25 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Declarația CNSM privind salarizarea unităților cu autonomie financiară cu capital de stat

Loading
Oficial Declarația CNSM privind salarizarea unităților cu autonomie financiară cu capital de stat
Declarația CNSM privind salarizarea unităților cu autonomie financiară cu capital de stat
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova consideră nejustificată solicitarea primului-ministru Natalia Gavrilița de a stopa majorarea salariilor în întreprinderile de stat, întreprinderi­le cu capital majoritar de stat și în alte instituții publice cu autonomie financi­ară, invocându-se motivul că acest fapt conduce la creșteri nejustificate ale sa­lariilor pentru unele unități economice cu capital de stat.

În cazul în care se va implementa aceas­tă solicitare, au de suferit în primul rând salariații cu venituri mici din întreprinde­rile cu capital de stat din domeniul agro­alimentar, transportului feroviar, serviciilor poștale ș. a.

În condițiile creșterilor exagerate ale prețurilor și tarifelor din ultimele luni, angajații acestor întreprinderi au o necesi­tate stringentă de a-și spori veniturile pen­tru a putea să-și asigure existența. Este in­acceptabil ca ei să rămână fără o majorare a salariului.

Referitor la salariile exagerate ale unor conducători de întreprinderi, menționăm: cadrul legal (Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară) stabilește unele limitări. Astfel, „cuantumul lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat, conducătorilor în­treprinderilor cu capital majoritar de stat și ai întreprinderilor monopoliste poate varia de la mărimea întreită până la mărimea în­cincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la în­ceputul anului până la luna gestionară, în funcție de rezultatele economico-financia­re anuale pozitive”.

De asemenea, „cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de reglementare, cer­tificare, supraveghere și control cu auto­nomie financiară, inclusiv cu statut de în­treprindere de stat, nu va depăși mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului până la luna gestio­nară”.

Mai mult decât atât, subliniem faptul că pct. 5 din Hotărârea menționată prevede expres că salariile de bază și alte drepturi salariale pentru administratorii întreprinde­rilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat și ai întreprinderi­lor monopoliste, se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societății pe acțiuni și conducătorii respectivi. Con­siliul de administrație al întreprinderii de stat sau consiliul societății pe acțiuni, însă, în baza rapoartelor economico-financia­re pentru anul precedent, anual, în luna februarie vor lua decizia privind plafonul concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs.

Dat fiind cele expuse, solicităm ca, pe viitor, toate subiectele care țin de dome­niul muncii și salarizării să fie dezbătute în cadrul parteneriatului social, la ședințele Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective.

 

Chișinău,

15 aprilie 2022

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand