8 august 2022
Chisinau
Social

Federația „Sindindcomservice” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani

Loading
Social Federația „Sindindcomservice” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani
Federația „Sindindcomservice” și-a trasat prioritățile pentru următorii cinci ani
Vocea poporului

Pe 27 noiembrie curent, în incinta Casei Sindicatelor, și-a desfășurat lucrările Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” din Moldova. La lucrările Congresului au participat dele-gați, reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre, invitați.

Ramura servicii sociale este, precum se știe, un domeniu important din viața societății ce vizează bunăstarea și cali­tatea vieții cetățenilor. În prezent peste 15 mii de salariați din ramură sunt membri ai Federației „Sindindcomservice”.

La activitate au fost prezenți, printre invitați, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Mihai Severovan, președintele Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova.

În cadrul Congresului a fost prezen­tat Raportul de activitate al Consiliului Federației Sindicatelor „Sindindcomser­vice” pentru perioada 2015-2020, au fost alese organele de conducere și s-au tra­sat obiectivele strategice pentru următorii cinci ani.

Preşedinta Federaţiei „Sindindcomser­vice”, Ana Selina, a menționat, în rapor­tul prezentat, că pe parcursul activității‚ datorită colaborării strânse cu partenerii sociali, au fost întreprinse acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor ce țin de securi­tatea și sănătatea în muncă în organizațiile din ramură, pentru majorarea salariilor, precum și pentru apărarea drepturilor și intereselor de muncă ale membrilor de sindicat.

„Consiliul Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Sfera Deservirii Sociale și Pro­ducerii de Mărfuri „Sindindcomservice” și membrii organizațiilor acesteia au par­curs, în anii de după Congresul VI, o cale grea, dar plină de conținut, de luptă pen­tru drepturile și interesele membrilor de sindicat, ale angajaților din gospodăriile comunale și de la întreprinderile care pre­stează alte servicii, în condiții de instabili­tate a structurilor de stat și imperfecțiune a administrațiilor. Din acest motiv, a deve­nit și mai dificilă soluționarea multor pro­bleme economice în ramură, respectiv, și a celor sociale, abordate în mod înteme­iat de Federația de ramură”, a menționat Ana Selina.

 

Au fost adoptate măsuri de răspuns adecvate la provocările timpului

 

Ea a relevat în același context că, spre sfârșitul perioadei de dare de seamă, la problemele existente s-au adăugat și cele legate de situația epidemiologi­că excepțională, care a afectat întreaga lume. Iar toate aceste dificultăți au avut drept consecință faptul că nu au fost po­sibile contacte mai strânse cu colectivele, au avut un impact asupra regimului de lu­cru, conducând la diminuarea veniturilor angajaților, asupra dezvoltării economi­ei țării în ansamblu, ceea ce a influențat serios, în ultimă instanță, asupra vieții și sănătății cetățenilor.

În aceste condiții, eforturile Consiliului Federației au fost orientate spre căuta­rea unor măsuri de răspuns adecvate la provocările timpului, stabilirea sarcinilor imediate și a obiectivelor pe termen lung, a formelor și metodelor acceptabile pen­tru soluționarea problemelor actuale ale membrilor de sindicat.

Printre acestea se numără un spectru larg de chestiuni ce țin de protecția social-economică și juridică a membrilor de sin­dicat, crearea unui regim și a unor condiții de muncă ce nu ar diminua nivelul de trai și bunăstarea angajaților – asigurarea unui salariu decent, achitat la timp, revizuirea acestuia în funcție de inflație și, ceea ce e deosebit de important, crearea unor locuri de muncă de calitate și în deplină securi­tate.

„Ținând seama de lipsa unui organ spe­cializat privind administrarea acestei ra­muri importante în plan social și de faptul că întreprinderile gospodăriei comunale sunt, în principal, municipale, adesea tre­buie să conlucrăm cu autoritățile publice locale. Iar acestea adesea încalcă prevede­rile Legii cu privire la întreprinderile muni­cipală/de stat, se amestecă permanent în statele de personal și în salarizare, nu în­totdeauna își întemeiază numirile în funcții de conducere, manifestă prea puțină gri­jă pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a populației rurale în conformitate cu Concepția privind regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de cana­lizare.

Apreciind înalt insistența și fermitatea președintelui comitetului sindical, aș vrea să subliniez, în același timp, că acestuia i se acordă asistență, consultanță. Președintele Consiliului Federației a participat în repe­tate rânduri la negocierile cu administrația, în acest sens ne-a ajutat juriștii sindicate­lor”, a relevat liderul sindical.

Ana Selina a adăugat că în cei cinci ani care au trecut de la congresul precedent au fost soluționate în jur de 2,5 mii de ape­luri individuale și 30 de conflicte colective de muncă. Cele mai frecvente subiecte ale plângerilor vizează întârzierea salariului, iar adesea retribuția diminuată, refuzul an­gajatorilor de a remunera zilele de sărbă­toare, concedierea pensionarilor sau tran­sferul neîntemeiat al acestora la o muncă mai prost plătită fără acordul lor, anularea sporurilor pentru vechime în muncă etc.

 

Lupta pentru drepturile membrilor de sindicat a făcut un salt calitativ

 

De multe ori, angajații au pus la îndo­ială legalitatea sancțiunilor disciplinare, acordarea concediilor fără a se ține sea­ma de doleanțele angajatului și lipsa unui grafic al concediilor, precum și nerespec­tarea de către angajatori a condițiilor sti­pulate în contractele colective de muncă. S-au înmulțit cazurile de persecutare a activiștilor și liderilor comitetelor sindicale. Consiliul Federației a fost nevoit să se im­plice în repetate rânduri în situații compli­cate și uneori controversate, să soluționeze conflicte, pentru a nu se ajunge la protes­te, care nu întotdeauna dau rezultate, să obțină decizii care să răspundă intereselor angajaților membri de sindicat.

Consiliul Federației desfășoară o muncă permanentă pentru a obține rezultate în urma dialogului social la nivel de ramură și de organizații sindicale. Lupta pentru drepturile angajaților a făcut un salt cali­tativ odată cu lansarea, în 2018, de către CNSM, a campaniei „Contractul colectiv de muncă – garanția drepturilor tale”. Au fost organizate seminare zonale, elabora­te materialele metodice corespunzătoare, modelul contractului colectiv de muncă, un pliant despre drepturile comitetelor sindicale și ale liderilor lor în reglementa­rea raporturilor juridice de muncă, care au dat rezultate.

„Sindicatele au obținut ca, la inițiativa lor, ținând seama de rata inflației, Guver­nul stabilește cel mai înalt salariu minim garantat. În mod corespunzător, se recal­culează remunerarea tuturor categoriilor de angajați, lucru prevăzut în Contractul Colectiv din ramura noastră. Remarcăm cu satisfacție că în perioada care a trecut de la Congresul VI salariul în ramura gos­podăriilor comunale a crescut cu 162,8%”, a conchis președinta Federației „Sindind­comservice”.

Pe lângă problemele stringente dez­bătute, delegații la congres au discutat și chestiuni organizatorice. În urma vo­tului, delegații au reales-o în funcția de președinte pe Ana Selina, iar Ecaterina Manastîrschi a fost aleasă în calitate de vicepreședinte al Federației „Sindindcom­service”.

Pentru următoarea perioadă, sindicaliștii își propun să contribuie în continu­are la apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, dezvoltarea relațiilor la nivel bipartit, atragerea noilor mem­bri de sindicat, susținerea salariaților care activează în condiții de muncă nocive, respectarea cerințelor în domeniul se-curității și sănătății în muncă, vor organiza activități de instruire a activului sindical, vor promova interesele tinerilor salariați și drepturile femeilor.

Totodată, în cadrul Congresului a fost aleasă o nouă componență a Comisiei de Cenzori și s-au validat împuternicirile mem­brilor Consiliului Federației. La lucrările Congresului s-au examinat și aprobat mo­dificările cu privire la Statutul Federației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor