22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Femeile cu copii mici, protejate de legislație și de sindicate

Loading
Cetăţeanul şi legea Femeile cu copii mici, protejate de legislație și de sindicate
Femeile cu copii mici, protejate de legislație și de sindicate
concediu-materniate

Foto: semneletimpului.ro

 

Soția mea este în concediu pentru creșterea copilului până la trei ani și urmea­ză să nască două fete ge­mene. Spuneți-mi, vă rog, ce drepturi social-econo­mice am eu și soția mea ca părinți cu trei copii?

 

Grigore Istrate, Chișinău

 

În conformitate cu prevede­rile art. 16 din Legea privind in­demnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte pre­staţii de asigurări sociale nr. 289 din 22.07.2004, asiguratele, so­ţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele cu drept la ajutor de şomaj care s-au aflat în evidență în instituţiile medico-sa­nitare din Republica Moldova au dreptul la concediu de maternita­te şi beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Indemnizația de maternitate, în cazul sarcinii cu doi gemeni, se acordă integral la a 30-a săptămâ­nă de sarcină, pe o perioadă  de 140 de zile calendaristice în cuan­tum de 100% din baza de calcul. E de menționat faptul că femeile asigurate au dreptul la indemni­zaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

De asemenea, conform art. 18 din legea menţionată, persoanele asigurate pot beneficia de con­cediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, beneficiind de o indemnizaţie în cuantum lunar de 30% din baza de calcul, dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil.

De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: 

unul dintre pă­rinţi sau o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilu­lui, precum şi tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare.

În temeiul subpunctului 1) al pct.7 din Hotărârea Guvernului cu privire la indemnizaţiile adre­sate familiilor cu copii nr. 1478 din 15.11.2002, persoana asigu­rată/neasigurată este în drept să beneficieze de indemnizaţia unică la naşterea copilului, care se stabileşte mamei şi constituie în cazul celei de-a doua naştere a soţiei – 3400 lei pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor.

 

Și tații pot beneficia de concediu la nașterea copilului

 

De asemenea, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsă­torie are dreptul la o scutire supli­mentară de 10128 de lei anual sau 15060 de lei, după caz, cu condi­ţia că soţia/soțul nu beneficiază de scutire personală.

Totodată, în cazul dumnea­voastră, sunteți în drept de a be­neficia și de scutire de 2256 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie 10.128 de lei anual.

Conform prevederilor alin. (4) al art. 121 din Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003, unuia dintre părinţi care au doi şi mai mulţi copii de până la 14 ani (sau un co­pil invalid) li se acordă un conce­diu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de patru zile ca­lendaristice.

Este de menţionat faptul că, la 26.06.2015, partenerii sociali din Moldova au încheiat Convenția colectivă (nivel național) pentru aprobarea modificărilor şi com­pletărilor ce se operează în Con­venţia colectivă (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, prin care a fost introdus art.111, care prevede acordarea pentru tatăl copilului a unui concediu pater­nal,  cu menţinerea salariului me­diu, pentru o durată de trei zile ca­lendaristice. Concediul menționat se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului.

Totodată, suplimentar la drep­turile enumerate, convențiile co-

lective la nivel ramural și contrac­tele colective de muncă pot preve­dea garanții superioare celor pre­văzute de legislația națională.

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand