17 iunie 2024
Chisinau
Social

FSEȘ a lansat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea procesului educațional

Loading
Social FSEȘ a lansat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea procesului educațional
FSEȘ a lansat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea procesului educațional
Vocea poporului

În contextul începerii anului de studii 2021-2022, precum și pen­tru trecerea în revistă a probleme­lor care au apărut în cadrul pro­cesului de învățământ, Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova (FSEȘ) a orga­nizat, recent, un atelier de lucru cu participarea președinților con­siliilor raionale și municipale ale FSEȘ.

Agenda de lucru a cuprins mai multe su­biecte, inclusiv:

Problemele începutului de an școlar 2021-2022 în contextul situației pandemice și acțiunile întreprinse de către FSEȘ pentru protejarea drepturilor membrilor de sindi­cat.

Propunerile CNSM la politica fiscal-salarială și vamală pentru anul 2022 au fost aduse la cunoștință de Sergiu Sainciuc, vi­cepreşedinte al CNSM. Despre aspecte ju­ridice şi practice ale raporturilor de muncă în domeniul educației, precum și despre modificările şi completările la Codul muncii a vorbit Eugeniu Covrig, șeful Departamen­tului juridic al CNSM. Pe marginea metodo­logiei de repartizare a timpului de muncă a vorbit Corina Lungu, consultant principal la Ministerul Educației și Cercetării.

În contextul atelierului de lucru, activul sindical a avut o întrunire de lucru cu Ana­tolie Topală, ministru al Educaţiei şi Cerce­tării. Discuția s-a axat nu doar pe proble­ma depășirii unor situații tensionate în mai multe colective pedagogice, dar și pe o listă de revendicări și probleme ce țin de buna funcționare a sistemului educațional, de asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii/studenții, promovarea unui dialog social care să asigure angajaților din sistem condiții decente de activitate, inclusiv moti­varea angajaților prin salarii.

În cadrul atelierului, activul sindical al FSEȘ și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa unui răspuns din partea autorităților de resort pe marginea declarației și solici­tării FSEȘ referitoare la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publi­că, nr. 60 din 23 august 2021, mai cu seamă, la pct. 6 al acesteia, care impune efectuarea, o dată la 14 zile, a unui test diagnostic la Covid-19 pe banii salariaților. S-a constatat faptul că, potrivit prevederilor legale în vi­goare, inclusiv ale normelor internaționale ratificate de Republica Moldova, măsurile de securitate şi de igienă a muncii nu tre­buie să antreneze nici o cheltuială pentru angajați.

Reprezentanții organelor sindicale din teritoriu au transmis mesajele de indigna­re ale salariaților din învățământ, și anu­me că, în calitate de cei mai mari contri­buabili la Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală, sunt impuși să-și asigure condițiile de muncă din resurse fi­nanciare proprii. Or, aceasta contravine atât prevederilor constituționale, cât și norme­lor dreptului internațional la care Republica Moldova este parte, cerința dată fiind cata­logată drept un abuz din partea angajato­rului, care, în cazul dat, este chiar statul.

Participanții la atelierul de lucru au ve­nit cu un apel către Biroul Executiv al FSEȘ, pentru a interveni repetat către Guvernul Republicii Moldova în vederea asigurării drepturilor și garanțiilor legale ale salariaților din domeniul educației, prin dispunerea efectuării testelor la Covid–19 pe cheltuiala angajatorului.

Sindicaliștii au propus să fie atacat în justiție orice act prin care angajații din învă-țământ vor fi obligați să se testeze din bani proprii pentru depistarea Covid-19, inclusiv din motiv că un salariu de 2-3 mii de lei (în cazul lucrătorilor auxiliari) nu permite aco­perirea costurilor pentru procurarea unor teste de 1,2-1,6 mii de lei! La ora actuală, peste 70% dintre angajații din învățământ s-au vaccinat deja, de aceea, orice act nor­mativ prin care se vrea introducerea testă­rii cu plată va fi considerat atât ilegal, cât și imoral.

S-a atras atenția în mod repetat că poziția expusă de FSEȘ nu poate fi cali­ficată drept o acțiune privind submina­rea vaccinării cadrelor didactice împotriva Covid-19. Dimpotrivă, sindicatul încurajea­ză salariații din mediul educațional să se informeze din surse sigure pentru promo-varea imunizării colective ca factor princi­pal în combaterea pandemiei, pentru reve-nirea la normalitate în procesul educa-țional.

În cadrul discuției cu ministrul Anatolie Topală s-au trecut în revistă revendicări­le FSEȘ pentru anul 2021, înaintate încă în luna februarie 2021, prin Hotărârea Biroului Executiv nr. 6:

 • Majorarea Valorii de Referință în con­formitate cu prognoza valorilor de referință elaborate de Ministerul Finanțelor până în anul 2026;
 • Majorarea cuantumului compensației bănești anuale stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 969/2018 de la 2000 lei la 4000 de lei.
 • Diferențierea retribuirii muncii persona­lului cu studii superioare și studii profesional tehnice postsecundare;
 • Acordarea ajutorului material conform prevederilor Articolului 165 prim din Codul muncii.
 • Stabilirea sporului lunar pentru titlul științific și/sau ştiinţifico-didactic în mă­rime de 2000 de lei pentru personalul din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor habilitat / sau profesor universitar/, profesor cercetător și în mărime de 1000 de lei pentru personalul din dome­niul cercetării și inovării, și din învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor și/sau conferențiar universitar / conferențiar cercetător.

În afară de revendicări, au fost dezbătu­te un șir de probleme, au fost înaintate și propuneri/soluții pentru unele din ele, cum ar fi:

 • Perfecționarea în continuare a dialo­gului social în cadrul comisiei bipartite de consultări și negocieri colective la nivel de ramură MEC – FSEȘ.
 • Există problema școlilor mici, cu până la 100 de elevi, care nu dispun de finanțe suficiente. Pentru moment, în unele din ele s-au format datorii salariale (concediile sunt plătite în proporție de 50%), cadrele didactice nu beneficiază de plățile pentru dirigenție, controlul lucrărilor scrise, pentru performanțe, nu sunt achitate deplasările. În anul 2020, au fost subvenții suplimen­tare din partea statului. Cum se va corecta situația în anul în curs?
 • Revizuirea mecanismului de finanțare a instituțiilor preuniversitare per elev, cu in­dexarea anuală în raport cu rata inflației. A introduce finanțări IET cu formulă per copil.
 • În legătura cu situația pandemică, este necesar a institui în toate instituțiile educaționale funcția de asistent medical, in­diferent de numărul de copii şi elevi.
 • Procesul de formare profesională con­tinuă a cadrelor didactice este necesar a fi perfecționat. Curricula să fie identică pen­tru toate Centrele de formare continuă. Din cauza insuficienței mijloacelor financiare, în unele instituții nu se planifică în bugetul anual surse necesare – 2% pentru achitarea deplasărilor şi a costului cursurilor.

Instituțiile au nevoie de o circulară a mi­nisterului de resort vis-à-vis de problema dată.

 • Învățământul liceal. Inițial, a fost con­ceput ca unul care pregătește elevii pentru continuarea studiilor în învățământul supe­rior, dar pe parcurs, misiunea nu a fost cen­trată pe învățare, ceea ce a dus la pierderea atractivității studiilor liceale din următoarele considerente: limitarea de a alege profilul dorit, dificultăți materiale, multă materie de învățat, frica de a eșua la examenele de BAC, lipsa tehnologiilor informaționale şi comunicaționale moderne şi, nu în ultimul rând, nivelul de pregătire al cadrelor didac­tice. Care este viziunea MEC?
 • În asigurarea protecției sociale a tinerilor specialiști pedagogi se propune a lărgi aria alocării facilităților sociale şi pentru cei care se angajează şi în instituțiile educaționale din municipiile Chișinău şi Bălți, şi în orașe care nu sunt centre raionale. Situația lor este, de asemenea, foarte grea (200 de euro pentru închirierea unui apartament). Se mai propune indexarea indemnizației unice în raport cu inflația, instituirea sistemului de mentorat plătit. (Proiectul Regulamentului respectiv a fost discutat încă în anul 2018).
 • Se propune a revizui curricula pregă­tirii inițiale a cadrelor didactice, astfel încât studentul să fie în școală de la anul întâi (experiența analogică formării medicilor), plasând unele catedre în incinta instituțiilor educaționale.
 • Se propune a revizui organizarea etapei a doua – testarea în cadrul concursului pen­tru ocuparea funcției de director, director adjunct al instituției educaționale.
 • Se atestă dificultăți în utilizarea expre­siilor „anul școlar” și „anul de studii”. Astfel, în Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal se utilizează aceste două noțiuni, ele sunt plasate cu diferite dura­te, unul până la 31 mai, altul – 31 august, fapt care complică angajarea cadrelor di­dactice pe termen determinat (pensionari). Propunere: Ar fi mai corect să se foloseas­că noțiunea de an școlar, care să includă și vacanța de vară.

În finalul activității, s-a propus să se vină cu un Apel către partenerii sociali, către con­ducerea Republicii Moldova, către CNSM, în care să fie punctate principalele cerințe care parvin din organizațiile primare.

 

Ghenadie DONOS, președintele FSEȘ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand