13 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Iurie Pleşco: „În pofida unor dificultăți economice și financiare, salariile la întreprinderi s-au majorat”

Loading
Dialoguri Iurie Pleşco: „În pofida unor dificultăți economice și financiare, salariile la întreprinderi s-au majorat”
Iurie Pleşco: „În pofida unor dificultăți economice și financiare, salariile la întreprinderi s-au majorat”

plesco

 

Interviu cu Iurie Pleşco, președintele Federației „SindRăutMaş”

 

– Domnule Pleşco, la 19 mai 2015, a avut loc cel de-al doilea Congres al Federaţiei Sindicatelor Angaja­ţilor din Industria Construcţiei de Maşini şi Aparate şi Învăţămân­tul Profesional „SindRăutMaş”. Cum a evoluat situaţia la între­prinderile de profil în ultimul an?

– Întreprinderile din industria con­strucţiei de maşini şi aparate au conti­nuat să activeze în condițiile unei cri­ze financiar-economice, în lipsa unei politici naționale eficiente orientate spre susținerea domeniului, în condițiile când majoritatea unităților nu dispun de mij­loace necesare proprii și nici nu au posibi­litatea de a lua credite. În consecință, s-au redus volumele de producție, angajații au fost trecuți la un program de muncă redus, salariile s-au diminuat, iar unele întreprinderi chiar au  falimentat. În anii 2015-2016, majoritatea unităților care fac parte din Federația „SindRăutMaş” nu și-au îndeplinit indicatorii la capitolul volum de producere și, respectiv, nu au putut achita salariile la timp. Într-o situație mai bună se află unitățile din învățământul profesional-tehnic, cele de standardizare și metrologie, însă situația nefavorabilă generală din industrie a început să-i afec­teze și pe ei.

Analiza raportării statistice pe care Consiliul Federației o face anual arată că se reduce constant numărul organizațiilor sindicale și numărul membrilor de sindi­cat. Motivele de bază pentru care se redu­ce numărul membrilor de sindicat sunt următoarele: criza social-economică și managementul ineficient al procesului de producere, restructurarea și lichidarea în­treprinderilor, un nivel redus al salariilor, transferarea salariaților în alte entități, inclusiv în cele din businessul mic și mij­lociu, atitudinea negativă a multor an­gajatori față de activitatea organizațiilor sindicale.

 

– În ce măsură se realizează Con­venţia colectivă la nivel de ramu­ră şi contractele colective de mun­că la nivel de unitate?

– Dacă la nivel de întreprinderi acti­vitatea ce ține de încheierea contractelor colective deja a fost pusă la punct, la ni­vel de ramură situația nu-i deloc simplă. Proiectul Convenției colective la nivel de ramură a fost examinat în cadrul Plena­rei II a Consiliului Federației Sindicate­lor „SindRăutMaş” încă în anul 2011 și este considerat drept obiectiv al sindica­tului. Pentru a aduce toate organizațiile sindicale primare și întreprinderile sub umbrela protecției sociale, asigurate de un mecanism atât de important precum este convenția colectivă la nivel de ramu­ră, Consiliul Federației „SindRăutMaş” are nevoie să-și creeze un partener soci­al sau, în cooperare cu toate sindicatele de ramură din sectorul real al economiei naționale, să încheie o Convenție colecti­vă cu Ministerul Economiei. Pe parcursul ultimului an, am continuat activitatea în ceea ce ține de unificarea angajatorilor în­tr-o organizație a patronatului, mai întâi la Bălți, apoi și la Chișinău, însă deocamdată fără succes. Cu atât mai mult cu cât printre cei care reprezintă patronatul tot mai des poți auzi afirmația precum că prevederi­le Codului muncii sunt un impediment pentru dezvoltarea businessului, mai ales la capitolul vizând relațiile din domeniul muncii salariate și relațiile cu sindicatele. În cadrul patronatelor, la diferite niveluri, deja sunt elaborate propuneri cu privire la modificarea Codului muncii. Patronatele intenționează să înainteze aceste modifi­cări Parlamentului, unde  beneficiază de lobby din partea cercurilor oligarhice. Iată de ce este foarte important să susținem strategia promovată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, care nu admite aprobarea unor modificări de acest gen.

Spre satisfacția noastră, în urma nego­cierilor cu angajatorii, am reușit să sta­bilim 

la mai multe întreprinderi salariul tarifar pentru categoria I de calificare, în valoare de 2100 de lei net, fără așa-numitul cuantum lunar total al salariului, și pentru specialiști, și pentru funcționari, în cazul cărora salariile de funcții sunt cal­culate pornind de la coeficienţii de multi­plicitate stabiliţi pe limita inferioară a dia­pazonului şi cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Membrii Consiliului Federaţiei „Sin­dRăutMaş” au acordat asistenţă practică organizaţiilor sindicale primare în elabo­rarea şi încheierea contractelor colective la nivel de unitate, participând nemijlo­cit la activitatea comisiilor respective. În total, în cadrul sindicatului de ramură au fost semnate 24 de contracte colective la nivel de întreprinderi, ai căror angajați sunt membri de sindicat în proporție de 95,6%.  De regulă, nu sunt semnate con­tracte colective în organizaţiile mici şi în unele instituţii de învăţământ. Însă, potri­vit acestora, ei se ghidează de convenţiile şi acordurile naţionale.

 

– Care este situaţia în ceea ce pri­veşte salarizarea? 

–  În pofida unor perioade economice şi financiare destul de complicate, salarii­le  la întreprinderile din sfera construcţiei de maşini şi aparate au crescut în ultimul an, chiar şi cu 53 la sută la unele unităţi. Valoarea medie a acestora constituie în prezent 4,2 mii de lei în sfera construcţiei de maşini, 5,8 mii de lei – în metrologie şi 3,5 mii de lei în învăţământul profesional-tehnic. Totodată, şi datoriile salariale s-au redus în mod substanţial.

Însă trebuie să recunoaştem existenţa unor discrepanţe mari în ceea ce priveşte salariul mediu la întreprinderi (de la 2,5 mii de lei până la 10,5 mii de lei şi mai mult). Există membri de sindicat care ri­dică un salariu sub nivelul cuantumului minim. Este vorba de angajaţii care au o durată săptămânală redusă a timpului de muncă şi fondul de salarizare redus.

Dar şi mai grav este faptul că, în 2015, în condiţiile în care preţurile s-au ma­jorat, s-a redus puterea de cumpărare a salariilor. Din păcate, în ţara noastră nu sunt create condiţii care să stimuleze pa­tronii la parteneriate sociale. Chiar şi în­treprinderile unde salariul mediu este de circa trei mii de lei, salariul membrilor administraţiei este de cinci ori mai mare, la întreprinderile cu capital majoritar al statului, şi de 10 ori mai mare în celelalte societăţi pe acţiuni.

 

– Aţi menţionat anterior că aţi desfășurat o muncă activă în sco­pul apărării drepturilor salariaţi­lor… 

– Am acordat ajutor la perfectarea chemărilor în judecată şi a plângerilor în diverse structuri guvernamentale şi ne­guvernamentale, la reglementarea con­flictelor de muncă individuale şi colective, în probleme ce ţin de concediere, retribu­ţia muncii, condiţiile de muncă, dreptul la pensie. În cadrul federaţiei a fost oferită asistenţă pentru perfectarea a 22 de peti­ţii la Comisia pentru litigii de muncă. În comun cu Inspectoratul Muncii al CNSM, am efectuat controale planificate la între­prinderile din domeniu. Peste 90% dintre conflictele examinate la Comisia pentru litigii de muncă au fost soluţionate în fo­losul angajaţilor. Este vorba de probleme ce ţin de achitarea datoriilor salariale, cal­cularea eronată a cuantumului compen­saţiilor pentru muncă în condiţii nocive, achitarea orelor lucrate în afara progra­mului de muncă, în zile libere, în turele de noapte sau de seară.

 

– În ce măsură la întreprinderile din sfera industriei constructoa­re de maşini se respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă?     

– Deşi am creat comitete pentru sănă­tate şi securitate în muncă, eficienţa aces­tora lasă de dorit. Respectarea întocmai a legii presupune mijloace serioase, pe care întreprinderile de multe ori nu le mai au, după ce efectuează toate plăţile  obliga­torii. Uneori ele nu au bani nici pentru achitarea salariilor. Din lipsă de mijloace, noi nu avem în statele de personal ale sin­dicatului un inspector al muncii, care ar efectua un control în ceea ce priveşte res­pectarea legislaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. De aceea, suntem nevoiţi să apelăm la ajutorul Inspecto­ratului Muncii al Sindicatelor. Conform prognozelor, în 2016, din cauza factorilor de criză, investiţiile în ameliorarea condi­ţiilor de muncă se vor reduce şi nu toate prevederile contractelor vor fi realizate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand