17 iunie 2024
Chisinau
Social

Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 

Loading
Social Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 
Crearea unui sistem integrat de inspecție a muncii, un imperativ al timpului 
Vocea poporului

Organizația Internațională a Mun­cii (OIM), în cooperare cu Cen­trul Internațional de Instruire al Organizației Internaționale a Mun­cii (ITC/ILO) din Torino, Italia, a organizat un curs de instruire, care a urmărit scopul de a consolida capacitățile Inspectoratului Muncii din Republica Moldova în promo­varea și aplicarea reglementărilor muncii în țara noastră.

La cursul respectiv, desfășurat în pe­rioada 14-18 iunie curent, au participat 42 de inspectori din Republica Moldo­va, trei dintre care au reprezentat In­spectoratul Muncii al Sindicatelor.

Scopul principal al OIM este de a promova oportunități pentru bărbați și femei, ca aceștia să realizeze o muncă decentă și productivă în condiții de li­bertate, echitate, securitate și demnita­te umană. Acest scop a fost exprimat în conceptul de „muncă decentă”.

După cum se arată în nota informa­tivă vizând cursul de instruire, Inspecția Muncii joacă un rol cheie în asigurarea corectitudinii la locul de muncă și a bu­nei guvernări a pieței muncii.

Totodată, se menționează că Inspecția Muncii are un rol triplu:

  • de a asigura aplicarea prevede­rilor legale referitoare la condițiile de muncă și protecția lucrătorilor în tim­pul activității lor (dispoziții referitoare la orele de muncă, salarii, securitate, sănătate și bunăstare, angajarea tine­rilor);
  • de a oferi informații și consiliere tehnică angajatorilor și lucrătorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a prevederilor legislației;
  • de a aduce la cunoștința autorității competente deficiențele sau abuzurile care nu sunt cuprinse în mod speci­fic de prevederile existente în Dreptul muncii.

Precum se știe, OIM a adoptat o serie de standarde internaționale ale muncii referitoare la inspecția mun­cii, cel mai important fiind Convenția privind inspecția muncii nr. 81, care stabilește principiile, funcțiile și princi­palele caracteristici ale inspecției mun­cii, cu accentul pe industrie și comerț. În conformitate cu această experiență, Organizația Internațională a Muncii a elaborat un set de module de instruire pentru a-i susține pe inspectori în în­deplinirea sarcinilor lor.

În cadrul cursului, s-a vorbit despre principiile de bază, rolurile și îndatori­rile principale asociate cu profesia de inspector al muncii. Prin acest curs, OIM a urmărit să extindă experiența internațională și să faciliteze schimbul de cunoștințe, precum și să discute anumite strategii inovatoare și de suc­ces în materie de inspecție.

Principalele subiecte discutate în cadrul cursului au fost: administrația muncii; vizita de inspecție; inspecția condițiilor de muncă; salarii și veni­turi; timpul de muncă; condițiile de muncă legate de maternitate și fa­milie; violența în muncă; politicile și planificarea inspecției muncii; proiec­tarea strategiilor pentru promovarea conformității ș. a.

Cursul a constat din două părți: par­tea pregătitoare și partea de webinar.

În partea pregătitoare, participanții au avut acces la platforma E-învățare cu câteva săptămâni înainte de curs, pentru a analiza și studia module­le online selectate și alte resurse. În plus, participanților li s-a prezentat documentația pertinentă pentru ca ei să-și extindă cunoștințele despre su­biectele incluse în program. Participanții vor avea acces la platforma E-învățare și după curs.

În partea de webinar, subiectele au fost prezentate prin zoom de către experți internaționali în limba engleză (inclusiv cu traducere simultană în lim­ba română). Au urmat întrebări și co­mentarii din partea participanților prin chat sau întrebări directe, iar experții au răspuns și au interacționat cu participanții. Discuțiile au fost facilitate de un moderator, iar pe parcursul in­struirii au avut loc dezbateri interactive, pentru a permite o înțelegere mai bună a diferitelor subiecte.

La finele cursului, participanții au avut posibilitatea să descrie principiile, funcțiile și caracteristicile principale ale inspecției muncii și ale administrației muncii; să aplice principiile cheie în pregătirea, realizarea vizitelor de inspecție și activitățile de după aces­tea; să descrie principalele aspecte privind inspecția condițiilor de muncă; să identifice aspectele cheie legate de planificarea și implementarea politi­cilor de inspecție a muncii; să explice diferențele și legăturile reciproce din­tre diferitele strategii de conformitate.

După ce au completat chestio­narul de evaluare de sfârșit de curs, participanții înregistrați au primit un certificat de frecventare a cursului ITCILO.

Elena Carchilan, șefa Inspectora­tului Muncii al Sindicatelor, care a fă­cut parte din echipa de specialiști din Republica Moldova instruiți la Torino, ne-a relevat: „Mă bucur că am avut șansa de a participa la acest curs de in­struire. M-am simțit foarte bine alături de ceilalți participanți, angajați ai In­spectoratului de Stat al Muncii. Pentru mine, acest curs a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea mea profesiona­lă. Abilitățile de prezentare a experților internaționali, formatul cursului au fă­cut ca acest mod de instruire să devină o experiență bună pentru inspectorii de muncă din Republica Moldova. Am un deosebit respect pentru răbdarea și calmul formatorului Luis Carlos Lum­breras, care a fost alături de noi pe par­cursul acestor cinci zile, pentru modul profesionist de a explica diverse pro­bleme întâlnite în practică, domnia sa venind și cu sugestii, eventuale soluții pentru diferite situații”.

Necesitatea de a organiza acest curs a fost de a consolida capacitățile instituționale ale Inspectoratului de Stat al Muncii de a pune în aplicare legislația privind SSM și de a efectua inspecții integrate la locul de muncă în conformitate cu convențiile OIM. Pen­tru a susține eforturile naționale, OIM a lansat proiectul “Protejarea lucrători­lor și asigurarea unor condiții de mun­că decente și sigure în perioada crizei COVID-19 și a recuperării după aceasta în Moldova”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand