17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei

Loading
Fără categorie Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei
Controverse provocate de o prevedere a noului Cod al educaţiei

 

 

sindicons

Foto: Sindicons

Reprezentanţii Federaţiei „Sindicons” propun să se excludă din textul Codu­lui educaţiei al Republicii Moldova, adoptat recent de Legislativ, o prevedere ce vizează constituirea co­mitetelor sectoriale de for­mare profesională.

 

Potrivit preşedintelui „Sindicons”, Victor Talmaci, în art. 66 din Codul educaţiei a fost intro­dus un alineat cu următorul con­ţinut: „(4) Domeniile de formare profesională pentru care sunt constituite comitete sectoriale, precum şi componenţa nomi­nală a acestora, sunt propuse de Ministerul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei prin coordonare cu instituţiile centrale de resort şi sunt aprobate de Guvern. Condiţiile de constituire şi func­ţionare a comitetelor sectoriale sunt stabilite de Guvern”.

Alineatul respectiv nu a fost însă coordonat cu sindicatele şi patronatele, iar specialiştii mi­nisterului vizat sunt de părere că aceste atribuţii le sunt improprii. De asemenea, această prevedere contravine principiului funda­mental de creare şi funcţionare a comitetelor sectoriale, răspândit în spaţiul european – principiul dialogului şi parteneriatului so­cial în sfera muncii.

Totodată, acest alineat con­travine Regulamentului–cadru de creare şi funcţionare a comi­tetelor sectoriale, aprobat de Co­misia naţională de consultări şi negocieri colective. Actualmen-te, comitetele sectoriale sunt create de partenerii sociali în ca­drul comisiilor de ramură pentru consultări şi negocieri colective.

Din moment ce comitetele sectoriale sunt instituţii ale dia­logului social desfăşurat în sfe­ra muncii, cu un rol deosebit în dezvoltarea, actualizarea şi vali­darea calificărilor prin participa­rea partenerilor sociali la nivelul sectoarelor de activitate, institui­rea acestora trebuie dispusă prin lege specială. Modul de formare şi de dobândire a personalităţii juridice, atribuţiilor, statutului de utilitate publică şi de finan­ţare a activităţii acestora trebuie reglementată prin lege specială, a accentuat Victor Talmaci.

În context, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova i-au con­sultat pe coordonatorul naţional al Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi pe experţii proiec­tului „Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională”, aflat în proces de implementare cu finanţare euro­peană.

În consecinţă, aceştia, îm­preună cu specialiştii Confede­raţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, au solicitat preşe­dintelui ţării noastre să stopeze promulgarea Codului educaţiei, pentru ca din art. 66 al aces-tui document să fie exclus aline­atul 4.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și