28 iulie 2021
Chisinau
Social

Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări

Loading
Social Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări
Forumul tineretului din FSCRE: între probleme și realizări
Vocea poporului

După o lungă perioadă de pan­demie, timp în care am stat izolați și am comunicat mai mult prin intermediul internetului, tinerii sindicaliști din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică şi Resurse Ener­getice din Republica Moldova s-au întrunit față în față la Foru­mul Comisiei de Tineret a FSCRE. Evenimentul a fost organizat în zi­lele de 18 și 19 iunie, la Institutul Muncii din Chișinău.

Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), prezent la eveniment, a menționat că tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale și sunt promovați activ în cadrul structurilor sindicale de diferite niveluri.

„Este necesar ca, împreună cu partenerii sociali, să punem mai mare accent pe implemen­tarea unor politici naționale de susținere a tinerilor salariați. Vrem ca tinerii să rămână să munceas­că în țară, iar pentru aceasta este nevoie să le oferim salarii decen­te, condiții sigure de muncă, per­spective de dezvoltare, facilități la obținerea unor credite în condiții preferențiale, beneficii stabilite în contractele colective de muncă etc.”, a subliniat liderul sindical.

Margareta Strestian, președintele FSCRE, a relevat, la rândul său, că restricțiile impuse de crizalegată de Covid-19 a determinat aplicarea diverselor metode și forme adaptate situației pandemi­ce.

,,Forumul Comisiei de Tineret din cadrul FSCRE este o experiență acumulată pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe în procesul de instrui­re ce include aspecte teoretice și practice, traininguri de dezvol-tare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale etc.”.

Vadim Borisov, secretar regional Indus­triALL, prezent în format online, a vorbit despre evenimentele și campaniile online desfășurate și despre modul în care Indus­triALL Global Union își sprijină organizațiile afiliate din regiune.

Acesta a făcut o trecere în revistă a unor activități organizate de Uniunea globală de federații sindicale IndustriALL în ultima perioadă pentru tineret, despre probleme la nivel global, precum sunt pandemia de Covid-19 și soluțiile găsite de diferite state pentru a susține populația în această pe­rioadă dificilă. De asemenea, s-a referit și la energia regenerabilă, numită și energia viitorului. Vadim Borisov a apreciat toate măsurile întreprinse de organizațiile afili­ate din Republica Moldova pentru ținerea sub control a situației legate de Covid-19 la locul de muncă, luarea măsurilor nece­sare pentru a proteja sănătatea și veniturile lucrătorilor și pentru a asigura sustenabili­tatea companiilor prin legislație, convenții colective și dialog social.

 

Tinerii reprezintă o prioritate a mișcării sindicale și sunt promovați în structuri de diferite niveluri

 

Alexandru Șevciuc, membru al Consi­liului de administrație al SA „Moldovagaz”, prezent la eveniment, a afirmat că FSCRE contribuie intens la instruirea activului sindical al tuturor structurilor Federației. De asemenea, acesta a apreciat aportul considerabil acordat de Federația Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimi­că şi Resurse Energetice prin acordarea ajutoarelor materiale în perioada pan­demică tuturor persoanelor membri de sindicat în urma infectării cu virusul Covid-19.

Roman Țurcan, președintele Comisiei de Tineret a FSCRE, a relatat despre Con­cursul de lucrări infografice cu genericul „Sindicatul meu”, urmând o prezentare succintă a unuia dintre câștigătorii acestui concurs, Octavian Macovețchi, din cadrul OSP SRL „Ialoveni-Gaz”, absolvent al Școlii Proiectelor.

Participanții la forum, reuniți în trei grupuri de lucru, au fost familiarizați și antrenați pe parcursul instruirii de forma­tori experimentați în domeniu, conform tematicilor. Astfel, tinerii sindicaliști au fost instruiți pe aspectele legate de nego­cierea, elaborarea și încheierea contracte­lor colective de muncă, căpătarea de noi abilități de dezvoltare a dialogului soci­al, pentru negocierile colective în cadrul parteneriatului social, atât la nivel de ra­mură, cât și la nivel de unitate, beneficiile apartenenței la sindicat – motivație, avan­taje, așteptări – aspecte ce țin de politica informaționala. De asemenea, s-a vorbit despre promovarea sindicatelor în mediul online și mass-media etc.

De menționat faptul că, în cadrul Fo­rumului, tinerii sindicaliști au adoptat cu unanimitate de voturi Rezoluția Forumu­lui Comisiei de Tineret a FSCRE.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și