17 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Igor ZUBCU: „Revigorarea dialogului social, a relațiilor cu partenerii naționali și internaționali constituie cheia succesului”

Loading
Dialoguri Igor ZUBCU: „Revigorarea dialogului social, a relațiilor cu partenerii naționali și internaționali constituie cheia succesului”
Igor ZUBCU: „Revigorarea dialogului social, a relațiilor cu partenerii naționali și internaționali constituie cheia succesului”
Vocea poporului

Interviu cu Igor ZUBCU, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

– Domnule președinte, au mai rămas zile numărate până la Congresul IV al CNSM. Care este, după părerea Dvs., at­mosfera în sindicate în preajma eveni­mentului anului?

– Pentru sindicate, Congresul e un eveni­ment foarte important – este forumul prin­cipal, în cadrul căruia fiecare sindicalist are posibilitatea să se pronunțe asupra situației oamenilor muncii, a problemelor cu care se confruntă și să vină cu propuneri vizând activitatea sindicală în următorii cinci ani. Desigur, organizarea acestui eveniment presupune o muncă asiduă, deoarece sunt implicați, practic, sindicaliștii de la toate nive­lurile – începând cu membrii din organizațiile sindicale primare până la membrii din federațiile sindicale național–ramurale. Dat fiind acest fapt, sindicatele la etapa actua­lă lucrează cu o intensitate sporită pentru a previziona problemele de viitor și pârghiile prin care urmează să le găsească soluții. În general, precum cred că este mereu, atmo­sfera în sindicate este caracterizată de ne­cesitatea de a fi cât mai vizibile și cât mai eficiente în acțiunile lor.

Practica activității sindicale a demon­strat nu o singură dată că munca sindicate­lor este indisolubil legată de cauza apărării drepturilor și a intereselor membrilor. Astfel, sindicatele își exprimă voința comună de modernizare și dezvoltare în continuare a mișcării sindicale, stabilind, pentru urmă­toarea perioadă, prioritățile strategice ale sindicatelor pentru îmbunătățirea situației angajaților.

La etapa actuală, există speranța că lucru­rile se vor redresa și vom trece la o nouă eta­pă, într-o lume cu noi schimbări și provocări, mai favorabile pentru salariați.

– Potrivit unui sondaj de opinie Vox Populi, 34% din populație au încredere  în Sindicate, mai mult decât în Guvern, în Comisia Electorală Centrală, în sis­temul bancar, în Parlament, în justiție, în partidele politice și în Patronate. Iar printre evenimentele importante de anul trecut se numără schimbarea președintelui și îmbunătățirea mana­gementului CNSM. Iar această încre­dere e în creștere. Mulți văd aici rezul­tatul pozitiv al alegerii Dvs. în funcția de președinte, la sfârșitul anului tre­cut…

– Este încurajator faptul că încrederea populației în sindicate este în creștere. Dar să nu uităm că încrederea populației în sin­dicate depinde doar de eficacitatea activității lor în vederea protejării drepturilor și a inte­reselor salariaților.

Sindicatele sunt acele organizații la care te poți adresa atunci când viața este mai grea și mai dificilă. Iată de ce, în ultima perioadă, ur­mare a pandemiei, a războiului din țara veci­nă, a crizei energetice, a creșterii prețurilor și tarifelor, oamenii și-au intensificat legăturile cu sindicatele și au beneficiat de susținerea noastră, am găsit soluții pentru problemele lor. Poate că nu am putut rezolva toate pro­blemele, dar, oarecum, am obținut creșteri de salarii, am fost mai vizibili, fiind în stradă pe 6 decembrie în fața Parlamentului, pentru a asigura respectarea drepturilor salariaților din sfera bugetară, am solicitat Guvernu­lui și am obținut îmbunătățirea protecției populației ca urmare a creșterii tarifelor la resursele energetice, am revenit la o comu­nicare mai bună cu partenerii sociali. Doresc doar să menționez că CNSM este o echipă foarte bună, atât privind specialiștii, cât și la nivel decizional, de lideri din sindicatele de ramură, care sunt sindicaliști devotați și cu care pot să promovez viziunile și ideile ce țin de mișcarea sindicală. Intensificarea muncii noastre, soluționarea problemelor oamenilor muncii, schimbarea de imagine pe care am promovat-o cred că sunt principalele ele­mente care au condus la creșterea încrederii populației în sindicate.

– În context, care sunt, în opinia Dvs., cele mai importante evenimente demne de consemnat de când ați fost ales în funcția de președinte al CNSM?

– Așa cum am menționat mai sus, în această perioadă, după ce am fost ales în funcția de președinte al CNSM, am pus ac­centul pe necesitatea revigorării relațiilor cu partenerii sociali, a dialogului social, dar și a intensificării relațiilor cu structurile sindicale internaționale, care s-au declarat deschise să acorde suport sindicatelor din Republica Moldova în situația actuală, marcată de mai multe crize prin care trece țara noastră.

Astfel, la multiplele solicitări ale CNSM, a fost reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective. În context, am stabilit și desfășurat întrevederi cu conducerea Confederației Naționale a Pa­tronatului din Republica Moldova, precum și cu mai mulți reprezentanți din actualul Guvern (ministrul Muncii și Protecției Soci­ale, ministrul Justiției, ministrul Finanțelor, șeful Inspectoratului de Stat al Muncii).

În cadrul acestor întrevederi au fost abor­date un sir de subiecte legate de neadmi­terea diminuării drepturilor și garanțiilor de muncă ale salariaților, de dezvoltarea parteneriatului social în sfera muncii, asigu­rarea respectării drepturilor de muncă ale salariaților, perfecționarea cadrului legal în materie de reglementare a raporturilor de muncă, armonizarea legislației naționale cu normele dreptului internațional la care Re­publica Moldova este parte și altele.

Sindicatele au intensificat dialogul și cu alte două autorități importante în stat – Președinția și Parlamentul. Astfel, am avut o întrevedere cu președintele Parlamentu­lui, Igor Grosu. În cadrul acestui dialog am abordat mai multe chestiuni, cea mai impor­tantă fiind neadmiterea creșterii presiunii asupra salariilor și a veniturilor lucrătorilor în legătură cu creșterea prețurilor la resur­sele energetice. Concomitent, un eveniment important a fost întâlnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care s-a arătat deschisă pentru dezvoltarea dialogu­lui cu partenerii sociali.

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a avut o întreve­dere cu Ceslav Panico, Avocatul Poporului. În cadrul discuțiilor am trasat mai multe priorități pentru conlucrare, fiind evidențiate următoarele trei: stabilirea unui salariu mi­nim unic în funcție de salariul mediu lunar pe economie; îmbunătățirea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sec­torul bugetar în vederea asigurării plății ega­le pentru munca de valoare egală; pensia în condiții avantajoase pentru salariații care au activat în condiții deosebite de muncă.

De asemenea, în această perioadă am avut o întrevedere constructivă cu Ala Lipciu, coordonatorul național al Organizației Internaționale a Muncii în Republica Mol-dova, la care am abordat consolidarea rela-țiilor de colaborare și direcțiile de activitate comună pentru anul curent. Totodată, aufost discutate perspectivele de cooperare în mai multe domenii cu Simon Springett, coordonator rezident al Organizației Na-țiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova.

Au fost trasate perspectivele de cola­borare între CNSM și Fundația germană „Friedrich-Ebert-Stiftung” (FES).

În ceea ce privește intensificarea relațiilor sindicale la nivel internațional, aș dori să menționez aici întrevederea cu Sharan Burrow, secretar general al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC), în fe­bruarie anul curent, la Bruxelles, Belgia. Obiectivele și subiectele de dialog s-au axat pe perspectivele de colaborare internațională pentru perioada următoare, consolidarea relațiilor de parteneriat și de solidaritate în contextul reabilitării mișcării sindicale pentru perioada post-pandemică.

Conducerea CNSM a avut și o întrevede­re cu Sergejus Glovackas, directorul Biroului Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală (ILO-ACTRAV), care s-a aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova în aprilie anul curent. Discuțiile s-au referit la situația refugiaților din Ucraina, precum și la consolidarea relațiilor de colaborare din­tre CNSM și ILO-ACTRAV, inclusiv perspec­tivele de colaborare pentru perioada 2022-2023, în conformitate cu Strategia CNSM și prioritățile pentru această perioadă.

În scopul sporirii dialogului social la noi în țară, dar mai cu seamă a  capacităților de funcționare ale Comisiilor pentru con­sultări și negocieri colective la nivel te­ritorial, CNSM, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, a implementat în martie-aprilie 2022 proiectul „Susținerea Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective și a comisiilor pentru con­sultări și negocieri colective la nivel teritorial în asumarea rolului lor în mecanismele de consultare colectivă și negocieri”. În cadrul acestui proiect, am participat la întrevederi cu partenerii sociali din raioanele Soroca, Rezina și Fălești. Concomitent, în aceste ra­ioane, au fost efectuate activități de instruire pentru membrii Comisiei teritoriale pentru consultări și negocieri colective.

– Totodată, în această perioadă, urmare a insistenței sindicatelor, CNSM a înre­gistrat mai multe realizări.

– Printre cele mai importante reușite din perioada decembrie 2021 – prezent, putem menționa implementarea mai multor pro­puneri lansate de sindicate, și anume: ma­jorarea, începând cu 1 aprilie 2022, datori­tă insistenței CNSM, a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real până la 3500 de lei; reexaminarea, începând cu 1 ia­nuarie 2022, a pensiilor de dizabilitate, sta­bilite până la 1 ianuarie 1999, pentru persoa­nele care au un stagiu de cotizare de peste doi ani după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate; introducerea, începând cu anul 2022, a dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă, care se acordă persoa­nelor care au realizat o activitate de muncă mai mare decât stagiul de cotizare necesar (cu cinci ani mai mult – pentru bărbați și cu trei ani mai mult – pentru femei).

– Care sunt cele mai frecvente încăl­cări comise de angajatori în raport cu salariații și cum pot fi prevenite și con­tracarate aceste încălcări, în opinia sin­dicatelor?

– Problemele cu care se confruntă sindi­catele, preponderent, țin de asigurarea res­pectării drepturilor și a intereselor profesio­nale, economice și sociale ale salariaților.

Acestea se referă inclusiv la: perfecționarea cadrului legal ce ține de înregistrarea sindi­catelor în calitate de persoană juridică; ar­monizarea legislației naționale în materie de inspecție a muncii cu prevederile Convenției nr. 81 și Convenția nr. 129 ale OIM; adop­tarea unui mecanism extrajudiciar (simplifi­cat) de soluționare a litigiilor individuale de muncă; asigurarea eficientă a realizării drep­turilor sindicale privind descurajarea anga­jatorilor de la acțiuni care tind să împiedice exercitarea drepturilor sindicale, inclusiv la fondarea sindicatelor; promovarea ratifică­rii Convenției OIM nr. 173 privind protecția creanțelor lucrătorilor în caz de insolvabili­tate a angajatorului; promovarea constituirii fondului de garantare a creanțelor salariale ale lucrătorilor în cazul insolvenței angaja­torului și altele.

Cele mai frecvente încălcări ale drepturi­lor salariaților țin de concedierea ilegală a acestora, ignorarea condițiilor legislației cu privire la încheierea contractelor individu­ale de muncă, neacordarea concediilor de odihnă cu plata indemnizației respective, încălcarea drepturilor salariaților la aplicarea sancțiunilor disciplinare etc.

Printre cele mai frecvente încălcări co­mise de angajatori în raport cu salariații se numără: nerespectarea prevederilor legale privind încheierea contractului individual de muncă; neachitarea la timp și integrală a salariului; neasigurarea condițiilor de muncă conform cu cerințele de securitate și sănăta­te în muncă; încălcări referitoare la timpul de muncă;  neacordarea concediului de odih­nă anual; încălcarea procedurii de aplicare a sancțiunilor disciplinare; disponibilizarea neregulamentară; neacordarea garanțiilor și a compensațiilor în legătură cu încetarea contractului individual de muncă etc.

Mijloacele de acțiune aplicate de către sindicate, în asemenea cazuri, sunt determi­nate de legislație și de Statutul CNSM. Însă este de recunoscut faptul că cel mai eficient și democratic mecanism de protejare a drep­turilor și garanțiilor de muncă ale salariaților îl constituie dialogul și parteneriatul social. CNSM utilizează acest mecanism în mod prioritar în asigurarea respectării drepturilor membrilor săi.

Concomitent, în opinia sindicatelor, încăl­cările care se comit de angajatori în raport cu salariații pot fi prevenite și contracarate:  în primul rând, prin asigurarea unui sistem eficient de inspecție a muncii. În context, ținem să menționăm că sindicatele militează pentru racordarea cât mai urgentă a cadrului normativ național la prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agricul­tură și fortificarea capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii; în al doilea rând, prin crearea cât mai urgentă și punerea în aplicare a Registrului salariaților din Republica Moldova.

În același timp, luând în considerare me­nirea sa statutară, sindicatele vor  contribui la apărarea drepturilor și intereselor profe­sionale, economice, de muncă și sociale ale salariaților, prin: participarea în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul muncii și cel social-economic; promovarea inițiativelor legislative în vede­rea racordării legislației naționale la stan­dardele internaționale în domeniul muncii; negocierea și încheierea convențiilor colec­tive; exercitarea controlului sindical asupra respectării legislației în domeniul muncii și în cel al securității să sănătății în muncă, monitorizarea respectării Convențiilor OIM ratificate de Republica Moldova etc.

– Puteți să punctați obiectivele princi­pale pe care le urmăriți, în cazul în care veți fi ales pentru un mandat deplin, pe 3 iunie a.c.?

– Obiectivele de activitate ale CNSM pen­tru perioada 2022-2027 sunt prevăzute în proiectul Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, care urmează a fi aprobată la Congre­sul IV al CNSM din 3 iunie anul curent.

CNSM își propune să contribuie în con­tinuare la promovarea și apărarea drepturi­lor și a intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale ale salariaților-membri de sindicat, sporirea nivelului de viață al cetățenilor, crearea locurilor de mun­că bine plătite și conforme standardelor internaționale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Printre principalele obiective de activi­tate ale CNSM pentru perioada 2022-2027 se numără următoarele: promovarea sporirii continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării atât în sectorul real, cât și în cel bugetar; promovarea stabilirii unui salariu minim unic pe țară în mărime de 50-60% din salariul mediu pe țară; promovarea ela­borării și adoptării unei strategii naționale de combatere a fenomenului „muncii la ne­gru” și de achitare a salariilor „în plic”; pro­movarea constituirii fondului de garantare a creanțelor salariale; promovarea stabilirii unor pensii echitabile și adecvate, care să permită pensionarilor asigurarea unui ni­vel de trai decent; neadmiterea liberalizării legislației muncii în detrimentul salariaților sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a climatului investițional; promovarea ra­cordării cât mai urgente a cadrului norma­tiv național în domeniul inspecției muncii la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 pri­vind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agri­cultură; promovarea instituirii sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea legislației cu privire la sindicate și a drepturilor sindi­cale garantate de lege și statutele sindicate­lor; promovarea parteneriatului social, a ne­gocierilor colective și încheierii convențiilor colective și a contractelor colective de mun­că; elaborarea și promovarea spre semnare a unor convenții colective (nivel național) pe diferite subiecte din domeniul muncii și cel social-economic, care nu sunt acoperite de legislația în vigoare sau necesită reglemen­tare suplimentară.

– Se știe, populația Republicii Moldova e în scădere, și nu e vorba atât de o evoluție demografică negativă, cât de exodul în Occident în scop de muncă. Pe acest fundal, scade și numărul de membri de sindicat. Aveți pregătit un plan pe termen lung pentru a încerca redresarea acestei situații? Bineînțeles, împreună cu partenerii sociali…

– Confederația își va direcționa activi­tatea spre realizarea prevederilor statuta­re, apărarea libertății sindicale, extinderea mișcării sindicale naționale, consolidarea și dezvoltarea sindicatelor de toate nivelurile. Sindicatele, în acest domeniu, se vor ori­enta inclusiv spre Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) nr.16 al Agendei 2030, care urmărește promovarea societății pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigu­rarea accesului la justiție pentru toți și cre­area instituțiilor eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Confederația va pleda pentru:

  1. asigurarea democrației și transparenței în activitatea organelor sindicale de toate nivelurile prin implicarea membrilor de sin­dicat în procesul decizional, monitorizarea și evaluarea realizării deciziilor adoptate;
  2. consolidarea organizațională a instituției sindicale prin dezvoltarea conștiinței sindi­caliste a membrilor de sindicat și implicarea activă a acestora în acțiunile sindicatelor;
  3. consolidarea instituțională pe verticală și orizontală a structurilor sindicale de toa­te nivelurile prin organizarea campaniilor și acțiunilor comune de solidarizare în scopul apărării și promovării drepturilor membrilor de sindicat;
  4. evaluarea periodică a capacităților instituționale, perfecționarea și ajustarea structurilor sindicale existente prin adapta­rea funcțiilor acestora la evoluția societății;
  5. motivarea apartenenței la sindicat prin diversificarea garanțiilor negociate, prepon­derent pentru membrii de sindicat și presta­rea serviciilor echitabile și profesionale.

– Aveți un mesaj către membrii de rând ai sindicatelor, către delegații la con­gres?

– Mă adresez către toți membrii de sindi­cat, inclusiv către cei care vor fi  delegați la congres. După cum am menționat, Congre­sul, în prejma căruia ne aflăm, va determina obiectivele  strategice ale mișcării sindicale pentru perioada următoare. Lucrul acesta ne îndeamnă pe toți să fim cât mai solidari în munca noastră sindicală, pentru a ne realiza cauza comună – apărarea drepturilor și in­tereselor membrilor de sindicat și o mișcare sindicală puternică. Sunt sigur că avem toate capacitățile și mecanismele, a căror aplicare eficientă ne va permite să facem față tuturor sarcinilor care vor fi trasate de către Congres.

Membrii de sindicat trebuie să fie siguri că, indiferent de circumstanțele din societa­te, instituția sindicala va exista în continuare și va contribui la apărarea drepturilor și in­tereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand