19 iunie 2024
Chisinau
Social

COVID-19 „dirijează” rata inflației și nivelul de trai al cetățenilor

Loading
Social COVID-19 „dirijează” rata inflației și nivelul de trai al cetățenilor
COVID-19 „dirijează” rata inflației și nivelul de trai al cetățenilor
Vocea poporului

Banca Națională a Moldovei a publicat, recent, un nou raport asupra inflației. Documentul reprezintă o analiză detaliată a evoluțiilor macroeconomice din mediul intern și cel extern și se referă, în principal, la pro­cesul inflaționist, activitatea economică și conduita politicii monetare.

Astfel, raportul relevă că, după o dinamică descendentă din anul precedent, în trimestrul întâi din 2021, rata anuală a inflației a re­flectat începutul unei traiectorii ascendente, majorându-se de la 0,2 la sută în luna ianuarie 2021 până la 1,5 la sută în luna martie 2021. Cu toate acestea, a continuat să se plaseze sub limita inferioară a intervalului de variație de la ținta de cinci procente.

„Totuși, în trimestrul al doilea al anului curent, rata anuală a inflației își va inversa traiectoria și va în­registra o tendință ascendentă. Inflația medie anuală va fi de 2,5 la sută în anul curent și, respectiv, 4,4 la sută în anul viitor”, susțin experții de la BNM.

Unul din capitolele din rapor­tul BNM îl constituie forța de muncă. „În trimestrul IV din 2020, evoluția negativă a forței de mun­că a continuat, dar a fost mai puțin pronunțată, comparativ cu perioa­da precedentă. Populația econo-mic activă a constituit 877,4 mii de persoane, fiind cu 1,2 la sută mai puțin față de aceeași perioa­dă a anului 2019. În același timp, populația ocupată a constituit 845,6 mii de persoane, ceea ce este cu 0,5 la sută mai puțin față de trimestrul IV al anului 2019. Evoluția negativă se înregistrează pe parcursul ultimilor doi ani”, po­trivit raportului.

 

Fondul de salarizare

În același timp, dinamica fon­dului de salarizare pe economie în trimestrul IV din 2020 a conti­nuat evoluția pozitivă începută în trimestrul precedent. „Fondul de salarizare pe economie s-a majo­rat cu 11,3 la sută, comparativ cu perioada similară a anului prece­dent. În contextul aprecierii efor­tului sporit al personalului medi­cal în lupta contra pandemiei de COVID-19, fondul de salariza­re destinat sistemului medical a continuat să dețină cea mai mare contribuție la dinamica pozitiva a fondului de salarizare.

Totodată, cele mai semnificati­ve diminuări ale fondului de sala­rizare continuă să fie înregistrate în sectoarele transport, activitățile de cazare și de alimentație publică. Acest fapt se datorează atât dimi­nuării numărului mediu de salariați, cât și reducerii salariului mediu în aceste sectoare, din cauza situației specifice la care s-a ajuns în anul 2020”, menționează experții Băncii Naționale a Moldovei.

 

Riscuri și incertitudini

Recolta din anii 2021 și 2022, respectiv, prețurile la produsele alimentare pe piața internă vor de­pinde, în cea mai mare parte, de condițiile meteorologice. Evoluțiile în cadrul sectorului agricol și, prin urmare, traiectoria prețurilor la produsele alimentare pentru ur­mătorii doi ani este marcată de o incertitudine pronunțată.

Conform experienței din ultimii ani, prețurile la fructele și legume­le autohtone sunt determinate, în­tr-o mare măsură, de faptul dacă vor fi înghețuri, dacă vor cădea precipitații, de costurile asociate recoltării, transportării, depozitării.

Pentru a opri răspândirea pan­demiei de COVID-19, începând cu a doua jumătate a lunii martie 2020, au fost luate o serie de mă­suri restrictive, care au un impact negativ asupra activității economi­ce interne. Cu cât masurile respec­tive vor dura mai mult, cu atât mai pronunțat vor fi afectate veniturile populației și cererea acesteia pen­tru bunuri și servicii.

Totodată, desfășurarea lentă a procesului de vaccinare determină menținerea restricțiilor și, respec­tiv, amânarea relansării activității în unele sectoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand