14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspecția Muncii. Crearea unui birou de investigare a accidentelor din transporturi

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspecția Muncii. Crearea unui birou de investigare a accidentelor din transporturi
Inspecția Muncii. Crearea unui birou de investigare a accidentelor din transporturi
timpul.md

CNSM a examinat în mod repetat pro­iectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege cu privire la inves­tigarea accidentelor și incidentelor din transporturi. Ținând seama de faptul că obiectivul principal al acestui do­cument este îmbunătățirea siguranței prin prevenirea și reducerea acciden­telor din transporturi și crearea Biro­ului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi, CNSM informează că nu are obiecții și propu­neri la text.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Având în vedere dinamica accelerată a transporturilor și luând în considerație amploarea și volumul capacităților anga­jate în transporturi, accidentele și inciden­tele produse în această ramură a industriei au ca rezultat pierderi de vieți omenești, de bunuri, deteriorare a infrastructurii de transport, blocaje ale căilor de transport și poluarea mediului.

Toate acestea reprezintă grave atingeri aduse interesului public prin consecințele pe care le au în creșterea costurilor de funcționare a societății, prin costuri repa­ratorii suplimentare, scădere a eficienței și, nu în ultimul rând, prin afectarea gravă a mediului înconjurător pe termen lung.

Transportul aerian din Republica Mol­dova parcurge o etapă de dezvoltare, atât prin apariția unor noi mari transportatori aerieni pe piață, cât și a companiilor low-cost, ceea ce presupune un trafic aerian mult mai intens și o solicitare a infrastruc­turii aeroportuare. Prin urmare, numărul de pasageri care utilizează transportul aerian este într-o continuă creștere. De asemenea, aviația în general este într-o creștere extrem de dinamică prin apariția micilor operatori aerieni, a companiilor de curierat aerian, dar și a operatorilor privați și a piloților particulari.

În transportul feroviar și naval, în foarte multe cazuri este vorba despre mărfurile transportate în cantități de sute de tone, mărfuri periculoase lichide, solide sau gaze lichefiate, inflamabile, toxice sau produse petroliere, a căror implicare în acciden­te poate duce la consecințe grave asupra mediului, dar și a vieților omenești.

În prezent, toate statele UE au orga­nisme de investigare a accidentelor și in­cidentelor în transporturi, cu scopul de a investiga din punct de vedere tehnic și de a emite recomandări de siguranță în cazul evenimentelor în transporturi.

În schimb, în țara noastră actualmente nu există norme cu privire la investiga­rea tehnică a evenimentelor din trans­port. Acest fapt nu garantează respecta­rea cerințelor tehnice în ceea ce privește siguranța. De regulă, la investigarea unui eveniment participă organul de urmărire penală, care are misiunea de a stabili vi­novatul de producerea evenimentului, nu și cauza.

De aici și necesitatea creării unei struc­turi independente față de oricare ope­rator de transport, care să efectueze o investigație transparentă și să prezinte propuneri, instrucțiuni cu privire la exploa­tarea materialului rulant.

Cauzele în virtutea cărora normele în vi­goare nu sunt suficiente sunt următoarele:

  • prin lipsa prevederilor legislației actu­ale, accidentele și incidentele produse în transporturi nu sunt investigate din punct de vedere al siguranței, făcând doar obiec­tul anchetelor organelor judiciare care ur­măresc doar stabilirea răspunderii sau a culpei;
  • lipsa unei structuri de investigație independente organizațional și juridic în luarea deciziilor, care să asigure imple­mentarea activității de investigație privind siguranța în cazul accidentelor și incidente­lor din transportul aerian, feroviar și naval, în conformitate cu exigențele prevederilor Acordului de Asociere și ale organizațiilor internaționale de profil la care Republica Moldova este parte.

Luând în considerație aspectele men-ționate la consecințele evenimentelor în transport, este absolut necesară interven-ția în regim de urgență în legislația ac­tuală referitoare la investigația tehnică a accidentelor și incidentelor în transporturi și instituirii unei structuri de investigație independentă organizațional, juridic și în luarea deciziilor.

Biroul de Investigare a accidentelor și incidentelor în transporturi va fi finanțat de la bugetul de stat. Principalele costuri vor fi legate de crearea și funcționarea acestui birou. Costul estimativ pentru asi­gurarea funcționalității biroului se ridică la trei milioane de lei anual.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand