26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Dreptul salariaţilor la un proces echitabil, corect şi cu o durată rezonabilă

Loading
Fără categorie Dreptul salariaţilor la un proces echitabil, corect şi cu o durată rezonabilă
Dreptul salariaţilor la un proces echitabil, corect şi cu o durată rezonabilă

 

 

sedinta

Foto: vocea.md

Dreptul muncii şi al asigurărilor sociale a devenit, în ultimii 30-40 de ani, tot mai complex şi mai important şi are un caracter special. În opinia lui Ovidiu Jurca, specialist superior în domeniul activităţii cu salariaţii în cadrul Biroului Internaţional al Muncii de la Budapes­ta, în societăţile democratice consolidate, materiile cu un grad înalt de particularitate necesită o abordare jurisdicţională specializată, nu excepţională.

 

Astfel, în statele europene, comerţul, transportul maritim, protecţia minorilor, contenciosul administrativ şi, nu în ulti­mul rând, relaţiile de muncă şi asigurările sociale au dobândit un tratament juridic specializat, prin înfiinţarea şi funcţiona­rea instanţelor de judecată specializate, cu atribuţii clare, proceduri şi grade de ju­risdicţie bine precizate. Aceste instanţe au un caracter permanent, dispun de perso­nal specializat şi funcţionează ca entităţi separate în cadrul organizării judiciare a fiecărei ţări sau ca instanţe specializate în cadrul tribunalelor şi curţilor de apel.

În cadrul garantării accesului liber la justiţie al cetăţenilor şi al dreptului acesto­ra la un proces echitabil, corect şi intr-un termen rezonabil, aceste instanţe asigură materializarea drepturilor respective. Este vorba despre celeritatea soluţionării prici­nilor şi de apropierea sediului instanţelor de domiciliul petenţilor. Specializarea în materie a completelor de judecată este una dintre garanţiile solide în scopurile menţionate mai sus.

 

Nevoia de statistici

 

Pentru a determina dacă valorificarea productivă a justiției din Republica Mol­dova necesită instituirea de tribunale ale muncii trebuie să existe statistici. Rolul acestora este de a oferi date privind nu­mărul de pricini legate de litigii de muncă şi asigurări sociale depuse spre judecare în instanţele comune.

Pe lângă valorile cantitative, datele statistice vor arăta şi anumite tendinţe în această materie, ce vor sta la baza structu­rării răspunsului la această problemă.

„În contextul globalizării şi al racordă­rii crescute ori crescătoare a Republicii Moldova la spaţiul european, alinierea abordării instituţionale privind răspunsul sistemului judiciar la „provocările” în creş­tere este un alt argument deloc de neglijat privind nevoia de instanţe specializate în domeniile menţionate şi al muncii, în mod special”, a subliniat Ovidiu Jurca.

 

Aspectul financiar

 

În materie de abordare bugetară, ches­tiunea ţine exclusiv de voinţa politică a decidenţilor, bazată pe o consultare largă a partenerilor sociali şi a tuturor părţilor interesate. Pasul următor îl reprezintă o planificare riguroasă şi realistă a alocării resurselor, ceea ce ar însemna că nimeni nu cere totul, aici şi acum, ci este acceptată o abordare treptată cu paliere de evaluare periodică şi ajustare a eforturilor financi­ar-bugetare şi organizatorice.

 

Tipuri de tribunale

 

Politica Organizaţiei Internaţionale a Muncii în materie de opţiuni ale politicilor nu este de a recomanda o anume cale sau soluţie. În decursul anilor, la dispoziţia constituenţilor au fost puse diverse expe­rienţe pozitive pe fundalul unor principii acceptate şi promovate de instrumentele acestei organizaţii.

În cazul de faţă ar fi hazardat să se afir­me că un model sau altul ar fi cel mai bun şi obligatoriu de urmat. Modelele de tri­bunale, cum ar fi cel suedez, japonez sau britanic, sunt totuşi ale unor state cu o so­lidă şi lungă tradiţie democratică.

 

Strategie şi acţiuni

 

În opinia lui Ovidiu Jurca, Republica Moldova ar trebui să adopte o soluţie pen­tru această chestiune bazată, la etapa ini­ţială, pe definirea unei strategii pe termen mediu privind înfiinţarea şi funcţionarea jurisdicţiei muncii şi a asigurărilor socia­le. Evident că această strategie trebuie să fie bazată pe o cuprinzătoare consultare a partenerilor sociali şi a corpului magistra­ţilor.

De asemenea, va fi necesară selecta­rea şi pregătirea unui corp restrâns, la început, de judecători, personal auxiliar şi reprezentanţi ai partenerilor sociali, în vederea încadrării în aceste instanţe. La acest efort ar putea să-şi aducă o anumi­tă contribuţie şi Centrul Internaţional de Pregătire de la Torino al Organizaţiei In­ternaţionale a Muncii.

Totodată, în legislaţia Republicii Mol­dova ce ţine de organizarea judiciară vor trebui adoptate modificări care să susţină aceste eforturi.

 

Instanţele specializate

 

Concomitent, ar urma să fie înfiinţate, la început, complete specializate pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi asigu­rări sociale pe lângă tribunalele teritori­ale existente.

În aceste complete vor fi încadraţi ju­decători de carieră (câte doi pentru fieca­re complet), personal auxiliar şi câte doi asistenţi judiciari (auditori de justiţie) propuşi de partenerii sociali, validaţi tri­partit la nivel naţional şi numiţi de mi­nistrul Justiţiei. Asistenţii se vor supune doar legii, vor avea drepturile şi obliga­ţiile judecătorilor şi procurorilor de la nivelurile respective şi se vor bucura de stabilitate pe durata mandatului.

Stagiul efectuat în aceste poziţii va con­stitui vechime în magistratură. În acelaşi timp, statutul asistenţilor judiciari (au­ditorilor de justiţie) va fi reglementat în cadrul legislaţiei de organizare judiciară.

Toate aceste măsuri sunt simple pro­puneri şi va trebui să se găsească cea mai buna cale, prin dialog social responsabil, pentru atingerea unui scop strategic: înfi­inţarea şi funcţionarea în Republica Mol­dova a unei jurisdicţii moderne a muncii şi a asigurărilor sociale, ca garanţie spe­cializată a parcursului european al tării, a mai concretizat Ovidiu Jurca.

 

Iniţiativă sindicală

 

Ideea instituirii în ţara noastră a unor instanţe specializate în examinarea cau­zelor de muncă, precum şi a creării unor comisii pentru soluţionarea prealabilă a litigiilor individuale de muncă în cadrul unităţilor a fost dezbătută la un seminar, organizat la finele anului trecut de Fede­raţia „Sindicons”. La întrunire au parti­cipat reprezentanţi ai tuturor părţilor in­teresate, care s-au pronunţat în favoarea instituirii instanţelor specializate.

Ulterior, Federaţia „Sindicons” a lansat o iniţiativă privind crearea unui grup de lucru pentru elaborarea propunerilor ne­cesare în acest scop, din care să facă parte reprezentanţi ai tuturor partenerilor de dialog social tripartit de nivel naţional.

Crearea unui grup de lucru pentru ela­borarea de propuneri în vederea instituirii în ţara noastră de instanţe specializate în soluţionarea litigiilor şi conflictelor colec­tive de muncă urmează a fi solicitată în cadrul unei viitoare şedinţe a Comisiei na­ţionale pentru consultări şi negocieri, de reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

O hotărâre în acest sens a fost luată în cadrul ultimei şedinţe din 2014 a Co­mitetului Confederal al CNSM. Conform deciziei respective, reprezentanţii sindica­tului vor propune, de asemenea, ca prima şedinţă a grupului de lucru în cauză să fie convocată de Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective nu mai târziu de finele lunii ianuarie 2015.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor