24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Industria uşoară, cu aceleași probleme grele

Loading
Без рубрики Industria uşoară, cu aceleași probleme grele
Industria uşoară, cu aceleași probleme grele
congres-industria-usoara

Foto: vocea.md

Indiscutabil, una dintre cele mai mari realizări ale Sindicatului Lucrătorilor din Industria Ușoară în ultimii cinci ani, cu tradiţii  de mai bine de 65 de ani, cu 11 organizații sindicale primare ce numără aproape 4000 de membri de sindi­cat, o constituie negocierea și încheierea Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2013-2015 cu partenerul social, Asociația Patronală din  Industria Ușoară. Mai mult ca atât, după cum rezultă din raportul de activitate a Sindi­catului Lucrătorilor din Industria Uşoară pentru perioada anilor 2010-2015 şi direcţiile prioritare de activitate pentru anii 2015 – 2020, prezentat la Congres de către Nadejda Rusnac, sindicaliștii din industria ușoară și-au propus pentru anul viitor să modifice Convenția colectivă la nivel de ramură, să organizeze o serie de acţiuni de instruire și să dezvolte dialogul social în Comisia tripartită pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei.

 

Drept urmare, în perioada de referință, a fost posibilă negocierea și semnarea a 11 contracte colective de muncă, în care au fost stipulate diverse facilități pentru salariații și membrii de sindicat, precum plata pentru transport la unele întreprinderi, acordarea ajutorului material la concediu, a suplimen­tului pentru alimentare, prime pentru activi­tate fără concediu de boală ș. a.

 

Mai puţine accidente de muncă

 

În perioada ce a urmat după congresul precedent, au fost întreprinse măsuri spori­te în ce priveşte îmbunătăţirea securității și sănătății în muncă la întreprinderile în care funcţionează organizaţiile sindicale. În acest sens, au fost efectuate aproape 30 de vizite de lucru la unităţile economice din ramură, care au avut drept scop respectarea și implemen­tarea multiplelor activități orientate spre în­deplinirea legislației muncii. Ca rezultat, au fost depistate încălcări ale legislaţiei muncii şi  ale altor acte normative în domeniul  re­laţiilor de muncă, ce  impun  aplicarea  me­canismelor de implementare a prevederilor legale în domeniul muncii. Îndeosebi, consi­deră Nadejda Rusnac, este oportună evalua­rea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională la locul de muncă, elaborarea şi asigurarea realizării planurilor anuale de măsuri de prevenire și protecţie. Datorită  conlucrării cu specialiștii din serviciile de securitate a muncii de la întreprinderi,  anul trecut, numărul accidentelor de muncă s-au redus până la cinci cazuri.

 

g_cnsm

CNSM a ales metodele civilizate de negociere cu partenerii, dar ar putea să recurgă şi la proteste

 

În perioada de referință, după cum a re­marcat preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară, o atenție deosebită s-a acordat îmbunătățirii condițiilor de muncă, a protecției muncii angajaților, membri de sindicat. În acest context se poate vorbi des­pre reconstrucţia instalațiilor de ventilare și de condiționare a aerului din secțiile de pro­ducere ale întreprinderi ,,Ionel”, întreprin­derii mixte „Bălțanca”, secțiilor de produce­re, inclusiv izolarea termică a acoperișurilor, fațadelor, schimbarea ușilor și a ferestrelor, utilajului igienico–sanitar la întreprinde­rea ,,Ionel”, SA „Zorile”, SA „Artima”,  ÎCS „Steaua Reds”,  întreprinderea cu capital străin „Stag”. Au suportat îmbunătăţiri vi­zibile instalațiile de protecție colectivă și in­dividuală a salariaților de la întreprinderile SA „Floare Carpet”, SA „Covoare Ungheni”, „Filatura Ungheni” SRL, SRL „Moldabela”.

În viziunea Nadejdei Rusnac, scăderea nivelului  traumatismului la scara ramurii se datorează în mare măsură funcționării comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă la toate întreprinderile din ramură, care numără 35-40 de reprezentanți ai an­gajatorului și salariaților, activitatea cărora este îndreptată spre prevenirea, depistarea și lichidarea lacunelor existente la capitolul condiţii de lucru. Nici nu este de mirare că Sindicatul Lucrătorilor din Industria Ușoară ocupă sistematic unul dintre primele locuri la concursul privind securitatea și sănătatea muncii, organizat de către CNSM.

 

Se închid întreprinderile

 

Însă, după cum a remarcat cu un amestec de ironie şi necaz Vladimir Danici, preşe­dintele comitetului sindical de la SA „Floa­re-Carpet”, membrii acestui sindicat repre­zintă industria uşoară, care se confruntă cu probleme grele. În susţinerea colegului său, Ala Sâncu, preşedintele comitetului sindical al Fabricii de confecţii „Ionel”, a spus că în­treprinderile din industria uşoară activează în condiţii foarte complicate. Conducătorii şi liderii sindicali fac tot posibilul ca acestea să supravieţuiască, să păstreze colectivele de muncă. Cel mai mare pericol îl reprezintă po­vara fiscală apăsătoare. Statul, dar mai ales organele fiscale, trebuie să conştientizeze că este nevoie de relaxare fiscală pentru a salva industria uşoară de la faliment, a insistat li­derul sindical al Fabricii de confecţii „Ionel”. De altminteri, Nadejda Rusnac a enunţat în raportul prezentat la Congres că numărul angajaţilor din industria uşoară s-a micșorat cu 1297 de salariați tocmai din cauza că în ultimii cinci ani și-au încetat activitatea trei întreprinderi:   SA „Dana”, SA „Rada” și SA „Centrul de modă”.

 

Sindicatele pun la punct patronii hapsâni

 

Nina Dudko, preşedintele comitetului sindical al întreprinderii mixte „Bălţanca”, a relatat că întreprinderea respectivă este cu capital străin, din care cauză interesele inves­titorilor de peste hotare nu coincid cu ale an­gajaţilor. Aceştia caută să dea cât mai puţini bani pentru salarii, în timp ce angajaţii cer lefuri mai mari pentru munca lor grea, isto­vitoare. Chiar dacă salariile au fost majorate, patronii nu au făcut-o de bună voie, ci doar la insistenţa fermă a comitetului sindical de la întreprindere, care a devenit o forţă reală, în măsură să apere interesele salariaţilor, să negocieze în mod abil cu investitorii străini.

O problemă acută pentru ramura indus­triei este sănătatea femeilor. Vorba e că majoritatea angajaților de la întreprinderile din ramură, 86,6%, sunt femei. Tocmai din această perspectivă, a menţionat Nadejda Rusnac, se impun nişte măsuri suplimenta­re privind profilaxia și prevenirea cazurilor de îmbolnăvire de cancerul glandei mamare, care urmează să fie întreprinse direct la în­treprinderile de ramură. Dumneaei a decla­rat că a solicitat Ministerului Sănătăţii dele­garea unui medic mamolog de la Institutul Oncologic pentru consultarea medicală a salariaților de la întreprinderile din ramură la locul de muncă. Din păcate, conducerea ministerului a dat explicaţii că asemenea servicii pot fi prestate doar contra plată.

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a ţinut să evidenţieze că industria uşoară este unica ramură care mai funcţionează astăzi şi că el vede aici, în primul rând, meritul or­ganizaţiilor sindicale create în cadrul între­prinderilor de profil.

Vorbind despre acţiunile pe care le între­prinde conducerea sindicatelor din ţară în vederea apărării drepturilor şi intereselor salariaţilor, Mihail Hîncu a menţionat că CNSM a ales dialogul social, negocierile cu Guvernul, cu patronatele. Adică, s-a renunţat la acţiuni violente, la lozinci politice în pro­cesul de soluţionare a tuturor problemelor. În acelaşi timp, Mihail Hîncu a declarat că CNSM a înaintat conducerii ţării un pachet de revendicări şi, în cazul în care nu va fi luat în seamă, nu vor fi soluţionate problemele, s-ar putea să se recurgă şi la acţiuni de pro­test la nivel de ţară. Dumnealui i-a asigurat pe delegaţii la Congres că CNSM niciodată nu s-a împăcat cu salariile mici pe care le ridică atât angajaţii din sectorul real, cât şi lucrătorii din sfera bugetară. El a evidenţiat că, deşi, în ultimii ani, guvernele se schim­bă des, CNSM rămâne pe poziţia fermă în ce priveşte majorarea salariilor.

 

Preşedintele, reales

 

Delegaţii la Congresul VI s-au arătat mul­ţumiţi de activitatea conducerii Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară, de efor­turile pe care le-a depus aceasta întru apă­rarea drepturilor şi intereselor membri de sindicat, astfel încât Nadejda Rusnac a fost realeasă în calitate de preşedinte al Federa­ţiei  Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Uşoară. Anume aşa se va numi de acum în­colo acest sindicat, conform modificărilor şi completărilor operate în statut.

Vladimir Danici, preşedintele comitetu­lui sindical SA „Floare-Carpet, a fost ales ca prim-vicepreşedinte, iar Ala Sâncu, preşedin­tele comitetului sindical al Fabricii de confec­ţii „Ionel”, în calitate de vicepreşedinte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand