25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Înlocuirea salariaților temporar absenți

Loading
Cetăţeanul şi legea Înlocuirea salariaților temporar absenți
Înlocuirea salariaților temporar absenți
noi.md

Care sunt prevederile legislației și modalitatea pentru înlocuirea salariaților temporar absenți, inclusiv în pe­rioada instituirii stării de urgență?

Valentina Coroi, Căușeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Legislația muncii prevede mai multe modalități pentru înlocuirea salariaților temporar absenți în cadrul unității, inclusiv în perioada instituirii stării de urgență.

Astfel, potrivit art. 55 alin.(1) lit. a) din Codul muncii (CM), pentru perioada îndeplinirii obligațiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat conform art. 76-78 din CM (cu excepția cazurilor de aflare a acestuia în grevă) sau pentru perioada în care el se află în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 și 300 din CM, ori pentru pe­rioada în care acesta absentează din alte motive, poate fi încheiat un contract individual de muncă pe durată determinată cu o altă per­soană, din afara unității, conform art.54 alin.(2) din CM (în limita de până la cinci ani).

Cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către an­gajator, salariatul, potrivit art.74, alin. (2 prim) din CM, poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an. În acest caz angajatorul va păstra funcția sa­lariatului deținută până la transfer, iar părțile vor opera modifică­rile necesare în contractual individual de muncă conform art. 68 din CM, în temeiul ordinului emis de angajator, care se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, în termen de trei zile lucrătoare.

În contextul întrebării adresate, pot fi aduse drept exemplu și pre­vederile art. 156 din CM, care are drept obiectiv retribuirea muncii în caz de cumulare a profesiilor (funcțiilor) și de îndeplinire a obligațiilor de muncă ale salariaților temporar absenți.

Și anume, salariaților care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeași unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcție) sau obligațiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiți de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de prezentul cod), li se plătește un spor pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent.

 

Plata sporului pentru cumularea de profesii se efectuează fără restricții

 

Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcții) se stabilește de părțile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decât 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcției) al pro­fesiei (funcției) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcții) se efectuează fără restricții, în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.

Important de menționat că mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabilește în funcție de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăși 100 la sută din salariul tarifar sau de funcție al salariatului absent. În cazul în care obligațiile salariatului temporar absent sunt îndeplinite de mai mulți salariați, cuantumul sporului se stabilește proporțional cu volumul lucrărilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului tarifar sau de funcție al salariatului absent.

Alte reglementări legale care pot fi aplicate pentru înlocuirea salariaților temporar absenți le constituie art.267 și 271 CM care permit munca prin cumul și care reprezintă îndeplinirea de către sa­lariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract indi­vidual de muncă distinct.

Munca prin cumul poate fi prestată atât în cadrul aceleiași unități, cât și în alte unități.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand