14 iunie 2024
Chisinau
Social

Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”

Loading
Social Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”
Convenția colectivă, discutată de „Sindindcomservice”
sindicate.md

Noul proiect de Convenție co­lectivă (nivel de ramură) pen­tru anii 2022–2026 a fost pus în discuție în una din zilele trecute, la ședința Comitetului executiv al Federației Sindica­telor Lucrătorilor din Sfera De­servirii Sociale și Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

În cadrul acesteia, au fost exa­minate propunerile membrilor, pentru a fi incluse în noul proiect de Convenție colectivă. Procesul de elaborare și negociere a pro­iectului respectiv a fost inițiat în contextul în care, până la finele anului curent, urmează să expire termenul de valabilitate al actualei Convenții. O importanță deosebi­tă s-a acordat măsurilor necesa­re de ocupare a forței de muncă, conținutului și îndeplinirii contrac­telor individuale de muncă, luând în considerare situația actuală, respectarea regimului de muncă și odihnă, oferirea și achitarea con­cediilor suplimentare etc.

Un capitol aparte în cadrul documentului vizează retribuirea muncii, în care se pune accent pe calificarea și complexitatea îndeplinirii muncii ce stimulează salariații să corespundă aptitudi­nilor profesionale, iar angajatorii să creeze locuri de muncă decente și să achite cursurile de formare continuă. Totodată, măsuri supli­mentare sunt prevăzute cu referi­re la tariful pentru categoria I de calificare prin prisma dificultăților ramurii gospodăriei locativ-comu­nale, astfel ca întreprinderile să fie orientate spre majorarea cuantu­mului garantat de salarizare cu adăugarea coeficienților tarifari, de complexitate și calificare. „Sin­dindcomservice” pledează pentru un salariu stabil, decent şi condiţii de muncă ce ar corespunde ce­rinţelor securității şi sănătății în muncă.

Capitolul cu privire la securita­tea și sănătatea în muncă stabilește sarcinile de a avea structuri cores­punzătoare domeniului menționat, necesitatea efectuării controalelor medicale și puncte medicale la în­treprinderile unde activează mai mult de 300 de angajați, precum și obligativitatea de atestare a lo­curilor de muncă în corespundere cu normele de securitate și sănă­tate în muncă. În acest sens, între­prinderile vor aloca anual resurse pentru ameliorarea condițiilor de muncă, vor efectua evaluarea ris­curilor, vor organiza din mijloace­le proprii instruirea în domeniul securității muncii.

Înlesnirile și protecția socială a salariaților constituie un alt capitol care prevede susținerea angajaților și a familiilor acestora, iar capito­lul „Parteneriatul social. Raportu­rile părților” stipulează garanții că angajatorul nu este în drept să refuze negocierile colective la nivel de unitate cu reprezentanții salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand