17 iunie 2024
Chisinau
Social

Consiliul General a dat apreciere activității din ultimele luni

Loading
Social Consiliul General a dat apreciere activității din ultimele luni
Consiliul General a dat apreciere activității din ultimele luni
Vocea poporului

Precum v-am mai informat, membrii Consiliului General al CNSM s-au întrunit, pe 3 martie, într-o ședință în care au votat modificări și completări la Statutul CNSM, la componența nominală a Consiliului General al CNSM, chestiuni legate de Congresul IV al CNSM ș. a.

Unul dintre subiectele centrale care s-au aflat în centrul atenției membrilor Consiliu­lui General al CNSM l-a constituit Raportul privind acțiunile sindicatelor în scopul pro­tejării drepturilor și intereselor social-eco­nomice și de muncă ale membrilor de sin­dicat în perioada de după ședința Consiliului General al CNSM din 2 decembrie 2021, prezentat de Igor Zubcu, președintele CNSM, pe care îl expunem cu unele prescurtări.

 

Conflictul armat din Ucraina

Sindicatele din Moldova nu au putut ră­mâne indiferente față de conflictul armat și impactul acestuia asupra populației pașnice din țara vecină. În acest sens, CNSM a emis la 24 februarie a.c. o Declarație, prin care a che­mat la pace și la găsirea unei soluții diploma­tice pentru stoparea războiul declanșat.

Totodată, în vederea susținerii eforturi­lor autorităților naționale de ajutor pentru cetățenii ucraineni refugiați pe teritoriul Re­publicii Moldova din cauza războiului din țara vecină, sindicatele din Moldova, prin Hotărârea Comitetului Confederal al CNSM din 25.02.2022, au oferit cu titlu gratuit 300 de locuri de cazare pentru refugiați, câte 100 de locuri în trei sanatorii din subordinea CNSM – sanatoriul „Nufărul Alb” din Cahul, stațiunea balneară „Bucuria-Sind” din Vadul lui Vodă, stațiunea balneoclimaterică „Co­dru” din satul Hârjauca, raionul Călărași, a relevat Igor Zubcu.

Comitetul Confederal a făcut apel către organizațiile sindicale și membrii de sindi­cat să contribuie în măsura posibilităților la susținerea eforturilor sindicatelor prin transferarea mijloacelor financiare în contul CNSM pentru implementarea măsurilor de suport pentru refugiații din Ucraina. De ase­menea, CNSM a solicitat și suportul structu­rilor sindicale internaționale și OIM-ului în acest sens.

 

Reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Datorită insistenței CNSM, la finele anu­lui trecut a fost reluată activitatea Comisi­ei naționale pentru consultări și negocieri colective. Până în prezent au avut loc două ședințe ale comisiei, fiind discutate mai mul­te subiecte propuse de sindicate, precum ar fi stabilirea salariului minim în mărime de 50-60% din salariul mediu pe economie, ex­cluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012, inițierea procedurii de ratifi­care a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă etc.

Totodată, partenerii sociali au convenit în cadrul primei ședințe asupra necesității relu­ării activității comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură.

De asemenea, în cadrul primei ședințe a Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective, partenerii sociali au ajuns la un consens referitor la stabilirea unui nou cuantum minim garantat al salariului în sec­torul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie 2022. În acest sens, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un pro­iect de hotărâre care a fost supus avizării.

Cu regret, constatăm că, din motive necu­noscute pentru sindicate, hotărârea în cauză încă nu a fost examinată la ședințele Guver­nului, motiv pentru care CNSM și CNPM au expediat o adresare comună prim-ministru­lui și o Declarație prin care s-a insistat asupra respectării angajamentelor asumate de par­tenerii sociali și urgentării aprobării unui nou cuantum minim garantat. Or, în condițiile sociale și economice actuale, ca urmare a majorării prețurilor și tarifelor, este necesară majorarea cât mai urgentă a salariului minim în sectorul real, care actualmente este mai mic decât garanția minimă în sectorul buge­tar și în instituțiile medico-sanitare publice finanțate din FAOAM.

În urma discuțiilor la ședința Biroului exe­cutiv al Comisiei naționale din 21 februarie a.c., ministrul muncii și protecției sociale a informat că hotărârea în cauză va fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 9 martie, urmând ca noul cuantum să fie pus în aplicare începând cu 1 aprilie anul curent.

 

Dialogul cu factorii de decizie naționali

În această perioadă, au fost organizate mai multe întrevederi cu factorii de decizie naționali, inclusiv cu partenerii sociali – spi­cherul Igor Grosu, Leonid Cerescu, președinte al CNPM, și Marcel Spatari, ministrul mun­cii și protecției sociale, în cadrul cărora am abordat importanța menținerii unui dialog social funcțional, problemele cu care se con­fruntă salariații-membri de sindicat și au fost stabilite direcțiile prioritare pentru conlu­crare. Este de remarcat faptul că subiectele abordate de sindicate au fost apreciate de partenerii sociali ca unele de importanță co­mună pentru părți.

 

Inițiative ale sindicatelor

În perioada de referință, CNSM s-a im­plicat în promovarea mai multor proiecte de convenții colective (nivel național) – „Cu privire la dezvoltarea și promovarea parte­neriatului social”, „Cu privire la evidența glo­bală a timpului de muncă” și „Cu privire la Modul de soluționare a conflictelor colective de muncă la nivel național și de declarare și desfășurare a grevei la nivel național”.

De asemenea, CNSM a elaborat un pro­iect de Lege pentru modificarea art. 80 prim din Codul muncii nr. 154/2003, scopul căru­ia constă în concretizarea prevederilor CM referitoare la staționare, lichidarea golurilor existente la momentul actual în legislația muncii în vigoare.

Concomitent, CNSM a expediat mai mul­te demersuri Parlamentului și Guvernului în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă salariații-membri de sindicat, in­clusiv referitor la implementarea pensiei an­ticipate pentru carieră lungă ș. a.

CNSM a elaborat și înaintat Parlamentu­lui Republicii Moldova propuneri concrete la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, care se referă inclusiv la amendarea Codului contravențional în vede­rea asigurării implementării eficiente a drep­tului salariaților la remunerare egală pentru o muncă de valoare egală.

În perioada de referință, CNSM a parti­cipat la ședințele grupului de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Muncii și Protecției Sociale, înaintând mai multe propu­neri vizând perfecționarea Codului muncii.

De asemenea, CNSM s-a implicat activ în activitatea grupului de lucru creat sub egida Ministerului Sănătății, în vederea elaboră­rii actelor normative ce se impun de Legea nr. 18/2021 pentru ratificarea Convenției OIM nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

 

Activitatea internațională și informațională

CNSM a avut relații intense de cola­borare internațională cu OIM, ITUC/PERC, ETUC, VKP, participând la o serie de activități de instruire, consultări regionale, confe-rințe, cursuri, ședințe, sesiuni de informare. Concomitent, CNSM și-a intensificat relațiile de colaborare și cu Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic.

Obiectivele prioritare ale mișcării sindica­le din Moldova au fost discutate și în cadrul întrevederilor cu reprezentanți ai ONU, ai OIM, ai Fundației „Friedrich Ebert” în R. Mol­dova, fiind stabilite domeniile de interes co­mun și posibilitățile de consolidare a colabo­rării sindicatelor cu instituțiile date.

De remarcat faptul că, datorită aportului comun al sindicatelor, s-a reușit menținerea activității ziarului „Vocea poporului”, care este o sursă importantă de informații pen­tru membrii de sindicat. De asemenea, într-un termen extrem de restrâns, prin efortul consolidat al sindicatelor, a fost asigurată abonarea la ziar, care la ora actuală are un tiraj de 4230 de exemplare (3564 în română și 666 în rusă).

 

Organizarea tratamentului balneosanatorial

Pentru impulsionarea activităților de în­tremare a sănătății membrilor de sindicat, Comitetul Confederal, la 11 ianuarie 2022, a decis reducerea cu 10% a prețului biletu­lui de tratament pentru salariații membri de sindicat pe o perioadă de 12 zile, în stațiunile balneoclimaterice ale CNSM („Bucuria-Sind”, „Codru”, „Nufărul Alb”).

În scopul organizării tratamentului balne­osanatorial, pentru anul 2022, din mijloacele bugetului asigurări sociale sunt alocate surse financiare de 30 mln. de lei. În baza acordului de colaborare încheiat între CNAS și CNSM, Confederația, prin intermediul centrelor sin­dicale național–ramurale, urmează să repar­tizeze 2634 de bilete pentru 1488 de entități economice, în valoare totală de 15.750.632 de lei. Pentru organizarea odihnei de vară a copiilor, din bugetul de stat este alocată suma de 9 mln. de lei.

 

Pregătirea pentru Congres

În vederea asigurării bunei desfășurări a Congresul IV al CNSM, au fost întreprin­se următoarele acțiuni: au fost definitivate proiectele Strategiei CNSM pentru perioada 2022-2027, a raportului de activitate pentru cinci ani și propunerile de modificare a Sta­tutului CNSM.

De asemenea, este în proces de lucru pli­antul „Rezultate relevante ale CNSM în 2020-2021”, este elaborat conceptul și elaborat planul de acțiuni privind producerea filmului de scurt metraj pentru Congres IV al CNSM.

Totodată, în perioada dată, au fost reali­zate ateliere de lucru cu membrii Comisiei de Femei și ai Comisiei de Tineret ale CNSM, precum și cu reprezentanții CNSM în terito­riu, în scopul planificării activităților și stabi­lirii priorităților pentru anul 2022.

Suplimentar, suntem în proces de pregătire a manifestării consacrate Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii și Zilei mon­diale a securității și sănătății la locul de mun­că, pe care planificăm să o realizăm la 28 aprilie, la care vă invităm să participați.

De asemenea, în perioada de referință au fost examinate 15 proiecte de acte norma­tive și 21 de petiții din partea membrilor de sindicat.

Cei prezenți la for au aprobat activitatea Consiliului General al CNSM și au făcut unele propuneri ce țin de viitor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand