13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Două şcoli de meserii din țară vor pregăti specialişti pentru întreprinderile avicole

Loading
Social Două şcoli de meserii din țară vor pregăti specialişti pentru întreprinderile avicole
Două şcoli de meserii din țară vor pregăti specialişti pentru întreprinderile avicole
muncitori-avicoli

Foto: sipse.com

Tinerii moldoveni vor avea posibilitate să obţină o profesie nouă pen­tru ţara noastră – cea de operator în avicultură. Preşedintele Asociaţi­ei Avicultorilor din Moldova, Nicolae Covaş, a precizat pentru „Vocea poporului” că reprezentanţii structurii în cauză au solicitat factorilor de decizie ca aceşti specialişti să fie pregătiţi la două şcoli de meserii: la cea din Todireşti, raionul Anenii Noi, şi din Dănceni, Ialoveni.

 

 

Nicolae Covaş a specificat că, la înce­putul acestui an, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a solicitat agen­ţilor economici din diferite sectoare ale economiei să înainteze propuneri pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în şco­li profesionale, colegii şi în instituţii de învăţământ superior. În consecinţă, re­prezentanţii Asociaţiei Avicultorilor din Moldova au cerut ca, începând cu anul de studii 2014-2015, în ţara noastră să fie pregătiţi operatori în avicultură.

Avicultura are în prezent o ponde­re majoră în zootehnie şi aprovizionea­ză piaţa internă cu carne de pasăre şi cu ouă pentru consum. Întreprinderile din această branşă resimt însă o lipsă acută de specialişti cu pregătire specială care ar corespunde cerinţelor unei activităţi me­canizate pe deplin.

În ultimii ani, 60-70 la sută dintre în­treprinderile din acest sector au fost mo­dernizate şi dotate cu utilaj performant. În cadrul acestora, operaţiile tehnologi­ce precum distribuirea hranei, adăpatul, strângerea şi chiar sortarea ouălor sunt efectuate mecanizat.

 

g_social

Sindicatele sunt cele care promovează formarea continuă a salariaţilor

 

„Peste 100 de agenţi economici şi mai mult de 30 de mii de lucrători, inclusiv tehnologi şi medici veterinari, sunt im­plicaţi în această activitate. Iată, această armată de oameni trebuie să fie perfecţi­onată şi instruită în ceea ce privește meca­nismele cu care sunt dotate fabricile avi­cole”, a subliniat Nicolae Covaş.

Reprezentanţii aceleiaşi asociaţii au so­licitat înmatricularea în fiecare an a câte două grupe de elevi la această specialita­te. Ei au selectat în acest scop şcolile de meserii din Todireşti şi Dănceni, pentru că se află în zona în care activează cele mai multe întreprinderi avicole, ceea ce va permite să fie minimalizate cheltuielile de transport în timpul practicii tehnologice.

Operatorii în avicultură vor fi instruiţi pentru a şti cum să folosească în procesul de producţie utilajul automatizat. Studiile vor dura opt–zece luni, pentru a le per­mite tinerilor specialişti să se încadreze în câmpul muncii îndată ce îşi vor ridica certificatele de absolvire.

 

Citește  și: Producătorii de ouă, afectaţi de barierele existente la exportul ouălor

 

În prezent, nu toţi producătorii au po­sibilitate să funcţioneze în perioada rece a anului, iar o parte dintre ei îşi reiau acti­vitatea primăvara, ceea ce va oferi acestor specialişti mai multe şanse de angajare. Totodată, vor fi mai mici riscurile ca tine­rii meseriaşi să părăsească între timp ţara în căutarea unui loc de muncă.

Nicolae Covaş a mai concretizat că pen­tru moment întreprinderile agricole anga­jează persoane fără studii şi pregătire pro­fesională, cu o perioadă iniţială de probă, pentru a le asigura o instruire, după care să poată munci de sine stătător. Aceşti oameni provin, de regulă, din diferite lo­calităţi rurale şi, în unele cazuri, sunt de vârstă pensionară.

Întrebat despre nivelul de remunerare în acest domeniu, preşedintele Asociaţiei Avicultorilor a relevat că un tânăr speci­alist primeşte de la 260 la 320 de lei pen­tru un schimb cu durata neîntreruptă de 24 de ore. Lunar, un operator este atras la muncă în 10-12 schimburi. De asemenea, operatorii avicoli cu experienţă reuşesc să lucreze concomitent la două hale a câte 20 de mii de capete de pui fiecare.

La rândul său, Ludmila Bebea, direc­toare interimară a Şcolii de meserii din Todireşti, a concretizat că specialitatea de operator în avicultură nu a fost introdusă încă în planul de înmatriculare al institu­ţiei. În opinia sa, procedurile necesare în acest scop vor necesita ceva timp şi, de aceea, prima grupă de operatori avicoli ar putea fi înmatriculată abia pentru anul de studii 2015-2016.

Tatiana Colomoiţev, şef adjunct al Di­recţiei educaţie, informaţie şi relaţii in­ternaţionale a Federaţiei „Agroindsind”, a menţionat că sindicatele sunt cele care promovează formarea continuă a salaria­ţilor. Dacă salariaţii dispun de o pregătire profesională bună sau le sunt formate noi competenţe, este doar în beneficiul aces­tora.

Ţara noastră nu dispune în prezent de specialişti pregătiţi pentru sectorul avicol şi nici o instituţie de învăţământ nu oferă instruirea necesară pentru a obţine aceas­tă profesie. De aceea, sindicatele salută orice iniţiativă a patronilor, orientată spre prosperarea salariaţilor, a conchis Tatiana Colomoiţev.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand