29 iunie 2022
Chisinau
Без рубрики

Întrunirea preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale cu conducerea CNSM

Loading
Без рубрики Întrunirea preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale cu conducerea CNSM
Întrunirea preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale cu conducerea CNSM

presedinti-interramurali

Foto: vocea.md

Anul trecut a însemnat, pentru Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova, o perioadă de consolidare a sindicatelor, de modernizare a CNSM, promovare a valorilor mişcării sindicale eu­ropene, apărare a drepturilor şi libertăţilor membrilor de sindicat, dezvoltare a dialogului social ca instrument al promovării şi reali­zării dreptăţii sociale. Declarații în acest sens a făcut Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, la începutul întrunirii preşedinţilor consiliilor interramurale teritori­ale ale sindicatelor (CITS), la care a participat și conducerea CNSM. Acest progres, a menţionat dum­nealui, a fost posibil doar graţie implicării plenare, active a tuturor preşedinţilor CITS, reprezentanţi fideli ai CNSM în teritoriu. Aceștia au depus un efort susţinut în vede­rea realizării obiectivelor confede­raţiei în procesul de consolidare a mişcării sindicale în ţară şi de dez­voltare a unei imagini atractive a sindicatelor.

 

Consolidarea şi înnoirea conducătorilor CITS

 

Drept un test pentru conducătorii orga­nizaţiilor sindicale teritoriale pe parcursul anului trecut poate fi privită campania de dare de seamă şi alegeri ale consiliilor interramurale teritoriale, care au avut loc în primele trei luni ale anului, la care au participat peste 1600 de activişti sindicali. Suita respectivă de acţiuni s-a materializat prin alegerea a 31 de preşedinţi de CITS, dintre care cinci persoane, pentru prima dată. Este vorba de Ana Cimpoieşu, pre­şedinte CITS Hânceşti; Raisa Spinovschi, preşedinte CITS Dubăsari; Boris Slesari, preşedinte CITS Donduşeni; Eugeniu Lungu, preşedinte CITS Leova; Tudor Se­meniuc, preşedinte CITS Râşcani.

Oleg Budza a evidenţiat că această campanie de dare de seamă şi alegeri nu s-a rezumat doar la nişte exerciţii de con­solidare şi înnoire a conducătorilor CITS, ci s-a caracterizat prin identificarea direc­ţiilor prioritare de activitate şi a modalită­ţilor de impulsionare a dialogului social în vederea protejării mai eficiente a membri­lor de sindicat, accentuarea rolului CITS în procesul de negocieri şi încheierea con­venţiei teritoriale de muncă la nivel de raion, municipiu, a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate economică, convenirea unor posibilităţi de colaborare a CITS cu partenerii sociali şi administra­ţia publică locală, respectarea şi aplicarea legislaţiei muncii ş. a.

 

Dezvoltarea dialogului direct între conducerea CNSM şi activul sindical din teritoriu

 

De asemenea, Oleg Budza a remarcat contribuția preşedinţilor CITS la orga­nizarea întrunirilor conducerii sindica­telor din ţară cu liderii şi activul sindical din unităţile administrativ-teritoriale ale ţării. Scopul acestora, în viziunea dum­nealui, este asigurarea unui dialog direct între conducerea confederaţiei şi activul sindical din teritoriu, informarea acestuia vizavi de rezultatele activităţii CNSM, de obiectivele primordiale pentru următorii ani. Preşedintele CNSM a subliniat că im­portanţa acestor întruniri a sporit vizibil, ca urmare a participării reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, care au evidenţiat rolul major al consilii­lor interramurale teritoriale în ceea ce pri­veşte protecţia drepturilor şi a intereselor membrilor de sindicat, au susţinut că nu­mai o colaborare reală în cadrul partene­riatului social poate conduce la îmbună­tăţirea condiţiilor de muncă şi de trai ale salariaţilor.

 

g_cnsm

Imperativ: Convenţii colective la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale!

 

Totuşi, a constatat Oleg Budza, în ciu­da măsurilor întreprinse, gradul de infor­mare a membrilor de sindicat nu cores­punde aşteptărilor conducerii CNSM. El a specificat că multe organizaţii sindicale din ţară sunt lipsite de informaţii opera­tive, veridice despre activitatea consiliilor interramurale teritoriale şi a Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldo­va, nu cunosc spectrul de probleme în ale căror soluţionare se implică organele elective ale consiliilor şi confederaţiei. De aceea, dumnealui consideră că poli­tica informaţională trebuie să devină un domeniu prioritar al CITS, tocmai pentru formarea unei opinii obiective despre in­stituţia sindicală, astfel încât aceasta să se transforme în principalul mesager al CNSM.

Un alt segment important de activitate pe care ar trebui să se concentreze anul acesta consiliile interramurale teritoriale, în viziunea lui Oleg Budza, rămâne a fi elaborarea, negocierea, semnarea şi reali­zarea convenţiilor colective la nivel de te­ritoriu. Dumnealui a spus că CITS trebuie să asigure desemnarea reprezentanţilor sindicatelor în comisiile pentru negocieri şi consultări colective la nivel de terito­riu pentru a negocia, încheia şi înregistra Convenţia colectivă de nivel teritorial şi a controla îndeplinirea acesteia. Cu această ocazie, preşedintele CNSM a citat puţină statistică. La momentul de faţă, doar în 25 de raioane au fost constituite comisii pentru consultări şi negocieri colective, fiind semnate doar 19 convenţii la nivel de teritoriu. De aceea, Oleg Budza a solicitat o implicare şi o mobilizare mai activă a preşedinţilor Consiliilor interramurale te­ritoriale, astfel încât până la finele anului curent convenţiile colective să fie încheia­te în toate unităţile administrativ-teritori­ale.

Este adevărat că unii dintre aceştia, îndeosebi preşedinţii CITS Leova şi Hân­ceşti, în intervenţiile lor ulterioare pe acest subiect, au vorbit despre probleme­le cu care se confruntă în acest sens. De exemplu, Eugeniu Lungu, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Leova, a spus că unii parteneri sociali din teritoriu, precum reprezentan­ţii patronatelor, se eschivează de la activi­tăţile de negocieri privind încheierea con­venţiilor colective.

 

Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor la locurile de muncă

 

Vizavi de acest capitol, Oleg Budza a declarat că securitatea muncii şi sănăta­tea salariaţilor vor capta întreaga atenţie a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. În acest context, dumnea­lui a relevat că CNSM se va concentra în mod preponderent pe îmbunătăţirea pre­vederilor actelor legislative şi normative privind sănătatea şi securitatea muncii angajaţilor în vederea reducerii sau eli­minării riscurilor profesionale şi preve­nirea accidentărilor lucrătorilor la locul de muncă. El consideră drept oportună intensificarea interacţiunii consiliilor in­terramurale teritoriale cu reprezentanţii inspectoratelor teritoriale de muncă şi cu Inspectoratul Muncii al Sindicatelor.

Este o doleanţă care armonizează cu solicitarea ce s-a conţinut în demersul Mariei Cotorobai, preşedintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din raio­nul Cahul. Dumneaei a pledat pentru o susţinere mai fructuoasă din partea rep-rezentanţilor Inspectoratului Muncii al Sindicatelor vizând instruirea salariaţilor, a patronilor privitor la legislaţia muncii. Mai grav, Tudor Mocanu, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Sângerei, a declarat că unii patroni se opun cu înverşunare organiză­rii procesului de instruire a salariaţilor în domeniul protecţiei muncii.

Totuşi, cel mai combativ, cel mai verti­cal mi s-a părut mesajul Silviei Voloşciuc, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Făleşti, care, după ce a blamat inconsecvenţa, lipsa de cooperare a unor parteneri sociali, a venit cu îndemnul: Suntem o forţă şi trebuie să fim respectaţi!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor