25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Igor ZUBCU: „Multe probleme pot fi soluționate, dacă există o conlucrare între angajatori și sindicate”

Loading
Dialoguri Igor ZUBCU: „Multe probleme pot fi soluționate, dacă există o conlucrare între angajatori și sindicate”
Igor ZUBCU: „Multe probleme pot fi soluționate, dacă există o conlucrare între angajatori și sindicate”
Vocea poporului

Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM), a acordat un interviu portalului Tribuna.md, în care a vorbit despre provocările anului 2022, des­pre priorități, probleme, dar și de ce este necesar de elaborat o aplicație mobilă, grație căreia salariații să poată beneficia de consultații sau să raporteze încălcarea drepturilor.

– Domnule Zubcu, cum se arată anul 2022 pentru sindicaliști, prin prisma primelor trei luni care deja au trecut?

– Este un an plin de provocări pentru toată societatea, inclusiv pentru sindicate. Spre regret, consecințele pandemiei vor fi resimțite o perioadă îndelungată de timp și este nevoie de măsuri pentru relansa­rea economiei și o protecție sporită pentru salariații care contribuie la dezvoltarea eco­nomiei naționale. Bunăstarea membrilor de sindicat are de suferit și urmare a crizei energetice și conflictului armat din Ucrai­na, care au condus la scumpirea în lanț la aproape toate produsele și serviciile fur­nizate populației. Sindicatele urmează să depună eforturi pentru asigurarea respec­tării drepturilor salariaților-membri de sin­dicat și promovarea inițiativelor de sporire a garanțiilor în vederea asigurării unui trai decent salariaților și familiilor acestora prin intermediul unui dialog social cu patrona­tele și cu factorii de decizie.

– Recent ați fost ales în calitate depreședinte al CNSM. Care sunt prio-ritățile stabilite în activitatea dvs.?

– Din start aș dori să menționez că, în ca­litate de președinte, urmează să depun toa­te cunoștințele și abilitățile pe care le am pentru a continua implementarea obiecti­velor stabilite în Strategia CNSM pentru anii 2017-2022. Accente mai sporite urmează a fi puse pe dezvoltarea dialogului social, care, în ultimii ani, din cauza instabilității politi­ce, lasă de dorit. În acest scop este necesar de a intensifica comunicarea cu instituțiile statului și cu patronatele, astfel încât vocea sindicatelor să fie auzită și să se țină cont de propunerile sindicatelor. De asemenea, sunt necesare acțiuni mai  eficiente în ve­derea promovării negocierilor colective și încheierii contractelor colective de muncă și a convențiilor colective, sporirii continue a garanțiilor în domeniul salarizării atât în sectorul real, cât și în cel bugetar, contri­buirii la perfecționarea mecanismelor de asigurare a drepturilor și garanțiilor salaria-ților, ce vizează: protecția socială, protecția veniturilor, ocuparea în câmpul muncii, se­curitatea și sănătatea la locul de muncă, dreptul muncii, drepturile sindicale ș. a.

– Cum ați evalua relația cu partenerii sociali?

– Scopul final comun al partenerilor so­ciali este ca Republica Moldova să devină prosperă, cu condiții decente de viață și ca fiecare persoană să se poată realiza acasă. Pornind de la acest obiectiv, cred că parte­nerii sociali pot atinge un consens la orice problemă dezbătută. De altfel, constat că atât cu patronatele, cât și cu Guvernul, avem viziuni comune asupra soluțiilor la proble­mele cu care se confruntă populația la eta­pa actuală. Este necesar doar să menținem o comunicare permanentă, să ne consultăm reciproc și să evităm luarea deciziilor fără a ține cont de viziunile celorlalți parteneri.

– Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă salariații?

– Problemele cu care se confruntă salariații, actualmente, indiferent de gra­vitatea lor (grave sau mai puțin grave), țin nemijlocit de drepturile și interesele profe­sionale, economice și sociale ale acestora. În materia muncii, la etapa actuală, pot fi aduse, ca exemplu, mai multe probleme, și nu mai puțin grave, cu care se confruntă salariații. Acestea se referă inclusiv la: an­gajarea la un loc de muncă decent; asigura­rea garanțiilor la angajare; achitarea la timp și integrală a salariului; oferirea condițiilor sănătoase și nepericuloase de muncă; asi­gurarea garanțiilor juridice în cazul înce­tării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului inclusiv, ca urmare a insolvabilității unității etc.

Totodată, la etapa actuală, pentru sa-lariați, cel mai problematic este de a face față creșterilor prețurilor și tarifelor. Chiar dacă sindicatele au obținut unele majo­rări de salarii, acestea au fost erodate de creșterea prețurilor la resursele energetice, gaze, combustibil și, ulterior, la produsele de consum larg și de strictă necesitate. Ast­fel, pentru sindicate rămâne actuală negoci­erea unor majorări de salarii și compensații pentru prețurile și tarifele majorate. De ase­menea, pentru salariați continuă să fie im­portantă menținerea ocupării și, în final, a locului de muncă în condițiile de pandemie. Urmează și în continuare să asigurăm res­pectarea drepturilor salariaților în condiții de pandemie, în condițiile de muncă la distanță, de muncă parțială ș. a.

Este necesar să asigurăm să fie respec­tate drepturile salariaților care își stabilesc dreptul la pensie pentru limită de vârstă și, mai nou, dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă, deoarece avem multe adre­sări din partea salariaților care consideră că drepturile acestea nu sunt respectate.

– Care drepturi le sunt cel mai frecvent încălcate? De ce se mai întâmplă acest lucru în anul 2022?

– Printre cele mai frecvente încălcări se numără: salarizarea, concedierea neregula­mentară a salariaților; ignorarea condițiilor legislației cu privire la încheierea contracte­lor individuale de muncă; utilizarea muncii nedeclarate; încălcări la stabilirea regimu­lui de muncă; neacordarea concediilor de odihnă cu plata indemnizației respective; încălcări ale drepturilor salariaților la apli­carea de către angajator a sancțiunilor dis­ciplinare; nerespectarea cerințelor în dome­niul securității și sănătății în muncă; munca suplimentară ș. a.

Este alarmant, dar continuă să persis­te, în anumite domenii și întreprinderi, restanțe la plata salariilor, circa 105 milioa­ne de lei (de exemplu: la Î.S. „Calea Fera­tă din Moldova”, în silvicultură ș. a.). Acest fapt este calificat drept „muncă forțată” și nu este acceptabil în secolul XXI.  Situația actuală, în ceea ce privește încălcarea drepturilor și a garanțiilor de muncă ale salariaților, ar putea fi diminuată, în primul rând, în cazul în care legislația națională cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii ar fi adusă în concordanță cu normele dreptu­lui internațional, la care Republica Moldova este parte (Convenția nr. 81 și Convenția nr. 129 ale OIM).

– Ce soluții a identificat CNSM pentru a responsabiliza angajatorii în relația cu angajații, astfel încât drepturile acestora să nu fie încălcate?

– Menirea constituțională a sindicate­lor este de a contribui la apărarea intere­selor profesionale, economice și sociale ale salariaților în măsura în care ține de competența acestora, și anume – participa­rea la procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative și de alte acte normative care au ca obiectiv reglementarea drepturi­lor și a intereselor salariaților membri de sin­dicat, negocierea și încheierea convențiilor colective, exercitarea controlului sindical asupra respectării legislației în domeniu, promovarea inițiativelor legislative în vede­rea alinierii legislației naționale la norme­le internaționale ale muncii, monitorizarea respectării Convențiilor OIM ratificate de Republica Moldova, sesizarea organismelor internaționale în cazul afectării drepturilor sindicatelor și ale salariaților sau neonoră­rii de către autorități a angajamentelor ce decurg din actele internaționale în dome­niu, la care Republica Moldova este parte și altele.

Drepturile și garanțiile atât pentru salariați, cât și pentru angajatori, vor fi asi­gurate, cu condiția unei comunicări per­manente, ce va exclude apariția conflic­telor și a neînțelegerilor. Desigur, pentru a fi cât mai clare „regulile de joc”, urmează a fi negociate și încheiate convenții colective

și contracte colective de muncă. La etapa ac­tuală, trebuie de lucrat foarte mult pentru a convinge angajatorii că atitudinea corectă față de salariați va avea ca efect creșterea benefi­ciului patronilor. Dar, concomitent, angajatorii trebuie să înțeleagă că și ei poartă o „responsa­bilitate socială” față de țară, față de populație: să activeze legal, să plătească impozitele și contribuțiile obligatorii, să participe la proiecte sociale etc.

CNSM pledează, prin acțiunile sale, pen­tru neadmiterea diminuării drepturilor și a garanțiilor juridice ale salariaților-membri de sindicat, pentru perfecționarea cadrului legis­lativ privind soluționarea litigiilor individuale și a conflictelor colective de muncă, promovarea ajustării cadrului legislativ în domeniul contro­lului de stat asupra respectării legislației muncii, prin prisma normelor dreptului internațional, neadmiterea amendării legislației muncii sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a cli­matului investițional, care tinde să diminueze nivelul de protecție al salariaților și garanțiile activității sindicale, inițierea procedurii de amendare a Legii sindicatelor în vederea eli­minării obstacolelor în realizarea drepturilor constituționale (de a întemeia și de a se afilia la sindicate) și asigurarea respectării prevede­rilor Convenției nr. 87 OIM, la care Republica Moldova este parte, perfecționarea cadrului legal național pentru asigurarea protecției sa­lariilor în cazul insolvenței angajatorului (con­stituirea Fondului de garantare a creanțelor salariale).

Ca soluții, care ar responsabiliza angajatorii în relația cu angajații, pot fi menționate:

  1. racordarea cât mai urgentă a cadrului nor­mativ național la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția muncii în agri­cultură și fortificarea capacităților instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii;
  2. crearea cât mai urgentă și punerea în aplicare a Registrului salariaților din Republica Moldova.

– Sunteți în proces de elaborare a unei aplicații mobile speciale. Cum a apărut această idee?

– Pornind de la faptul că generația actuală utilizează pe larg internetul și resursele dis­ponibile online, din experiența altor țări și cu suportul Organizației Internaționale a Mun­cii, sindicatele din R. Moldova beneficiază de posibilitatea creării unei aplicații mobile ce va servi ca un suport adițional în activitatea noas­tră de asigurare și promovare a drepturilor și garanțiilor în domeniul muncii și a altor drep­turi nemijlocit legate de muncă.

– Cui îi este adresată această aplicație? Va putea fi descărcată gratuit de oricare salariat?

– Aplicația este adresată atât membrilor de sindicat, cât și cetățenilor care nu sunt membri de sindicat, dar sunt interesați de activitățile re­alizate de CNSM și de noutățile și schimbările din domeniile muncii și cel social-economic.  Aplicația va acorda cetățenilor posibilitatea de a se informa despre activitatea CNSM și a între­gii mișcări sindicale, de a fi la curent cu ultime­le modificări operate în legislația din domeniile muncii și cel social-economic, de a afla răspuns la cele mai frecvente întrebări referitoare la do­meniile vizate. Membrilor de sindicat aplicația le va acorda, suplimentar, posibilitatea de a co­munica cu CNSM și de a raporta încălcări ale legislației muncii în vigoare.

– Ce informații vor fi disponibile aici?

– Aplicația va fi o sursă de informații utile salariaților, cum sunt: informații despre ulti­mele modificări operate în cadrul normativ în domeniile muncii, securitate și sănătate în muncă, asigurări sociale, salarizare, ocuparea forței de muncă etc.; răspunsuri la întrebările cele mai frecvente din domeniile muncii și cel social-economic sau la întrebări care, în opinia CNSM, prezintă interes pentru publicul larg. Totodată, aplicația respectivă va permite ra­portarea încălcărilor drepturilor și a intereselor salariaților-membri de sindicat și contracararea ulterioară a acestora și, prin urmare, va asigura apărarea acestor drepturi.

– Credeți că aplicația aceasta va responsa­biliza angajatorii în raport cu salariații?

– Bineînțeles, aplicația dată va oferi po­sibilitatea de a sesiza cazurile de încălcare a legislației muncii. În cazul confirmării celor se­sizate de membrii de sindicat, sindicatele vor acorda tot suportul necesar pentru remedierea acestor situații, iar în cazul neconformării, va întreprinde demersurile și acțiunile necesare în vederea responsabilizării, iar în unele cazuri – și sancționării angajatorilor care încalcă flagrant prevederile legale. Cred că multe situații pot fi prevenite și aplanate dacă există o conlucrare între angajatori și organizațiile sindicale.

– Ce planuri are CNSM pentru anul 2022?

– Printre planurile CNSM pentru anul 2022 putem menționa: promovarea încheierii a două convenții colective (nivel național), care au fost elaborate de CNSM și sunt susținute de Confederația Națională a Patronatului din Re­publica Moldova: „Cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social”; „Cu privire la evidența globală a timpului de muncă”.

De asemenea, planificăm elaborarea și pro­movarea pentru încheierea unor convenții co­lective (nivel național) pe alte subiecte din do­meniul muncii și cel social-economic, care nu sunt acoperite de legislația în vigoare sau ne­cesită reglementare suplimentară, dar și spo­rirea garanțiilor minime în domeniul salarizării și al prestațiilor care să asigure un trai decent pentru populația țării.

Sperăm că anul 2022, deși a început foarte greu, va fi unul mai bun pentru salariații din Re­publica Moldova, iar noi, CNSM, vom depune toate eforturile în acest sens.

– Dle Zubcu, vă mulțumim pentru interviu!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand