14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Demisia la cererea angajatului și birocrația manifestată de angajator

Loading
Cetăţeanul şi legea Demisia la cererea angajatului și birocrația manifestată de angajator
Demisia la cererea angajatului și birocrația manifestată de angajator
milam.org.il

Am depus cerere de demisie în legătură cu angajarea mea prin concurs la o altă unitate, însă angajatorul mi-a acceptat demisia nu din ziua indicată în cerere, ci după 14 zile de lucru de la data înregistrării acesteia. În ziua demisiei am solicitat verbal copia ordinului de demisie, la care angajatorul a insistat să depun în mod obliga­toriu o cerere scrisă prin care să solicit copia ordinului respectiv. Ce spune legea în asemenea situație?

Georgeta Sârcu, Bălți

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Potrivit art. 85, alin. (1) din Codul muncii (CM), salariatul are drep­tul la demisie, cu excepția prevederii alin.(4 prim) din CM, din proprie inițiativă, anunțând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte.

Această normă are un caracter general și din conținutul acesteia rezultă că: în primul rând, salariatul trebuie să anunțe despre demi­sie angajatorul prin cerere scrisă cu 14 zile calendaristice înainte; în al doilea – cererea depusă pentru demisie trebuie să fie înregistrată de către angajator.

În același timp, dispoziția alin. (2) al art. 85 din CM stabilește cazuri­le în care demisia salariatului, inclusiv demisia în legătură cu angajarea pin concurs la o altă unitate, are caracter de demisie avantajoasă.

În asemenea cazuri (inclusiv în caz de demisie a salariatului în le­gătură cu angajarea prin concurs la o altă unitate),  angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă și înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

Cu referire la solicitarea verbală a copiei ordinului de demisie, ținem să menționăm următoarele.

Salariatul are dreptul de a avea acces liber și gratuit la datele sale personale Potrivit art. 81, alin. (3) din CM, contractul individual de muncă în­cetează (inclusiv în cazul demisiei), în temeiul ordinului (dispoziției, deciziei) angajatorului, care se aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepționării/înștiințării, cel târziu la data eliberării din serviciu, cu excepția cazului în care salariatul nu lucrează până în ziua eliberării din serviciu (absență nemotivată de la serviciu, privațiune de libertate etc.).

Această normă are un caracter imperativ, ea obligă angajatorul să aducă la cunoștința salariatului ordinul, în temeiul căruia contractul individual de muncă a încetat, inclusiv în cazul demisiei.

În temeiul art. 93, lit. b) din CM, salariatul are dreptul de a avea acces liber și gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la copie de pe orice act juridic care conține datele sale personale, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare. Eliberarea copiei de pe ordinul de demisie a salariatului nu constituie excepție în cazul dat, adică salariatul are dreptul la copia de pe ordinul în temeiul căruia contractul individual de muncă a încetat.

Depunerea obligatorie doar a unei cereri scrise privitor la solici­tarea de către salariat a copiei ordinului privind eliberarea din lucru nu este stipulată expres de normele legislației muncii în vigoare. Deși acest lucru se face, de regulă, în baza unei cereri atât scrise, cât și în baza unei cereri expuse verbal.

Totodată, legislația prevede cazuri în care, salariatul urmează să depună cererea scrisă. Și anume: potrivit art.65 alin.(2) din CM, depu­nerea obligatorie a unei cereri scrise din partea salariatului este pre­văzută în cazul solicitării copiei de pe ordinul de angajare a acestuia, pe care angajatorul este obligat să o elibereze în modul stabilit, în termen de trei zile lucrătoare.

De asemenea, depunerea obligatorie de către salariat a unei cereri scrise este stipulată în cazul solicitării certificatului cu privire la munca în cadrul unității respective conform art. 67 CM, pe care angajatorul este obligat să-l elibereze gratuit salariatului în același termen de trei zile lucrătoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand