19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Controlul de stat și respectarea actelor legislative

Loading
Cetăţeanul şi legea Controlul de stat și respectarea actelor legislative
Controlul de stat și respectarea actelor legislative
kitchendecor.club

Recent, au fost adoptate mai multe modificări legis­lative în materia controlului de stat în domeniul mun­cii. Rog să ne explicați, prin prisma acestor modifi­cări, care sunt tipurile controlului de stat și modul de efectuare a acestora, asupra respectării actelor norma­tive din domeniul muncii?

Larisa Borțova, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Potrivit art. 371 din Codul muncii (CM), în redacția Legii nr.191/2020, supravegherea și controlul de stat asupra respectării actelor legislative și a altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, a convențiilor colective și contractelor colective de muncă, sunt exercitate de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Modul, condițiile și procedura efectuării controlului respectiv se stabilesc expres în lege.

Prin urmare, controlul de stat asupra respectării actelor norma­tive din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă se efec­tuează conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (în continuare – Legea nr. 131/2012).

În același timp, art.11 prim din Legea nr. 140/2001 privind In­spectoratul de Stat al Muncii, în redacția Legii nr.191/2020 (în con­tinuare – Legea nr. 140/2001), stabilește că controlul de stat asu­pra respectării actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă reprezintă totalitatea acțiunilor organizate și realizate de Inspectoratul de Stat al Muncii sub formă de verificare, evaluare și/sau analiză la fața locului și/sau prin solicitare direc­tă de la angajatori prin poștă, inclusiv prin poșta electronică sau prin telefon, de a prezenta documentația și alte informații pe care aceștia, în virtutea legii, sunt obligați să le posede.

Controlul asupra respectării actelor normative din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă se realizează prin control planificat sau prin control inopinat.

Controlul planificat se efectuează în conformitate cu Planul anu­al al controalelor, elaborat și înregistrat conform Legii nr. 131/2012, care se întocmește de către Inspectoratul de Stat al Muncii  în baza metodologiei de planificare a controalelor, aprobată de Gu­vern, și se înregistrează în Registrul de stat al controalelor până la data de 1 decembrie a anului precedent anului calendaristic la care se referă planul controalelor.

Controlul inopinat reprezintă controlul exercitat în afara Planu­lui anual al controalelor și se efectuează în conformitate cu preve­derile Legii nr. 131/2012.

În contextul celor enunțate mai sus, art.11 prim din Legea nr. 140/2001 (în redacția Legii nr.191/2020) prevede suplimentar că controlul de stat asupra respectării actelor normative din do­meniul muncii, securității și sănătății în muncă se efectuează în baza listelor de verificare, aprobate conform rigorilor stabilite de Guvern, în temeiul delegației de control emise de directorul In­spectoratului de Stat al Muncii.

Inspectorul de muncă poate solicita angajatorului sau, în lip­sa acestuia, persoanei care îl înlocuiește, să-i acorde sprijin, asigurând: numirea unei persoane responsabile de prezentarea documentelor necesare controlului, de asistarea și însoțirea in­spectorului, pe durata efectuării controlului, la locurile de mun­că, în încăperile de serviciu, de producție și auxiliare; punerea la dispoziție a unei încăperi de serviciu, a mijloacelor de comunicație, a transportului în limita spațiului unității supuse controlului.

Comitetul de experți al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) susține că reglementările legale ale legislației naționale, în materia inspecției muncii, nu corespund în măsură deplină pre­vederilor Convenției OIM nr. 81 privind inspecția muncii în indus­trie și comerț, ratificată de țara noastră, prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995, fapt pentru care a înaintat Guvernului Republicii Mol­dova propuneri concrete în vederea armonizării legislației interne cu reglementările Convenției menționate mai sus.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand