25 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Igor Zubcu: „Suntem mereu alături de membrii noștri de sindicat”

Loading
Dialoguri Igor Zubcu: „Suntem mereu alături de membrii noștri de sindicat”
Igor Zubcu: „Suntem mereu alături de membrii noștri de sindicat”

zubcu

 

Interviu cu vicepreşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea”, Igor Zubcu.

 

– Domnule Igor Zubcu, la 29 mai 2015 a avut loc Congresul VI al sindicatu­lui, la care a fost adoptată Strategia Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova pentru anii 2015-2020. Tot­odată, organelor de conducere din ţară le-au fost înaintate o serie de revendicări. În ce măsură aceste ce­rinţe au fost transpuse în viaţă?

 

– În primul rând, am cerut instituirea la nivel de raion a unui organ de conducere a tuturor unităţilor medicale. Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 230 din 31 martie anul curent, este creat Consiliul de sănă­tate publică teritorial, ca organ consultativ pentru toate unităţile medicale. Totodată, Federaţia Sindicală „Sănătatea” a solici­tat elaborarea Codului sănătăţii, din motiv că acest domeniu este reglementat de mai multe legi, ale căror prevederi deseori pro­voacă conflicte de norme juridice.

În acelaşi timp, multe acte normative sunt învechite, cum ar fi Legea ocrotirii să­nătăţii, adoptată de Parlament în 1995, mo­dificată ulterior de mai multe ori. Un grup de lucru, din care fac parte şi reprezentanţi ai Federației, elaborează proiectul Codului sănătăţii. Ne-am propus, în comun cu Mi­nisterul Sănătății, ca până la sfârşitul anu­lui curent să avem definitivată prima vari­antă a proiectului.

 

– Sindicatele au cerut şi elaborarea normelor de muncă pentru toate ca­tegoriile de lucrători medicali. Ce s-a reuşit la acest capitol?

 

– În acest sens, au fost adoptate trei ordi­ne ale Ministerului Sănătăţii –  cu privire la normativele de personal medical, cu privi­re la normativele de personal în instituţiile medico-sanitare publice spitaliceşti şi cu privire la asistenţa medicală primară. Mai este nevoie de adoptarea normelor de mun­că pentru angajaţii din asistenţa medicală urgentă prespitalicească, din centrele de să­nătate publică şi din unităţile farmaceutice.

Am înaintat propuneri referitoare la mo­dernizarea sistemului de plată a muncii în instituţiile medico-sanitare publice încadra­te în asigurările de sănătate. La 29 septem­brie 2015, Federaţia Sindicală „Sănătatea” a organizat un forum de dialog social, unde reprezentanţii sindicatului de ramură, ai Ministerului Sănătăţii şi ai CNAM au abor­dat subiecte privind salarizarea angajaţilor din sistem. Federaţia a propus majorarea cu 25% a salariilor pentru categoria I de califi­care, care în prezent constituie 1000 de lei. Pe de altă parte, ministra Sănătăţii, Ruxan­da Glavan, a propus elaborarea unui nou sistem de plată a muncii, care va conduce la majorarea retribuţiilor lunare pentru lu­crătorii medicali. Regulamentul cu privire la noul sistem de salarizare prevede o parte fixă şi o parte variabilă a salariului. Partea variabilă reprezintă o cotă procentuală din partea fixă, care va fi acordată salariatului la sfârşitul lunii în cazul în care el îndepli­neşte câţiva indicatori de performanţă. La finele anului 2015, salariul mediu al angaja­ţilor din sănătate era de 4430 de lei, cu 180 de lei mai puţin decât salariul mediu pe eco­nomie. Cu un aşa salariu mic, putem oare să le cerem medicilor şi asistentelor medicale îndeplinirea unor indicatori de performan­ţă? Am putea, numai în cazul în care sala­riul mediu lunar al lucrătorului medical ar fi de cel puţin 500 de euro.

Membrii de sindicat sunt sceptici în ceea ce privește proiectul noului sistem de 

sala­rizare, deoarece acesta nu prevede aplicarea unui spor la salariu pentru categoria de cali­ficare (conform vechiului sistem, medicilor şi asistentelor medicale care au categorie superioară de calificare li se achită un spor la salariu de 50 la sută). Astfel, are loc o egalare a angajaţilor care au categorie su­perioară cu cei care au categorie inferioară. În opinia acestora, pe care o împărtășesc și eu, se lezează principiul de echitate la plata muncii, în raport cu calificarea salariatu­lui. Persoanele care au categorie mai înaltă, au şi o vechime în muncă mai mare, deci, și o experienţă mai bogată, ceea ce con­tează la prestarea actului medical. Suntem îngrijorați de faptul că noul sistem de plată a muncii angajaţilor din medicină nu este preluat din alte țări care deja au implemen­tat asigurările de sănătate, deci, nu a fost testat de nimeni. În opinia mea, în scopul evaluării tuturor riscurilor, acest sistem ar trebui să fie implementat ca proiect-pilot, pe parcursul unui an, într-o instituţie me­dicală de nivel național, în alta de nivel mu­nicipal şi în una de nivel raional. Sperăm să găsim susținere la partenerii sociali referitor la chestiunea dată. Însă, cel mai important lucru este finanţarea suficientă și ritmică a sistemului de sănătate. Dacă vom avea o finanţare pe potrivă, vom putea majora şi salariile. Ultima dată, salariul în medicină pentru categoria I de calificare a fost majo­rat în anul 2014, de la 850 la 1000 de lei.

 

– Precum ne arată statisticile, cadre­le medicale îmbătrânesc – fiecare al treilea lucrător medical este la vâr­sta de pensionare sau e persoană cu dizabilităţi. Ce acţiuni aţi întreprins pentru a atrage tinerii în sistem?

 

– Am solicitat acordarea spaţiului locativ tinerilor spe­cialişti. În acest sens, ducem tratative cu administraţia pu­blică locală, pentru ca medicii şi asistentele medicale din me­diul rural să poată primi gratis terenuri pentru construcţia casei. Unele primării au fost receptive la inițiativa noastră. Totodată, Federaţia Sindicală „Sănătatea” a solicitat facto­rilor de decizie să majoreze indemnizaţia unică pentru ti­nerii specialişti de la 30 de mii de lei la 100 de mii de lei pen­tru medici şi de la 24 de mii de lei la 75 de mii de lei pentru asistente medicale. Această in­demnizaţie se acordă eşalonat pe parcursul primelor trei ani de activitate. După majorarea acestei indemnizaţii, tinerii medici şi asistentele medicale vor fi motivaţi să activeze în sistem. Deja avem cazuri când mai mulţi ti­neri specialişti, după ce au activat până la trei ani în medicină, au plecat peste hotare şi chiar au rambursat statului indemnizaţia unică de 30 de mii sau de 24 de mii de lei. Avem susţinerea Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte majorarea indemnizaţiilor respective, dar urmează să fie identificate sursele în bugetul de stat. Statul investeşte foarte mulţi bani în procesul de studii pen­tru un medic – de la 500 de mii de lei până la 1 mln. de lei. Să învestești atâţia bani pentru studii, dar să nu prevezi bani pentru menţi­nerea cadrelor medicale în sistem, înseam­nă să iroseşti.

 

– Ce aţi reuşit să realizaţi în dome­niul asistenţei juridice?

 

– În primul rând, vreau să menţionez că acordarea asistenţei juridice gratuite este un drept al membrului de sindicat. În anul 2015, am acordat asistență în 42 de litigii individuale de muncă, 33 dintre care au fost soluţionate. În vederea revendicării drep­turilor legitime şi repunerii în drepturi, au fost înaintate opt cereri de către salariaţi în instanţe de judecată, trei dintre care au avut câştig de cauză. În această perioadă, au fost restabiliţi în funcţie 28 de salariaţi, dintre care 25 – ca rezultat al negocierilor organului sindical cu angajatorul şi trei – în urma hotărârilor instanţelor de judecată. Statistica relevă un număr mai mic de litigii de muncă în comparaţie cu anii precedenţi, este în descreştere numărul de adresări în judecată. Acest fapt ne face să credem că siguranţei locului de muncă i se acordă o atenţie sporită de către partenerii sociali la nivel de unitate şi părţile contractului indi­vidual de muncă.

 

– Vă rog să ne vorbiţi succint despre Campania „Nu agresaţi cadrele me­dicale”…

 

– În scopul protejării cadrelor medicale de persoane care atentează la onoarea, in­tegritatea psihică şi fizică, Federaţia Sindi­cală „Sănătatea” a demarat la 15 aprilie anul curent Campania „Nu agresaţi cadrele me­dicale”. Nu avem o statistică câţi angajaţi din medicină au fost agresaţi de pacienţi sau de rudele acestora. De obicei, cazuri de violenţă asupra unor salariaţi din domeniu au fost înregistrate în medicina urgentă spitalicească și prespitalicească. Campania va dura până la sfârşitul lunii iunie şi inclu­de organizarea unor flash-mob-uri în faţa unor instituţii medicale cu un flux mare de pacienţi. La aceste evenimente participă studenţi ai Colegiului Național de Medici­nă și Farmacie „Raisa Pacalo” din Chişinău, unde distribuim pacienţilor pliante cu slo­ganul „Nu agresaţi cadrele medicale”. Tot­odată, solicităm sensibilizarea factorilor de decizie în vederea completării Codului contravenţional cu un nou articol, prin care cazurile de violenţă asupra angajaţilor din medicină să fie sancţionate dur.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand