21 iulie 2024
Chisinau
Social

În ţara noastră este elaborat un nou sistem de pensii

Loading
Social În ţara noastră este elaborat un nou sistem de pensii
În ţara noastră este elaborat un nou sistem de pensii

pensionari

 

Un proces complex de refor­mare a sistemului actual de pensii din ţara noastră a fost iniţiat, la începutul acestei luni, de reprezentanţii Gu­vernului.

 

Aceştia promit că, în urma mo­dificării legislaţiei în materie, ce­tăţenilor le va fi garantat dreptul la un trai decent la bătrâneţe şi că vor fi eliminate inechităţile sociale dintre diferite categorii de bene­ficiari de pensii. Noul sistem ur­mează să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie 2017.

Conceptul de reformă prevede, printre altele, crearea unui sistem de pensii atractiv, cu un nivel spo­rit al beneficiilor, asigurarea unei guvernanțe transparente și cu capacități consolidate de adminis­trare a sistemului în cauză.

Potrivit reprezentanţilor Gu­vernului, nivelul pensiei, pentru toți cetățenii, indiferent de sta­tutul lor, trebuie să corespundă contribuțiilor achitate. În prezent, însă, pensiile unor categorii de be­neficiari ai acestor plăţi constituie 75 la sută din salariul mediu asi­gurat, pe când cele ale marii ma­jorităţi a pensionarilor este de 26 la sută.

Pornind de la aceasta, facto­rii de decizie guvernamentali îşi propun ca, în măsura în care vor permite capacitățile bugetare, be­neficiile pensionarilor să fie majo­rate nu doar prin indexarea anua­lă, ci și prin instituirea valorizării venitului asigurat, cu recalcularea pensiilor, precum și instituirea concomitentă a pensiei de bază.

Toate aceste deziderate pot fi re­alizate prin asigurarea funcționării unui sistem de pensii sustenabil, în primul rând, din punct de vede­re financiar. În acest scop urmează să fie create condiţii pentru creşte­rea numărului de contribuabili şi lărgirea bazei impozabile, inclu­siv prin combaterea fenomenului achitării salariilor în plic.

În urma unei analize efectuate de membrii grupului de lucru pen­tru elaborarea reformei sistemului de pensii din ţara noastră, aceştia au identificat trei probleme majo­re. Ele ţin de 

inechitatea în stabili­rea pensiei între diferite categorii de cetățeni, nivelul scăzut al be­neficiilor și faptul că sistemul de pensii nu este sustenabil.

În opinia specialiştilor, dacă sis­temul de pensii nu va fi reformat, decalajul dintre câștigurile per­soanelor și pensiile lor va crește.

Din grupul de lucru pentru elaborarea reformei sistemului de pensii fac parte reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protec-ţiei Sociale şi Familiei, ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale, patronatelor, sindicatelor, parte­nerilor de dezvoltare, sectorului asociativ, precum şi experţi în do­meniu.

Potrivit datelor statistice, în ţara noastră sunt aproximativ 680 de mii de pensionari.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand