20 mai 2024
Chisinau
Social

Indemnizația paternală: cui se acordă aceasta și în ce condiții

Loading
Social Indemnizația paternală: cui se acordă aceasta și în ce condiții
Indemnizația paternală: cui se acordă aceasta și în ce condiții
freepick.com

Cum se acordă și se calculează indemnizația pater­nală? Dacă copilul este adoptat, se acordă o astfel de indemnizație?

Iurie Timuș, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru in­capacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale, dreptul la indemnizație paterna­lă pentru îngrijirea copilului nou-născut sau adoptat se acordă ta­tălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, precum și liber profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției, cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova.

Condițiile de stabilire a indemnizației paternale:

 1. tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unitățile în care desfășoară activități în primele 12 luni de la data nașterii copilului;
 2. tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 12 luni de la data nașterii copilului;
 3. tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat în ulti­mele trei luni premergătoare lunii nașterii copilului.

Condițiile de stabilire a indemnizației paternale pentru tatăl co­pilului adoptat:

 1. tatălui copilului adoptat i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unitățile în care desfășoară activități în primele 12 luni din data încuviințării adop-ției;
 2. tatăl copilului adoptat a so­licitat stabilirea indemnizației pa­ternale în termen de 12 de luni din data încuviințării adopției;
 3. tatăl copilului adoptat a re­alizat un venit asigurat în ultime­le trei luni premergătoare lunii încuviințării adopției copilului.

Condițiile de stabilire a indemnizației paternale pentru tatăl liber profesionist ce practică activitate în sectorul justiției:

 1. indemnizația paternală se stabilește de la data nașterii copi­lului pe o perioadă de 15 zile ca­lendaristice fără condiția aflării în concediu paternal;
 2. tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 12 luni de la data nașterii copilului;
 3. tatăl copilului nou-născut a achitat taxa fixă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligato­rii, stabilită începând cu 1 ianuarie 2021, cel puțin o lună în ultimele trei luni calendaristice premergă­toare lunii nașterii copilului.

Astfel, pentru a i se stabili această indemnizație, tatăl copilu­lui trebuie să aibă un stagiu total de cotizare de cel puțin trei ani sau de cel puțin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașteri/încuviințării adopției copilului și să realizeze un venit asigurat la toate unitățile în care desfășoară activități în ultimele trei luni premergătoare nașterii copilu­lui.

În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la pri­ma zi de activitate a asiguratului până la data naşterii copilului/data încuviințării adopției copilului, conform informaţiei din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări so­ciale.

În cazul în care tatăl copilului adoptat a beneficiat de indemnizația unică pentru copilul adop­tat prevăzută la art.18 secund alin. (2) din Legea nr. 289/2004, indemnizația paternală nu se acordă.

Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea docu­mentelor confirmative, la casa te­ritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reședința ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de mun­că sau în mod electronic prin inter­mediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md).

Cererea se depune conform mo­delului stabilit de Casa Națională de Asigurări Sociale, cu prezenta­rea următoarelor acte:

 • actul de identitate al tatălui copilului, în original şi în copie;
 • certificatul de naştere al co­pilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Pu­blice, în original şi în copie;
 • după caz, extrasul din ordi­nul de acordare a concediului pa­ternal, în original, eliberat de la toate unitățile în care desfășoară activități;
 • după caz, hotărârea instanței de judecată privind încuviințarea adopției, în original și în copie.

Cuantumul indemnizației pater­nale constituie 100% din baza de calcul. Venitul mediu lunar asigurat pentru calculul indemnizației pater­nale se determină prin împărțirea venitului asigurat realizat la toate unitățile în ultimele trei luni pre­mergătoare lunii nașterii copilului, iar în cazul adopției – în ultimele trei luni calendaristice premergă­toare lunii încuviințării adopției co­pilului, la numărul de luni în care acesta a fost realizat.

Indemnizația paternală se acor­dă pentru о perioadă de 15 zile ca­lendaristice. Aceasta poate fi acor­dată integral sau divizată în până la trei fracțiuni, fiecare câte cel puțin cinci zile calendaristice.

Cuantumul indemnizației pater­nale se stabilește proporțional cu numărul efectiv de zile de concediu paternal de care a beneficiat tatăl copilului. În cazul în care în timpul concediului paternal a survenit in­capacitatea temporară de muncă, dreptul la indemnizația paternală se acordă.

Plata indemnizației paternale se efectuează din bugetul asigură­rilor sociale de stat pentru fiecare fracțiune de concediu paternal de care beneficiază tatăl copilului.

În afară de aceasta, articolul 11 din Convenția colectivă (nivel național), nr. 2/2004, „Timpul de muncă și de odihnă”, prevede acordarea unei zile de concediu suplimentar plătit, exprimată în zi lucrătoare, la nașterea ori înfi­erea copilului. Ziua respectivă se acordă strict în timpul survenirii evenimentului și nu poate fi trans­ferată în altă perioadă. Cuantumul indemnizației paternale, în cazul dat, se va calcula în baza Hotărâ­rii Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu și se va achita din mijloacele angajatorului.

Totodată, convențiile colective, nivel de ramură sau teritoriu și contractele colective de muncă pot prevedea și alte perioade de concediu suplimentar plătit în le­gătură cu nașterea copilului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand