24 iulie 2024
Chisinau
Social

Iniţiativă de stimulare a patronilor care creează noi locuri de muncă

Loading
Social Iniţiativă de stimulare a patronilor care creează noi locuri de muncă
Iniţiativă de stimulare a patronilor care creează noi locuri de muncă

patronate

 

Reprezentanţii sindicate­lor şi ai patronatelor cer Guvernului să instituie mecanisme prin care să fie stimulaţi agenţii economici care creează noi locuri de muncă. Unele stimulente de acest fel prind deja con­tur, iar la începutul anului 2017 vor fi propuse spre dezbateri publice, dă asi­gurări vicepremierul Oc­tavian Calmîc, ministrul Economiei.

 

Problema a fost abordată în cadrul discuţiilor pe marginea proiectului Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru 2017-2021, desfăşurate la ultima şedinţă din 2016 a Comi­siei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

De vreme ce în discuţie este pusă o problemă cu impact asu­pra unui număr atât de mare de oameni, este cazul să fie abordat şi aspectul legat de stimularea agenţilor economici pentru a crea noi locuri de muncă, a re­marcat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova.

Proiectul strategiei sus-men­ţionate nu conţine astfel de pre­vederi şi, de aceea, Oleg Budza s-a interesat dacă reprezentanţii Guvernului au în vedere şi mă­suri de motivare fiscală sau de altă natură a eforturilor depuse de agenţii economici în direcţia respectivă.

„Acum, patronii care nu cre­ează locuri de muncă şi cei care activează intens şi le oferă lucră­torilor posibilitatea de a-şi câşti­ga existenţa au parte de acelaşi regim de impozitare. Experienţa ţărilor cu indicatori înalţi de ocu­pare demonstrează că este nece­sar să existe pârghii de stimulare a agenţilor economici pentru a crea noi locuri de muncă”, a sub­liniat Oleg Budza.

Specialiştii Ministerului Fi­nanţelor şi cei ai Ministerului Economiei elaborează în prezent unele stimulente noi, ce ar urma să contribuie la 

atragerea in­vestiţiilor şi crearea locurilor de muncă, a anunţat, în replică, Oc­tavian Calmîc. Aceste stimulente se referă inclusiv la acordarea de subvenţii companiilor care vor crea peste 100 de locuri noi de muncă.

Octavian Calmîc a ţinut să ac­centueze că iniţiativele în cauză sunt examinate în mod separat şi ar putea fi supuse unor dezbateri publice la începutul anului 2017. Ele nu au însă legătură cu Strate­gia de ocupare a forţei de muncă, ce stabileşte anumite direcţii de dezvoltare prin prisma atribu­ţiilor funcţionale de care dispu-ne Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

„Este vorba despre suport fi­nanciar direct, nu de stimulente fiscale, ce fac parte din alt pachet de iniţiative. Noi vorbim de con­tribuţii financiare directe, care vor fi alocate pentru faptul că an­gajatorii instruiesc lucrătorii şi îi angajează în anumite procese de producţie”, a specificat Octavian Calmîc.

În acelaşi timp, de acest su­port nu vor avea parte şi firmele din domeniul comerţului sau alte sectoare. Doar celor industriale de producere le vor fi oferite ast­fel de facilităţi şi doar în cazurile în care sunt necesare contribuţii din partea investitorilor sau a celor care lansează astfel de afa­ceri.

Aceste iniţiative vor face însă obiectul unui subiect separat, ce va fi discutat la începutul anu­lui 2017, când va fi deja finalizat procesul de elaborare a mecanis­mului respectiv şi documentul va putea fi prezentat pentru discu­ţii publice, a adăugat Octavian Calmîc.

În context, Boris Babici, pre­şedintele Federaţiei Sindicate­lor Lucrătorilor din industria Constructoare de Automobile şi

Maşini Agricole, a opinat că pla-fonul de 100 de locuri noi de muncă este prea mare.

„Dacă am coborî cu picioarele pe pământ, această cifră ar tre­bui micşorată de două ori. Chiar şi la 50 de locuri de muncă ar tre­bui deja să fie acordate facilităţi. La 100 nu vor fi prea mulţi care vor ajunge”, a remarcat Boris Ba­bici.

Leonid Cerescu, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patro­natului din Moldova, a apreciat că, în linii generale, noua strate­gie este una bună. În ceea ce ţine de crearea a noi locuri de mun­că, acest lucru depinde de agen­ţii economici. Aceştia, la rândul lor, sub aspectul prosperităţii şi al activităţii, depind de condiţiile care le sunt create de Guvern.

În ultima vreme, ţara noastră a avut parte de instabilitate şi de condiţii care nu au prea stimulat activitatea de afaceri sau crearea locurilor de muncă, dar nici dez­voltarea economiei în ansamblu, a constatat Leonid Cerescu. În prezent, experţii prognozează pentru perioada următoare o creştere economică, ceea ce ar trebui să le prevestească agenţi­lor economici condiţii mai bune de activitate.

În cazul în care reprezentan­ţilor Guvernului le va reuşi să atragă investiţii, acest lucru va avea un impact pozitiv în crearea de noi locuri de muncă. Proiecte mari se aşteaptă să fie finanţate în domeniul infrastructurii şi la realizarea lor va fi angajată forţă de muncă autohtonă şi va spori gradul de ocupare. Şi mai bine ar fi dacă ar putea fi atrase investiţii şi finanţări în toate ramurile eco­nomiei naţionale.

De asemenea, ar fi salutată stimularea patronilor pentru a crea noi locuri de muncă.

„Trebuie de găsit o formulă, fie prin impozite mai mici, fie prin dotare de stat sau alte vari­ante. Aceasta ar motiva agenţii economici să promoveze locuri de muncă. Dacă ne vom gândi şi vom realiza crearea unor condiţii atractive pentru dezvoltarea eco­nomiei, pentru stimularea anga­jatorilor, pentru înfiinţarea de noi întreprinderi, atunci va fi în creştere şi numărul locurilor de muncă, lucru pe care ni-l dorim cu toţii”, a concluzionat Leonid Cerescu.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au mai fost aprobate unele modifi­cări şi completări la Regulamen­tul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand