25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Ion ZAPOROJAN: „Pentru prima dată în ultimii opt ani, la CFM vor fi majorate substanţial salariile”

Loading
Dialoguri Ion ZAPOROJAN: „Pentru prima dată în ultimii opt ani, la CFM vor fi majorate substanţial salariile”
Ion ZAPOROJAN: „Pentru prima dată în ultimii opt ani, la CFM vor fi majorate substanţial salariile”
Vocea poporului

Această decizie cu adevărat vita­lă pentru colectivul ÎS „Calea Fe­rată din Moldova” a fost luată, pe 5 mai curent, la ultima şedinţă a Comisiei pentru dialog social, la care au participat reprezentanţi ai administraţiei CFM şi ai Federaţiei Sindicale a Feroviarilor din Repu­blica Moldova.

Din partea administraţiei întreprinde-rii a condus comisia Doina Vozian, șefa Direcţiei administrare, iar din partea sin­dicatului – Tatiana Vartic, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale a Feroviarilor.

Membrii comisiei au avut misiunea de realizare economico-financiară a proiectu­lui de majorare a salariilor la Calea Ferată din Moldova, aprobat de către Oleg Tofilat, directorul general al CFM.

Oleg Tofilat înţelegea foarte bine cât de precară era situaţia privind parametrii tehnici şi tehnologici ai întreprinderii de stat, conducerea căreia a preluat-o, cât de serioase vor fi problemele cu care se va confrunta şi care vor trebui soluţiona­te într-un termen foarte scurt. Graba era cât se poate de clară: pe lângă restanţele salariale de cinci luni, lipsa la CFM a mij­loacelor financiare pentru procurarea celor necesare pentru activitate, inclusiv moto­rina, colectivul căii ferate se mai confrunta cu o problemă serioasă, legată de plecarea cadrelor calificate. Feroviarii se concediau nu doar din cauza datoriilor salariale, ci şi a nivelului extrem de scăzut al remunerării.

După mai multe întrevederi și discuții pe marginea problemelor stringente cu care se confruntă colectivul, din toamna anului trecut și până în prezent, pe care le-a avut președintele Federației Sindica­le a Feroviarelor, Ion Zaporojan, cu direc-torul general al CFM, Oleg Tofilat, s-au întreprins o serie de măsuri pentru a se îmbunătăți nivelul de salarizare. Drept re­zultat, s-a luat decizia privind majorarea fără precedent a salariilor – cu 89 la sută. În procesul-verbal al şedinţei din 5 mai cu­rent, aceasta a fost avizată pozitiv de către co-preşedinţii Comisiei pentru dialog soci­al din partea CFM şi a Federației sindicale de profil.

Redacţia a solicitat detalii pe marginea acestui subiect de la Ion Zaporojan, liderul sindical al feroviarilor din R. Moldova.

– Domnule Zaporojan, cum poate fi calificată actuala majorare a salarii­lor la Calea Ferată din Moldova, de-cisă de comun acord de partenerii sociali?

– Consider că e una fără precedent, de­sigur, în ultimii opt ani. Noi am început încă din 2015 să punem în discuţie pro­blema majorării salariilor la Calea Ferată din Moldova, în conformitate cu deciziile adoptate anterior de Guvern privind creş­terea anuală a remunerării muncii. Însă, din cauza schimbării frecvente a condu-cerii întreprinderii, în acea perioadă nu s-a văzut un interes prea mare din partea administraţiei de a mări salariile.

În luna martie 2017, noi am abordat din nou această chestiune, atunci când restan­ţele salariale la CFM au depăşit cinci luni. Căutând posibilităţi pentru remedierea situaţiei create, am făcut demersuri şi către Preşedinție, şi către Parlament, Gu­vern şi către Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, dar nimeni nu ne-a auzit. Feroviarii continuau să primească salarii de nimic, dar și acelea – uneori cu întârziere.

În iulie 2019, în cadrul şedinţei Comi­siei de conciliere, creată din reprezentanţi ai sindicatului de profil şi ai administraţi­ei CFM, s-a decis ca, pentru achitarea cu întârziere a salariilor în perioada anilor 2015-2019, toţi angajaţii care au activat la întreprindere până la data de 1 mai 2015, să primească o recompensă bănească în mărime de 1000 de lei. Dar, în pofida tutu­ror eforturilor noastre, a adresărilor către organele superioare de stat, în pofida dis­cursurilor în şedinţele comisiilor parlamen­tare, la care s-a analizat starea de lucruri la calea ferată, situaţia nu s-a ameliorat. Toţi cădeau de acord că, din cauza salariilor mici şi a restanţelor acumulate, CFM pier­de specialişti calificaţi şi că în țara noastră nu există pur şi simplu posibilităţi de a-i pregăti, dar nimeni nu a întreprins nici un fel de măsuri concrete.

Iar situaţia este următoarea. În anul 2007, la ÎS „Calea Ferată din Moldova” salariile specialiştilor constituiau în me­die circa 300 de dolari, ceea ce permitea întreprinderii să ocupe binemeritatul loc trei în țară privind nivelul salarizării muncii. Astăzi CFM a ajuns pe locul 45 din cauza celor mai mici salarii comparativ cu alte în­treprinderi de stat.

Până la desemnarea în funcţie a noii administraţii a CFM în frunte cu directorul general Oleg Tofilat, toate solicitările noas­tre de majorare a salariilor erau ignorate. Pe nimeni nu-l interesa soarta Căii Ferate din Moldova – obiectiv strategic al econo­miei naţionale. Nu e cazul, probabil, să ex­plicăm cât e de grea şi responsabilă munca feroviarilor. De aceea, pot spune cu certi­tudine că acest consens privind majorarea salariilor şi stingerea datoriilor acumulate, la care am ajuns cu administraţia între­prinderii, este într-adevăr un eveniment istoric!

O majorare cât de cât semnificativă a salariilor a avut loc în anul 2014 – cu apro­ximativ 15 la sută. Ulterior, în 2017, salariile au crescut cu 200 de lei, iar în 2019 – cu 300 de lei. Fireşte, e greu să numeşti aces­te mici adausuri majorare semnificativă a salariilor la CFM, luând în calcul viteza cu care creşteau şi continuă să crească în fie­care an preţurile în ţară.

La 1 aprilie 2022, a intrat în vigoare Ho­tărâre Guvernului cu privire la creşterea salariului minim garantat în sectorul real al economiei până la 3500 de lei. Deoare­ce până nu demult salariul minim la CFM constituia doar 1810 lei, s-a luat decizia de a crea o comisie de dialog social „angaja­tor – angajat” pentru remedierea situaţiei create, din care fac parte în număr egal de reprezentanţi ai administraţiei căii ferate şi ai sindicatului de profil.

La prima şedinţă, care a avut loc la mijlocul lunii aprilie anul curent, părţi­le au căzut de acord să organizeze repe­tat o consfătuire, în cadrul căreia comisia de dialog social “angajator – angajați” în frunte cu Doina Vozian, director al Direcţi­ei administrare, a prezentat calculele, con­form cărora va fi adoptată decizia cu privi­re la majorarea salariilor la întreprindere.

La cea de-a doua şedinţă a Comisiei de dialog social „angajator-angajați”, care a avut loc la 5 mai curent, administraţia CFM a prezentat toate calculele necesare. În de­butul consfătuirii a luat cuvântul directo-rul general al CFM Oleg Tofilat. El a informat succint asistenţa despre starea de lucruri la calea ferată şi despre posibilităţile reale de majorare a salariilor la întreprindere.

Părţile au examinat şi discutat cu aten­ţie două metode posibile de majorare a salariilor angajaţilor CFM. Prima metodă prevede creşterea salariului de bază cu 50 la sută şi păstrarea suplimentelor pen­tru vechime în muncă şi ajutor material în mărimea actuală. Conform celei de-a doua metode, salariul de bază creşte cu 89 la sută şi se aplică coeficientul K#0,55 la calcularea adaosurilor pentru vechime de muncă şi ajutor material.

În urma unei analize minuţioase a va­riantelor existente şi calculelor detaliate, toţi participanţii la consfătuire au decis unanim să fie aplicată cea de-a doua meto­dă, conform căreia, deşi vor fi reexaminate suplimentele pentru vechime în muncă şi ajutor material, după majorarea din 1 iulie 2022 a salariului de bază al feroviarilor cu 89 la sută, suma totală va creşte de aproxi­mativ două ori. Este o creştere semnifica­tivă, fireşte. Meritul aparţine direct dom­nului Oleg Tofilat şi echipei administrative de sub conducerea sa. În ultimii ani, dânsul este primul director general al CFM care a realizat şi continuă să facă tot posibilul pentru sporirea gradului de atractivitate al transportului feroviar în ţară şi peste hota­re, dar şi contribuie pe toate căile la creşte­rea bunăstării materiale a angajaţilor între­prinderii. Cu o deosebită satisfacţie vreau să menţionez susţinerea directă a CFM din partea fondatorului nostru – Agenţia Proprietăţii Publice şi personal directorului general, Eugen Cozonac şi vicepremierului Andrei Spânu, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

E de remarcat, de asemenea, faptul că, în cazul menţinerii stabilităţii financiare la întreprindere, nu este exclusă organizarea unei noi şedinţe a comisiei în luna noiem­brie 2022, pentru a discuta posibilitatea restabilirii suplimentelor pentru vechime în muncă şi ajutor material în mărimea an­terioară, conform prevederilor capitolului VI pct.6.1 şi pct. 6.2 al Contractului colectiv de muncă pe anii 2021-2026.

Procesul verbal al şedinţei Comisiei de dialog social din 5 mai 2022 urmează a fi aprobat la şedinţa Consiliului administrativ al CFM şi de către Agenţia Servicii Publi­ce. Sper că documentul va fi aprobat fără modificări.

– Cum au reacţionat colectivele la această veste?

– Fireşte, cu satisfacţie şi bucurie. Succe­sul este vizibil.

– Acum e de aşteptat un flux de speci­alişti tineri la CFM?

– Desigur. De acum încolo, nu ne va fi ruşine să invităm la lucru cadre tinere. Salariul va fi unul decent, în plus, lunar se vor acorda 500 de lei pe parcursul primu-lui an de muncă la întreprindere. Ulterior, va intra în vigoare adausul pentru vechime în muncă, stipulat în Contractul colectiv.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand