25 iunie 2024
Chisinau
Social

FSEȘ cere autorităților să manifeste o atitudine responsabilă față de starea de sănătate a profesorilor

Loading
Social FSEȘ cere autorităților să manifeste o atitudine responsabilă față de starea de sănătate a profesorilor
FSEȘ cere autorităților să manifeste o atitudine responsabilă față de starea de sănătate a profesorilor
Vocea poporului

Recent, membrii Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) s-au întrunit în ședință. La eveniment au fost invitați şi membrii Comisiei de Cenzori, președinți ai organelor sindicale care nu fac parte din Consiliul General. Pe ordinea de zi au figurat mai mule chestiuni, între care activitatea Consiliului General al FSEȘ (martie 2020 – martie 2021) în contextul Priorităților strategice ale FSEȘ, aproba­te de Congresul VII, executarea bugetului sindical pentru anul 2020 şi aprobarea proiectului bugetului sindical pentru anul 2021, precum și aprobarea modificărilor la Regulamentele de activitate ale Consiliului General și Biroului Executiv al FSEȘ. La finele ședinței, membrii Consi­liului General al FSEȘ au semnat o scrisoare deschisă, adresată condu­cerii de vârf a Republicii Moldova.

Astfel, FSEȘ, care întrunește în rândurile sale circa 105 mii de membri de sindicat, angajați din educație și știință, cere condu­cerii de vârf a Republicii Moldova să mani­feste o atitudine responsabilă față de starea de sănătate a corpului profesoral-didactic din țară.

„Imediat după cadrele medicale, cei mai expuși riscului de infectare și îmbolnăvi­re cu SarsCov2 sunt angajații din siste­mul educațional. Zilnic, un cadru didactic contactează zeci de copii, care vin din tot atâtea familii. Sistemul educațional din Re­publica Moldova se confruntă cu un defi­cit permanent de cadre didactice. Acestea, în marea majoritate se află în categorii de risc, atât conform vârstei (circa 25% dintre cadrele didactice sunt de vârstă pensionară și pre pensionară) cât și conform stării de sănătate, o bună parte suferă de boli cro­nice. Statistica ne arată cifre dramatice de îmbolnăviri și decese în rândul angajaților din ramură. Procesul educațional, organizat la distanță sau on-line este doar o soluție temporară, dar necesară. Totuși, dacă dorim studii calitative pentru toți copii, indiferent de starea materială a familiilor din care pro­vin, este prioritar să asigurăm condiții sigure pentru realizarea instruirii în sălile de clasă”, se menționează în scrisoarea FSEȘ.

 

Indemnizații pentru profesorii infectați

Totodată, FSEȘ a cerut organizarea și desfășurarea unei campanii prioritare de vac­cinare a angajaților din sistemul educațional din țară, cu păstrarea caracterului benevol al procesului. „Nu putem trece cu vederea problema recuperării sănătății și reabilită­rii angajaților care au trecut prin boală și au rămas cu sechele. Se cere elaborarea, în regim de urgență, a unui regulament care ar stabili modalitatea de organizare a recu­perării sănătății acestora prin intermediul stațiunilor balneare din țară. Tot în acest context, reiterăm și cerința noastră anteri­oară de a identifica surse financiare pentru a acorda indemnizația în sumă de 16 mii lei și angajaților din învățământ care au contactat boala la locul de muncă”, se mai precizează în adresare.

 

Repere statistice

De asemenea, în cadrul ședinței Con­siliului general al FSEȘ s-a trecut în revistă realizările federației sindicale, dar și proble­mele care se cer a fi rezolvate. Printre rea­lizări s-au menționat peste 50 de hotărâri adoptate la Biroul Executiv al FSEȘ. Au fost puse în discuție și un șir de subiecte care țin de condițiile de muncă, protecția membrilor de sindicat etc. Este vorba de hotărârea cu privire la aprobarea proiectului Convenției Colective, domeniul educație, nivel de ra­mură, pentru anii 2021-2025, cu privire la acțiunile FSEȘ în contextul neîndeplinirii de către Guvern a prevederii Legii nr.270 referi­tor la plata primelor pentru cadrele didacti­ce, la dublarea compensației bănești anuale, acordate cadrelor didactice etc.

A fost efectuată o activitate considerabilă la rezolvarea adresărilor membrilor de sin­dicat. În cancelaria Aparatului CG al FSEȘ au fost înregistrate 353 de scrisori.  Din numărul total al corespondenței înregistrate, au fost examinate 64 de petiții, adresări colective și plângeri din partea membrilor de sindicat.

Problemele abordate în petiții s-au refe­rit preponderent la încălcarea prevederilor Codului muncii de către unii conducători de instituții; încetarea raporturilor de muncă; aplicarea neîntemeiată de către conducători a unor sancțiuni subalternilor; îngrădirea dreptului la studii paralel cu munca. Tot-odată, au fost cazuri de lipsă de conlucrare degenerată în conflicte între partenerii so­ciali; imperfecțiunea cadrului legal în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice de sprijin din Instituțiile de Educație Timpurie (cl. de salarizare 52→56); violența verbală/emoțională/fizică asupra cadrelor didactice și/sau a elevilor; problema recalculării pen­siei cadrelor didactice pensionate care lu­crează după pensionare mai mulți ani etc.

La inițiativa Biroului Executiv și în urma mai multor sesizări din partea colectivelor pedagogice, a fost întocmită o adresare conducerii de vârf a țării pe problema ne­achitării premiului anual pentru anul 2019 din cauza lipsei de mijloace financiare pla­nificate, în acest scop, pentru anul 2020. Au fost recepționate 249 de adresări din organizațiile sindicale primare la acest su­biect.

De asemenea, au fost negociate unele garanții sociale pentru salariați, suplimenta­re celor prevăzute de Codul muncii al Repu­blicii Moldova și de alte acte normative.

 

Retribuirea muncii angajaților

Un obiectiv principal în cadrul dialogu­lui social a fost și este retribuirea muncii angajaților. „În acest context, menționăm că FSEȘ, organele sindicale de toate niveluri­le au depus efort întru îmbunătățirea stării materiale ale membrilor de sindicat, elabo­rând propuneri concrete de modificare a ca­drului legislativ normativ existent în dome­niul salarizării, în special a Legii nr,270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sec­torul bugetar. Anul 2020 a fost remarcat de creșterea salarială în proporție de 8,6 % pen­tru personalul didactic, științifico-didactic și personalul de conducere din instituțiile de învățământ, determinată de majorarea valorii de referință, de majorarea claselor de salari­zare pentru mai multe funcții și de acordarea premiului anual. Au fost schimbate criteriile și modul de raportare a unor unități buge­tare la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate; cadrelor de con­ducere li s-a permis desfășurarea activității didactice în limita a 0,5 normă didactică în timpul orelor de program; pentru peri­oada primului semestru al anului de studii 2020-2021 nu s-a limitat volumul activității didactice desfășurate de cadrele didacti­ce și cele care dețin funcții de conduce­re, în instituțiile de educație timpurie, de învățământ gimnazial, liceal și extrașcolar. Pentru plata orelor suplimentare, cadrelor didactice pe perioada stării de urgență în sănătate publică au fost alocate 105 mil. de lei din bugetul de stat. Concomitent, s-a majorat costul orei pentru personalul sala­rizat pe unitate de timp (90 lei, 72 lei); s-au acordat unele facilități fiscale la plata sala­riului”, precizează FSEȘ.

Aceste realizări, potrivit sursei, au fost posibile datorită conlucrării cu partenerii sociali, inclusiv cu Ministerul Finanțelor.

Cu regret, nu toate revendicările sindica­tului privind modificarea Legii nr. 270/2018 au fost acceptate. „La ședința Biroului Exe­cutiv al FSEȘ din 24 februarie curent au fost reiterate următoarele cerințe, pe care va tre­bui să le negociem în viitorul apropiat: – ma­jorarea Valorii de Referință în conformitate cu prognoza valorilor de referință elaborate de MF al RM până în anul 2026; – stabili­rea sporului lunar pentru titlul științific și/sau științifico-didactic în mărime de 2000 de lei pentru personalul din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor habilitat / sau profesor universitar / profesor cercetător și în mărime de 1000 de lei pen­tru personalul din domeniul cercetării și ino­vării și din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor și/sau conferențiar universitar / conferențiar cercetător; – dife-rențierea retribuirii muncii personalului cu studii superioare și studii profesional teh­nice postsecundare; – acordarea ajutorului material conform prevederilor Articolului 1651 din Codul Muncii al RM. Revendicările respective urmează să le discutăm în cadrul Comisiei ramurale de consultări și negocieri colective și să le adresăm organelor de re­sort”, conchide FSEȘ.

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei întrunește în rândurile sale 105.092 membri de sindicat din totalul de 119.520 de angajați şi studenți ai instituțiilor afiliate acesteia, rata de sindicalizare constituind 88%.

Dinamica numărului total al membri­lor de sindicat ai FSEȘ, în anul 2020, spre deosebire de ultimii 5 ani, s-a dovedit a fi ascendentă.  Comparativ cu anul trecut nu­mărul total al acestora a crescut cu 2087 persoane.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand