24 iulie 2024
Chisinau
Social

Grevele: formele acestora, obiectivele și scopurile urmărite

Loading
Social Grevele: formele acestora, obiectivele și scopurile urmărite
Grevele: formele acestora, obiectivele și scopurile urmărite

greva

 

Greva presupune refuzul salariaților de a-și exercita atribuțiile pe parcursul unei anumite peri­oade sau un timp nelimitat (până vor fi îndeplinite revendicările colectivului). De cele mai dese ori, sistarea activității de muncă este o acțiune organizată. Salariații pot recurge la greve cu mai mul­te scopuri: cerând ameliorarea condițiilor de muncă, majorarea retribuției, încetarea presiunilor asupra unor membri ai colectivu­lui ori asupra organizației sindi­cale, dar și încetarea altor acțiuni din partea patronului. Un capitol aparte îl constituie grevele poli­tice organizate cu scopul de a-și exprima nemulțumirea față de unele decizii ale guvernului. Dar să le luăm pe rând.

 

Există câteva tipuri de greve

 

Greva oficială reprezintă refuzul co­lectiv de a continua activitatea de mun­că și este organizată în conformitate cu legislația. Organizatorul acestor acțiuni poate fi organizația sindicală sau comi­tetul de grevă.

Greva neoficială este o acțiune care nu are un organizator oficial.

Greva spontană este o acțiune de pro­test care nu doar că nu are un organi­zator oficial, dar, pe lângă toate, mai și contravine legislației în vigoare.

În majoritatea cazurilor, greva este inițiată și desfășurată de către munci­torii membri de sindicat. Participarea lor la acțiunile de grevă este una bene­volă și nu poate fi impusă. Grevele pot avea o durată nedeterminată: în astfel de cazuri, activitatea unității este sis­tată pe un termen nelimitat. Totodată, desfășurarea grevelor poate fi încadrată în anumite limite temporale.

 

Forme de greve

 

În conformitate cu obiectivele lor, grevele pot fi atât economice, cât și po­litice.

O grevă economică este bazată doar pe revendicări economice înaintate de salariați angajatorului. Cel mai frecvent, drept motiv pentru astfel de greve ser­vesc salariile mici, condițiile de muncă precare etc.

Greva politică se bazează pe reven­dicările muncitorilor din cadrul unei unități (de cele mai dese ori, al câtorva unități), care doresc să obțină modifica­rea legislației în vigoare, a componenței Guvernului etc.

Totodată, acţiunile de grevă pot avea şi alte particularităţi specifice.

Greva de avertizare este un fel de „preaviz” privind greva propriu-zisă. Ac­tivitatea este sistată pe o perioadă scur­tă (în general, de la două la 24 de ore), patronul sau guvernarea este  invitată să satisfacă revendicările greviştilor în scurt timp, pentru evitarea unor acţiuni de grevă cu o durată mai mare.

Greva italiană (munca după reguli) presupune urmarea întocmai a 

condi­ţiilor contractului de muncă. Angajaţii respectă cu stricteţe toate instrucţiunile existente, lucru care într-un final gene­rează reducerea productivităţii, pierderi exagerate de timp pentru acţiuni sim­ple, la prima vedere, uneori duce chiar şi la sistarea procesului de producţie.

Greva solidarităţii – munca este sis­tată pentru a susţine lucrătorii altor în­treprinderi (în special, aparţinând ace­luiaşi domeniu sau aceleiaşi companii) ajunşi în situaţii complicate. Totodată, nu este deloc neapărat ca muncitorii care desfăşoară o greva de acest gen să fie ei înşişi nemulţumiţi de condiţiile de muncă.

Greva generală sau naţională – greva declanşată în majoritatea întreprinderi­lor din toate domeniile.

Greva de apărare – măsură extremă orientată împotriva patronului, în ca­drul căreia muncitorii se văd nevoiţi să întreprindă contraacţiuni pentru a evita agravarea condiţiilor de muncă.

Ar mai fi de menţionat şi câteva vari­ante exotice ale grevelor – greva de ocu­paţie (presupune acapararea de către muncitori a întregii întreprinderi şi re­fuzul de a părăsi teritoriul acesteia până la satisfacerea revendicărilor) şi greva subterană (este practicată în domeniul mineritului şi presupune refuzul anga­jaţilor industriei de extracţie a cărbune­lui sau altor zăcăminte de a părăsi mina până la revendicarea tuturor cerinţelor înaintate).

În funcţie de acţiunile întreprinse de părţi (angajaţii, patronii, guvernul), greva poate fi însoţită de altercaţii cu organele de menţinere a ordinii, de­monstraţii stradale, greve ale foamei şi alte acţiunii de protest.

 

Primele greve

 

Prima grevă descrisă din istoria omenirii a fost, bineînţeles, una neorganizată. Aceas­ta a avut loc în Florenţa în îndepărtatul an 1345. Mişcarea spontană a fost condusă de scărmănătorul de lână cu numele Ciuto Brandini. Atunci, guvernarea din  Florenţa a reuşit să reprime actul de nesupunere şi să-l execute pe instigator, însă, cu câteva de­cenii mai târziu, scărmănătorilor le-a reuşit pentru un timp să acapareze puterea în oraş. Asta a fost prima grevă pe plan european. De fapt, anume pe teritoriul Italiei muncito­rii au reuşit mai devreme decât alţii să  con­ştientizeze că sistarea temporară a muncii poate deveni un instrument eficient pentru exercitarea unor presiuni asupra conducerii întreprinderilor şi a guvernului.

Mai târziu, în secolele 16-18, mişcarea grevistă s-a răspândit prin toată Europa. Grevele aveau un caracter economic şi nu erau controlate în nici un fel de organizaţiile ierarhic superioare, din simplul motiv că or­ganizaţiile sindicale au început să se forme­ze mai târziu. Cu cât mai mulţi muncitori se reuneau, militând pentru acţiuni comune, cu atât mai bine gândite erau grevele şi cu atât mai mare era efectul lor.

Proletariatul de multe ori folosea grevele în lupta pentru drepturile sale. Să ne amin­tim de răscoala ţesătorilor din regiunile Italiei din anii 1831, 1844 etc. În secolul 19, grevele s-au concentrat în special în Marea Britanie. Anume aici s-au desfăşurat greve generale cu caracter politic. Muncitorii au făcut grevă, în anii 1820 şi 1842, susţinând chartismul.

Se consideră că grevele i-au ajutat pe muncitori nu doar să-și reglementeze drep­turile și obligațiile în cadrul legilor, dar și să dezvolte infrastructura asociațiilor profesio­nale și a partidelor.

La rândul lor, pentru a contrabalansa forțele proletariatului, patronii de între­prinderi se bazau pe suportul autorităților în acțiunile lor contra greviștilor. Încă în anul 1791, în Franța a existat inițiativa de a exclude dreptul la grevă pe cale legislativă. Într-un final, ideea s-a materializat în așa-numita lege Le Chapelier. Mai târziu, în An­glia, a fost aprobată o lege similară ca efect, Legea lui Pitt.

Dar nici proletariatul nu a ezitat să facă eforturi și demersuri în acest sens, astfel în­cât tot secolul 19 s-a consumat pentru lupta contra burgheziei și a legilor discriminato­rii adoptate de către reprezentanții busi-nessului, aliați cu exponenții puterii. Apoge­ul acestei lupte a fost legalizarea dreptului angajaților la grevă, astfel de legi fiind adop­tate de majoritatea statelor dezvoltate.

Karl Marx și Friedrich Engels au con­siderat grevele de o importanță specială, poziționând astfel de acțiuni drept unul din­tre mijloacele de bază ale proletariatului în lupta pentru apărarea propriilor drepturi. În anul 1866, a fost adoptată o rezoluție care accentua necesitatea de a oferi tuturor greviștilor ajutor la nivel internațional. Însă documentul nu exagera rolul grevelor, auto­rii rezoluției încercând să sublinieze faptul că există și alte instrumente de apărare a drep­turilor, care nu sunt mai puțin eficiente.

Odată cu formarea unor asociații profesi­onale, a partidelor politice muncitorești, or­ganizarea grevelor a devenit mult mai bine gândită. De asemenea, și desfășurarea aces­tora a ajuns să fie mult mai civilizată.

Într-un final, greva a devenit un mijloc legal care îi ajută pe salariați să obțină ame­liorarea condițiilor de muncă, majorarea sa­lariilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand