24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dreptul salariaţilor la grevă, apărat de sindicatele din întreaga lume

Loading
Без рубрики Dreptul salariaţilor la grevă, apărat de sindicatele din întreaga lume
Dreptul salariaţilor la grevă, apărat de sindicatele din întreaga lume

 

 

dreptul-la-greva

Foto: vocea.md

Reprezentanţii sindicate­lor din ţara noastră s-au ală­turat acţiunii globale pentru apărarea dreptului salariaţi­lor la grevă. Acţiunea a fost desfăşurată, pe 18 februarie, la îndemnul Consiliului Ge­neral al Confederaţiei Inter­naţionale a Sindicatelor, sub genericul „Nu atingeţi drep­tul la grevă!”.

 

Secretarul confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Nicolae Suruceanu, a men­ţionat, în cadrul unei întru­niri organizate miercuri la Institutul Muncii din Chişi­nău, că în prezent grupuri de angajatori din întreaga lume încearcă să submineze drep­tul salariaţilor la grevă.

Acest drept constituie o bază puternică şi esenţială a democraţiei şi a justiţiei economice şi asigură posibi­litatea ca, atunci când anga­jatorii refuză să negocieze, angajaţii să poată suspenda activitatea de muncă pentru a echilibra preponderenţa şi privilegiul unei minorităţi şi forţa acţiunii colective.

Aproape toate ţările lumii recunosc faptul că muncito­rii au dreptul de a declanşa greve. Cu toate acestea, după 50 de ani de la recunoaşte­rea juridică internaţională a dreptului la grevă, anga­jatorii încearcă să distrugă legislaţiile naţionale care ga­rantează acest drept juridic fundamental. În acest fel, se doreşte ca forţa de muncă din întreaga lume să devină vulnerabilă şi pasivă şi să fie polarizat pentru totdeauna raportul de forţe la locul de muncă şi în societate.

Astfel, angajatorii au încercat să restricționeze procedurile Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii prin încercările de a bloca deciziile OIM privind problemele esenţiale în ceea ce priveşte protecția lucră­torilor. Conform Constituţiei OIM, dacă un diferend între angajatori, muncitori şi guverne nu poate fi aplanat la OIM, Curtea Interna­ţională de Justiţie trebuie să fie invitată să se pronunţe asupra liti­giului. Cu toate acestea, grupurile de angajatori încearcă să blocheze statul de drept şi se opun CIJ.

 

g_cnsm

Dacă dreptul la grevă ar fi suprimat, am deveni cu toţii sclavi, ceea ce nu vom permite să se întâmple

 

Multe guverne acceptă cererea mişcării sindicale privind respec­tarea Constituţiei OIM şi prezen­tarea problemei în faţa CIJ, dar sunt şi dintre acelea care o amână. În consecinţă, sindicatele cheamă aceste guverne să-şi justifice neres­pectarea dreptului internaţional şi a rolului crucial al OIM.

Reprezentanţii sindicatelor avertizează că, dacă angajatorii îşi ating scopul, toate drepturile obţi­nute pentru forţa de muncă – orar de muncă rezonabil, salarii echita­bile, sărbători şi zile de odihnă, să­nătate şi securitate la locul de mun­că, protecţie împotriva exploatării şi discriminării – vor fi în pericol.

Participanţii la întrunirea de miercuri au fost informaţi că textul îndemnului, care a fost remis de Consiliul General al Confederaţi­ei Internaţionale a Sindicatelor, a fost adus la cunoştinţa tuturor cen­trelor sindicale naţional–ramurale, Consiliului de Femei şi Consiliului de Tineret al CNSM. Experţii sin­dicali au evidenţiat faptul că Legea Supremă a ţării noastre recunoaşte dreptul la grevă şi prevede că „le­gea stabileşte condiţiile de exerci­tare a dreptului la grevă, precum şi răspunderea pentru declanşarea nelegitimă a grevei”.

Cu toate acestea, nu există o lege specială care ar constitui mecanis­me de realizare a dreptului consti­tuţional la grevă al salariaţilor. Re­alizarea acestui drept doar la nivel de unitate este reglementată, într-o anumită măsură, de Codul muncii. În corespundere cu acelaşi cod, la nivel de ramură, teritorial şi naţi­onal, declanşarea şi desfăşurarea grevelor poate avea loc în confor­mitate cu prevederile Convenţiei colective de nivelul corespunzător.

De când a fost elaborat Codul muncii, din 2003, partenerii so­ciali nu au reuşit să elaboreze o convenţie colectivă care să prevadă procedura de organizare şi desfă­şurare a grevelor la nivel de ramu­ră, teritorial şi naţional. Din acest motiv, declanşarea şi desfăşurarea grevelor la aceste niveluri a devenit imposibilă.

În acelaşi timp, Codul muncii li­mitează participarea la grevă a sa­lariaţilor din unităţile cu flux conti­nuu de activitate.

Reprezentanţii sindicatelor au constatat că, în ultimii ani, nu au fost înregistrate cazuri concrete de violare a dreptului salariaţilor mol­doveni de a desfăşura greve. Tot­odată, Guvernul de la Chişinău şi Confederaţia Naţională a Patrona­tului din Moldova nu au întreprins acţiuni care ar submina dreptul la grevă, recunoscut prin Constitu-ţie.

În acest context, CNSM a îna­intat propuneri concrete, în forma unui proiect de lege privind solu­ţionarea conflictelor colective de muncă, în scopul perfecţionării legislaţiei naţionale în domeniu, inclusiv ce ţine de dreptul la grevă. Aceste propuneri ale sindicatelor constituie obiectul discuţiilor din cadrul unui grup de lucru tripartit, care, la rândul său, urmează să în­ainteze Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective so­luţii concrete în acest sens.

Participanţii au făcut un schimb de opinii pe marginea mai multor încercări ale salariaţilor din ţara noastră de a declanşa greve. În context, a fost evidenţiat faptul că acest drept poate fi un instrument eficient de apărare a drepturilor şi intereselor muncitorilor doar atunci când întregul proces este gestionat de persoane cu experien­ţa şi cunoştinţele necesare şi când sunt respectate procedurile legale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand