14 iunie 2024
Chisinau
Social

Federația „SindLUCAS”, la vârsta realizărilor și a împlinirilor

Loading
Social Federația „SindLUCAS”, la vârsta realizărilor și a împlinirilor
Federația „SindLUCAS”, la vârsta realizărilor și a împlinirilor
Vocea poporului

La 19 decembrie 2002, în incinta Institutului Muncii al Sindicatelor, și-a ținut lucrările Congresul de constituire a Sindi­catului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Coope­raţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova.

Fondatorii Sindicatului au fost organizațiile sindicale din comerț, alimentația publica, cooperația de consum, servicii de transport din mun. Chișinău, raioanele Strășeni și Edineț.

Congresul a aprobat decizia de afiliere a noului sindicat la Confederația Sindicatelor din Republica Moldova și la Organizaţia Inter­naţională a Angajaţilor din Ramura Alimentară şi Tutungerie, Agricultură, Restaurante şi Ho­teluri, Alimentaţia Publică şi Ramuri Conexe (IUF).

Întemeierea Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din R. Moldova a avut loc în condiţii destul de complicate.

Delegații la Congresul de constituire și-au exprimat ferma lor convingere că apariția Sindicatului proaspăt fondat va marca începu­tul unei etape calitative noi pentru mișcarea sindicală din Moldova.

Primul lucru la care țin foarte mult și pen­tru care mulțumesc membrilor de sindicat din componența „SindLUCAS” (din luna mai 2017 – Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova („SindLUCAS”), este despre solida­ritatea pe care au demonstrat-o în perioade­le cele mai grele, complicate și captivante în același timp, cu multiple încercări, speranțe şi realizări.

Evidențiez aici pe cei care au stat la baza constituirii Sindicatului „SindLUCAS”: Anastasia Roman, Valentina Dănilă, Vasile Grosu, Elena Nedov, Eugenia Popov, Clara Roibu, Svetlana Buruiană, Nina Volea, Maia Lazarev, Galina Guțu, Victoria Madan ș. a.

Le suntem recunoscători pentru încrede­rea şi pentru colaborarea excelentă de până acum.

Aduc mulțumiri membrilor de sindicat și liderilor sindicali care pe parcursul acestor ani au activat cu mult suflet şi dăruire de sine: Eugenia Carpov (regretata), Vasile Pojoga, Claudia Botnaru, Zinaida Sîrbu, Ludmila Co­cerva, Valeriu Furdui, Ludmila Cobzac, Vera Ursu, Alexandr Meleșco, Natalia Trifaniuc, Ve­ronica Munteanu, Diana Romanciuc, Valentina Manea, Ludmila Moşanu, Ecaterina Cornienco, Tudor Spoialo, Gheorghe Falcă etc.

Împreună cu echipa am stabilit sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare, ceea ce ne-a oferit posibilitatea unor bogate schimburi de informaţii, de idei, de experienţă, pe baza cărora am reuşit să rezolvăm o serie de pro­bleme legate de specificul activităţii noastre sindicale.

Ca să apreciem just îndelungatul traseu al dezvoltării Federației Sindicale „SindLUCAS” din 2002 încoace, trebuie să evidențiem pro­blemele primordiale cu care s-a confruntat sindicatul și reușitele obținute.

Una dintre problemele primordiale cu care ne-am confruntat a fost imixtiunea orga-nelor publice locale în activitatea sindicatului.

Imixtiunile care au avut loc în R. Moldova au determinat Sindicatul „SindLUCAS” să depună plângere la Comitetul pentru Libertatea Sin­dicală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii împotriva statului Republica Moldova, referi­tor la faptele de încălcare a drepturilor sindi­cale şi de amestec flagrant în activitatea cen­trelor sindicale. Mesajul nostru a fost susținut de Organizaţia Internaţională a Angajaţilor din Ramura Alimentară şi Tutungerie, Agricultură, Restaurante şi Hoteluri, Alimentaţia Publică şi Ramuri Conexe (IUF).

Rezoluția privind încălcarea drepturilor sin­dicale și amestecul organelor de stat ale Re­publicii Moldova în activitățile sindicatelor a fost susținută de delegații la Congresul 25 al IUF (2007).

Au fost înregistrate şi cazuri de implicare în activitatea organizaţiilor membre a repre­zentanţilor procuraturii, până şi a unui poli­ţist de sector. Cel din urmă a solicitat de la liderul organizaţiei sindicale diferite informaţii ce ţin de activitatea organizaţiei sindicale de la constituire până la desfăşurarea alegerilor, despre venitul şi cheltuielile organizaţiei. Doar după implicarea directă a Federaţiei Sindicale „SindLUCAS” au încetat controalele în organi­zaţia sindicală respectivă.

Reprezentarea în instanţă a membrilor de sindicat a constituit o axă prioritară a acti­vităţii Sindicatului „SindLUCAS”.

Litigiile membrilor de sindicat cu angajato­rii lor au fost susţinute în faţa instanţelor de judecată competente, organizaţia mobilizân­du-şi toate resursele ori de câte ori membrii de sindicat au avut nevoie, până la pronunţa­rea soluţiilor irevocabile.

În anii 2007-2011, Sindicatul „SindLUCAS” s-a implicat activ în vederea evitării concedie­rilor colective care urmau să afecteze membrii de sindicat, iar mai apoi, prin conciliere, am reuşit anularea concedierilor colective dispuse de factorii de decizie şi reintegrarea în muncă a salariaţilor concediaţi.

În vederea respectării prevederilor legale, a reglementării unor situaţii concrete, a sem­nalizării problemelor membrilor de sindicat, Federaţia „SindLUCAS” a recurs la interpelarea conducătorilor întreprinderilor prin scrisori, petiţii, demersuri iniţiate în interesul membri­lor săi de sindicat.

De exemplu, la demersul administrației unei instituții de stat, Sindicatul „SindLUCAS” nu a dat acordul la concedierea angajaţilor, pentru că administraţia nu a respectat reglementările ce ţineau de Codul muncii şi Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi sta­tutul funcţionarului public.

Sindicatul „SindLUCAS” a fost alături de membri de sindicat şi în alte cazuri, când a fost necesară implicarea, astfel au fost abor­date problemele transportului ilegal, anularea taxei locale lunare în mărime de 500 de lei de la organizaţiile cu regim de taxi etc.

În scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale mem­brilor de sindicat, „SindLUCAS” a înaintat pro­puneri de modificări ale unor acte normative, cum ar fi proiectul legii cu privire la zilieri, argumentând  că acest act ar putea duce la o creștere mai mare a angajării informale și ocazionale, la discriminarea unui anumit grup de salariaţi, la distrugerea de locuri de mun­că permanente și sezoniere și la excluderea unui număr mare de salariaţi din sistemul de protecție socială şi de asigurare medicală exis­tent.

Federaţia Sindicală „SindLUCAS” a argu­mentat în demersurile adresate factorilor de decizie că introducerea unui regim fiscal de­osebit pentru lucrătorii din domeniul trans­portului de călători în regim taxi este inopor­tună şi contravine principiului de impozitare care prevede echitatea fiscală – tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii similare.

Federaţia „SindLUCAS” a fost îngrijorată de incertitudinea privind plata premiului anual salariaţilor din sectorul bugetar pentru rezul­tatele activității în anul 2020.

Am susţinut adresarea CNSM privind implicarea premierului din acea vreme în soluționarea problemei enunțate pentru urgentarea rectificării Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurând alocarea mijloa­celor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul buge­tar pentru rezultatul anilor 2020 și 2021.

sindicate.md

„SindLUCAS” a participat la mitingurile de protest organizate de CNSM, a susţinutacţiunile de solidaritate cu sindicaliştii din țară.

Problemele recrutării şi creării de noi orga­nizaţii sindicale au fost puse în discuţie la con­sfătuirile cu membrii consiliilor teritoriale, cu liderii şi activiştii sindicali din teritoriu, precum şi în cadrul altor activităţi desfăşurate la nivel naţional–ramural.

În pofida măsurilor întreprinse pentru re­crutare, Sindicatul „SindLUCAS” a suferit pier­deri, din cauza reducerii numărului de sala­riaţi din unităţile economice, exodului masiv al populaţiei peste hotare, încetării activităţii organizaţiilor sindicale în legătură cu lichida­rea, reorganizarea şi falimentarea agenţilor economici, urmare a consecințelor pandemiei de Covid-19.

Calea aleasă de Sindicatul „SindLUCAS” pentru promovarea politicii sale educaţionale a fost inspirată din practica altor centre sindi­cale naţionale şi internaţionale care consideră cunoaşterea drept putere de cea mai înaltă calitate, iar investiţiile în instruire şi educaţie – cele mai benefice.

În perioada 2002-2006, au fost instruiți 15 formatori sindicali, care au avut posibili­tatea să treacă mai multe trepte, începând cu metode în educaţia adulţilor sindicalişti, co­municarea în sindicate, până la utilizarea cal­culatorului în activităţi de birou.

Tot în acest an, membrii de sindicat au par­ticipat la seminare cu genericul „Recrutarea sindicală în condiţiile economiei informale”, organizate în cadrul campaniei de diminuare a economiei informale „Muncă legală – bogăţie în ţară”.

Sindicatul „SindLUCAS” a acumulat o anu­mită experienţă în domeniul activităţii edu­caţionale. Obiectivele de bază ale procesului educaţional al Sindicatului „SindLUCAS” au fost și sunt direcţionate spre schimbarea men­talităţii salariaţilor, oferindu-le posibilitatea de a acumula cunoştinţe.

Un rol important au avut şi seminarele or­ganizate în comun cu Institutul Muncii în do­meniul instruirii de formare profesională su­plimentară „Parteneriat social în sfera muncii”, cu Institutul Global al Muncii (GLI) şi WIEGO, cu tema „Recrutarea şi protecţia lucrătorilor informali”. Un rol important au avut seminare­le organizate împreună cu Federaţia Sindicală „Moldova Business-Sind”.

De notat că am simțit în permanență spri­jinul CNSM. Raporturile sindicatului nostru cu CNSM pot fi caracterizate drept normale. Am militat pentru transparenţă şi normalitate în relaţiile cu CNSM, facem totul ca să ne achi­tăm cu brio de sarcinile statutare ce revin Sin­dicatului „SindLUCAS” în calitate de membru al CNSM.

În ceea ce privește relația cu Organiza­ţia Internaţională a Angajaţilor din Ramura Alimentară şi Tutungerie, Agricultură, Resta­urante şi Hoteluri, Alimentaţia Publică şi Ra­muri Conexe (IUF), la care „SindLUCAS” este afiliat, este demnă de menţionat permanenta legătura cu reprezentanţii acestei organizaţii, contribuind în felul acesta la asigurarea unei participări active a reprezentanţilor noştri la cele mai importante evenimente şi manifestări sindicale internaţionale.

Informarea membrilor de sindicat des­pre activitățile organizate de Sindicatul „SindLUCAS” au fost reflectate în emisiunea „Dialog social” la postul tv „Moldova 1” , în paginile săptămânalului „Vocea poporului” şi plasate pe pagina web a CNSM.

Federaţia Sindicală „SindLUCAS” şi Asocia­ţia Patronală din Comerţ, Hoteluri, Restauran­te şi Catering din R. Moldova au constituit, în mai 2018, Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în comerţ, hoteluri şi restauran­te (CSFPCHR). În perioada anilor 2018-2021, CSFPCHR a implementat 7 proiecte, finanţa­te de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale de atunci.

În prezent, din componența Federaţiei „SindLUCAS” fac parte membri de sindicat din comerţ, alimentaţia publică, cooperaţia de consum, transport, administraţia publică lo­cală şi servicii. Pentru atragerea și menținerea tinerilor în sindicat, la ultimul Congres, care a avut loc pe 4 mai 2022, în organele de condu­cere au fost alese cadre tinere, cu viziuni noi. În funcția de președinte a fost aleasă Diana Romanciuc, iar ca vicepreședinți – subsemnata și Valeriu Furdui.

Cel mai mare câştig al muncii noastre co­mune este prestigiul şi respectul de care se bucură Federaţia „SindLUCAS”, credibilitatea câştigată prin apărarea intereselor membrilor noştri de sindicat.

Stimați colegi! Le mulțumesc tuturor mem­brilor de sindicat care ne-au susținut în toată această perioadă și au fost alături de noi cu ocazia diferitelor acțiuni sindicale. Așa să ne ajute Dumnezeu și în continuare.

 

Valentina CHIRIAC, vicepreședinte al Federației Sindicale „SindLUCAS”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand