s-a decis introducerea în programele de studii din învăţă­mântul agroindustrial a cursului „Parteneriatul social în domeniul muncii”.

Părţile au convenit şi asupra implementării unui cod de con­duită pentru patroni privind eli­minarea celor mai grave forme ale muncii copilului în agricultură şi industria alimentară.

De asemenea, părinţii care au copii în clasele întâi – a patra  be­neficiază  de concediu suplimen­tar plătit a câte o zi la începutul, precum şi la încheierea fiecărui an şcolar.

În cursul aceloraşi negocieri s-a stabilit ca părţile şi structurile lor din teritoriu să contribuie la organizarea şi desfăşurarea anua­lă a Zilei internaţionale a femeilor din mediul rural, lucru care până acum era făcut doar cu eforturile structurilor Federaţiei „Agroind­sind”.

 

Plăţi suplimentare

 

O altă prevedere favorabilă salariaţilor membri de sindicat se referă la acordarea unor concedii suplimentare plătite pe motive familiale. În caz de disponibilizare în legătură cu reducerea statelor de personal, angajaţilor mem­bri de sindicat le este acordată o indemnizaţie de concediere, su­plimentară la cea stabilită de le­gislaţia în vigoare. Sporul pentru vechime în muncă este acordat tuturor angajaţilor membri de sindicat.

De menţionat că un punct al Convenţiei colective de ramură stabileşte că prevederile acesteia se răsfrâng doar asupra membri­lor de sindicat şi a angajatorilor unităţilor care au organizaţii sin­dicale afiliate la Federaţia „Agro­indsind”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand