30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Documentele care trebuie prezentate la angajare. Situaţiile ce dau dreptul la ajutor de şomaj

Loading
Cetăţeanul şi legea Documentele care trebuie prezentate la angajare. Situaţiile ce dau dreptul la ajutor de şomaj
Documentele care trebuie prezentate la angajare. Situaţiile ce dau dreptul la ajutor de şomaj
documente-pentru-angajare

Foto: zaruldeiasi.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Documentele care trebuie prezentate la angajare

 

guestion

Pentru a fi angajată într-o companie cu capital străin, mi s-a spus să prezint o listă întreagă de documente care mi se pare exagerată. Ce documente urmează a fi prezen­tate la angajare în corespundere cu legea?

 

Anastasia Kîrpalov, Chișinău

 

Potrivit art. 57 din Codul muncii, la încheierea contractului indivi­dual de muncă, persoana care se angajează, indiferent la ce unitate – cu capital străin sau cu alt tip de proprietate, prezintă angajatoru­lui următoarele documente:

a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;

b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;

c) documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezer­vişti;

d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pre­gătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;

e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vi­goare;

f) declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe du­rata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat preve­derile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, cu excepţia cazurilor când per­soana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată.

Ţinem să menționăm că angajatorilor le este interzis să cea­ră de la persoanele care se angajează alte documente decât cele menționate, precum şi prevăzute de alte acte legislative. Or, această listă de documente este una exhaustivă, iar angajatorul nu este în drept să o completeze cu alte acte.

 

Situaţiile ce dau dreptul la ajutor de şomaj

 

guestion

Doresc să aflu care sunt condițiile sau circumstanțele de încetare a contractului individual de muncă, ce oferă dreptul la ajutor de șomaj?

 

Vladimir Prepeliță, Bălți

 

 

 

Legislația în vigoare prevede mai multe situații de încetare a activității de muncă ce dau dreptul la ajutor de șomaj. Și anume, alin. (2) al art. 30 din Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dispune în acest sens că șomerii beneficiază de ajutor de şomaj dacă au încetat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe:

expirare a termenului contractului individual de muncă încheiat pe o durată determinată – de la data prevăzută în contract;

reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate;

constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinu­te sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certifi­catului medical;

constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinu­te sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărâre a comisiei de atestare;

restabilire la locul de muncă, conform hotărârii instanţei judecă­toreşti, a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, în cazul când permutarea sau transferul salariatului la o altă muncă nu sunt posibile;

refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, în baza certificatului medical, și alte circumstanțe indi­cate în articolul menționat mai sus.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand