13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Contractul individual de muncă, un document de importanță majoră

Loading
Social Contractul individual de muncă, un document de importanță majoră

Atunci când se vorbește des­pre succesul unui manager din învăţământ, se are în ve­dere capacitatea de a orienta, organiza, îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pen­tru realizarea optimă a obiec­tivelor propuse. De asemenea, pentru școală este specific faptul că managerul conduce două mari categorii de oa­meni: elevi şi cadre didactice, ceea ce presupune pentru ma­nager o adaptare permanentă a principiilor managementu­lui, a stilului de conducere, a capacităţii de înţelegere etc., în funcţie de segmentul la care se referă problemele şcolii.

arhivă personală

Desigur, pentru a realiza aceste obiective, este necesară o perma­nentă actualizare a cunoștințelor, atât prin autoinstruire, cât și prin participarea la diverse stagii de formare. În susținerea mana­gerilor din raionul Hâncești vin instruirile, care sunt organiza­te permanent de către Direcția învățământ în parteneriat cu di­verse organizații sau instituții abilitate, în funcție de problemele care sunt la ordinea zilei.

Astăzi, toți salariații din țară au carnete de muncă în care se în­scriu datele cu privire la angajat, la activitatea lui de muncă și la stimulările pentru succesele reali­zate în unitate. Însă a fost lansată propunerea legislativă ca, înce­pând de la 1 ianuarie 2019, să fie eliminat carnetul de muncă, iar drept bază să rămână Contractul individual de muncă. În acest caz ar putea surveni o situație de in­certitudine: cum va fi? Ce trebuie să facă un manager?

Pentru a ajuta managerii să re­alizeze activități corecte din punct de vedere legal, Consiliul raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei, în parte­neriat cu Direcția învățământ, au desfășurat seminare zonale la care au participat managerii îm­preună cu liderii de sindicat din toate instituțiile educaționale. Astfel, în cadrul acestor seminare au fost punctate toate aspectele ce țin de rigorile elaborării corec­te a unui Contract individual de muncă.

În debutul ultimului seminar, Ana Cimpoieșu, președinta Consiliului raional Hâncești al Federației Sindicale a Educației și Științei, a menționat importanța contractului individual de muncă și ce trebuie să conțină acesta.

Alexandra Ungureanu, specialist pentru resurse umane în ca­drul Direcției învățământ Hân-cești, a oferit pentru activitate un model de Contract individual de muncă și a scos în evidență fie­care aspect al acestui document important, menționând: „Astăzi, fiecare angajat are un carnet de muncă în care se fac toate înscrie­rile, acesta fiind dovada elocventă a activității angajatului. În situația în care nu va mai fi carnetul de muncă, Contractul individual tre­buie perfectat în două exempla­re, foarte amănunțit, corect, fiind respectate toate prevederile din Codul muncii în ceea ce privește angajarea pe perioadă determi­nată sau nedeterminată, drepturi­le și obligațiile angajatului, timpul de muncă și cel de odihnă, sala­riul și alte îndemnizații/sporuri. Modificările care apar pe parcur­sul activității vor fi specificate în Acordul adițional”.

Pe parcursul discuției, au fost adresate un șir de întrebări care frământă cadrele didactice la ora actuală, precum ar fi: cum să se procedeze cu angajații sezonieri sau cu cadrele tinere care îmbină munca cu studiile etc.

Desigur, orice reformă, noile modificări sunt greu acceptate, dar e foarte bine când lucrurile sunt inițial puse la punct și ma­nagerul instituției, care, conform articolului 50 din Codul Educației, este responsabil de angajarea personalului, de menținerea și asigurarea funcționării eficiente a instituției pe care o conduce, este la curent cu toate noutățile, are formate competențele necesare și acționează corect, în conformi­tate cu prevederile cadrului legal.

 

Tamara MACARI,

directoarea Liceului „Ștefan Holban” din Cărpineni, Hâncești

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand